Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Δήλωση

Πά­ει και­ρὸς ποὺ πῆ­ρα τὴν ἀ­πό­φα­ση νὰ κρα­τη­θῶ ἔ­ξω ἀ­πὸ τὰ πο­λι­τι­κά τοῦ τό­που. Προ­σπά­θη­σα ἄλ­λο­τε νὰ τὸ ἐ­ξη­γή­σω, αὐ­τὸ δὲ ση­μαί­νει δι­ό­λου πώς μοῦ εἶ­ναι ἀ­δι­ά­φο­ρη ἡ πο­λι­τι­κὴ ζω­ή μας.
     Ἔ­τσι, ἀ­πὸ τὰ χρό­νια ἐ­κεῖ­να ὡς τώ­ρα τε­λευ­ταῖ­α, ἔ­πα­ψα κα­τὰ κα­νό­να ν’ ἀγ­γί­ζω τέ­τοια θέ­μα­τα. Ἐξ ἄλ­λου τὰ ὅ­σα δη­μο­σί­ε­ψα ὡς τὶς ἀρ­χὲς τοῦ 1967, καὶ ἡ κα­το­πι­νὴ στά­ση μου (δὲν ἔ­χω δη­μο­σι­έ­ψει τί­πο­τε στὴν Ἑλ­λά­δα ἀ­πὸ τό­τε ποὺ φι­μώ­θη­κε ἡ ἐ­λευ­θε­ρί­α) ἔ­δει­χναν, μοῦ φαί­νε­ται ἀρ­κε­τὰ κα­θα­ρὰ τὴ σκέ­ψη μου.
     Μο­λα­ταῦ­τα, μῆ­νες τώ­ρα, αἰ­σθά­νο­μαι μέ­σα μου καὶ γύ­ρω μου, ὁ­λο­έ­να πιὸ ἐ­πι­τα­κτι­κὰ τὸ χρέ­ος νὰ πῶ ἕ­να λό­γο γιὰ τὴ ση­με­ρι­νὴ κα­τά­στα­σή μας. Μὲ ὅ­λη τὴ δυ­να­τὴ συν­το­μί­α, νὰ τί θὰ ἔ­λε­γα:
     Κλεί­νουν δύ­ο χρό­νια ποὺ μᾶς ἔ­χει ἐ­πι­βλη­θεῖ ἕ­να κα­θε­στὼς ὅ­λως δι­ό­λου ἀν­τί­θε­το μὲ τὰ ἰ­δε­ώ­δη γιὰ τὰ ὁ­ποί­α πο­λέ­μη­σε ὁ κό­σμος μας καὶ τό­σο πε­ρί­λαμ­πρα ὁ λα­ός μας, στὸν τε­λευ­ταῖ­ο παγ­κό­σμιο πό­λε­μο.
     Εἶ­ναι μί­α κα­τά­στα­ση ὑ­πο­χρε­ω­τι­κῆς νάρ­κης ὅ­που, ὅ­σες πνευ­μα­τι­κὲς ἀ­ξί­ες κα­τορ­θώ­σα­με νὰ κρα­τή­σου­με ζων­τα­νές, μὲ πό­νους καὶ μὲ κό­πους, πᾶ­νε κι’ αὐ­τὲς νὰ κα­τα­πον­τι­σθοῦν μέ­σα στὰ ἑ­λώ­δη στε­κά­με­να νε­ρά. Δὲ θὰ μοῦ ἦ­ταν δύ­σκο­λο νὰ κα­τα­λά­βω πὼς τέ­τοι­ες ζη­μι­ὲς δὲ λο­γα­ριά­ζονται  πα­ρὰ πο­λὺ γιὰ ὁ­ρι­σμέ­νους ἀν­θρώ­πους. Δυ­στυ­χῶς, δὲν πρό­κει­ται μό­νο γι’ αὐ­τὸν τὸν κίν­δυ­νο.
     Ὅ­λοι πιὰ τὸ δι­δά­χτη­καν καὶ τὸ ξέ­ρουν πὼς στὶς δι­κτα­το­ρι­κὲς κα­τα­στά­σεις, ἡ ἀρ­χὴ μπο­ρεῖ νὰ μοιά­ζει εὔ­κο­λη, ὅ­μως ἡ τρα­γω­δί­α πε­ρι­μέ­νει, ἀ­να­πό­τρε­πτη, στὸ τέ­λος. Τὸ δρά­μα αὐ­τοῦ τοῦ τέ­λους μᾶς βα­σα­νί­ζει, συ­νει­δη­τὰ ἢ ἀ­συ­νεί­δη­τα ὅ­πως στοὺς παμ­πά­λαι­ους χο­ροὺς τοῦ Αἰ­σχύ­λου. Ὅ­σο μέ­νει ἡ ἀ­νω­μα­λί­α, τό­σο προ­χω­ρεῖ τὸ κα­κό.
     Εἶ­μαι ἕ­νας ἄν­θρω­πος χω­ρὶς κα­νέ­να ἀ­πο­λύ­τως πο­λι­τι­κὸ δε­σμό, καί, μπο­ρῶ νὰ τὸ πῶ, μι­λῶ χω­ρὶς φό­βο καὶ χω­ρὶς πά­θος. Βλέ­πω μπρο­στά μου τὸν γκρε­μὸ ὅ­που μας ὁ­δη­γεῖ ἡ κα­τα­πί­ε­ση ποὺ κά­λυ­ψε τὸν τό­πο. Αὐ­τὴ ἡ ἀ­νω­μα­λί­α πρέ­πει νὰ στα­μα­τή­σει. Εἶ­ναι Ἐ­θνι­κὴ ἐ­πι­τα­γή.
     Τώ­ρα ξα­να­γυ­ρί­ζω στὴ σι­ω­πή μου. Πα­ρα­κα­λῶ τὸ Θε­ό, νὰ μὴ μὲ φέ­ρει ἄλ­λη φο­ρὰ σὲ πα­ρό­μοι­α ἀ­νάγ­κη νὰ ξα­να­μι­λή­σω.
Γιῶργος Σεφέρης

28 Μαρ­τί­ου 1969

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

ἔ­ρευ­να δί­νει λύ­ση στὸ Ἀλ­τσχά­ι­μερ

Ἕλ­λη­νας για­τρὸς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της μὲ πρω­το­πο­ρια­κὴ ἔ­ρευ­να δί­νει λύ­ση στὸ Ἀλ­τσχά­ι­μερ
Πρω­το­πο­ρια­κὴ ἔ­ρευ­να παγ­κο­σμί­ως στὴν Ἰ­α­τρι­κὴ Σχο­λὴ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της, μὲ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τὸν κα­θη­γη­τὴ Ἀ­χιλ­λέ­α Γρα­βά­νη, ὑ­πεύ­θυ­νο τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Φαρ­μα­κο­λο­γί­ας, ἐ­ξου­δε­τέ­ρω­σε ὁ­λο­κλη­ρω­μέ­να καὶ θε­ρά­πευ­σε στὸ ἐρ­γα­στή­ριο βα­ρι­ὲς νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κὲς ἀ­σθέ­νει­ες, ὅ­πως Ἀλ­τσχά­ι­μερ, σκλή­ρυν­ση κα­τὰ πλά­κας κ.λπ., σὲ συ­νερ­γα­σί­α στα­δια­κὰ μὲ τὸ Ἐ­θνι­κὸ Ἵ­δρυ­μα Ἐ­ρευ­νῶν, τὸ Ἰ­α­τρο­βι­ο­λο­γι­κὸ Ἰν­στι­τοῦ­το τῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἀ­θη­νῶν καὶ τὸ Ἵ­δρυ­μα Τε­χνο­λο­γί­ας καὶ Ἐ­ρευ­νᾶς (ΙΤΕ).
Αὐ­τὸ ἐ­πι­τεύ­χθη­κε μὲ τὴ χρη­σι­μο­ποί­η­ση μί­ας κα­τη­γο­ρί­ας οὐ­σι­ῶν ποὺ ὀ­νο­μά­ζον­ται μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φί­νες, καὶ ἰ­δι­αι­τέ­ρως ἡ λε­γό­με­νη δευ­δρο­ε­πι­αν­δρο­στε­ρό­νη (DHEA), μὲ τὴν κα­τάλ­λη­λη χρή­ση καὶ τρο­πο­ποί­η­σή της, ἀν­τι­με­τώ­πι­σε ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κὰ στὸ ἐρ­γα­στή­ριο σὲ πον­τί­κια τὶς νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κὲς ἀ­σθέ­νει­ες καὶ ἀ­νοί­γει τὸ δρό­μο γιὰ τὴ δη­μι­ουρ­γί­α ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κῆς θε­ρα­πεί­ας, δί­νον­τας ἐλ­πί­δα σὲ ἑ­κα­τομ­μύ­ρια ἀν­θρώ­πους. Ἤ­δη ἔ­χει κα­τα­τε­θεῖ πρό­τα­ση εὑ­ρε­σι­τε­χνί­ας γιὰ τὴ φαρ­μα­κευ­τι­κὴ καὶ θε­ρα­πευ­τι­κὴ ἐκ­με­τάλ­λευ­ση ἀ­πὸ τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ ὁ­μά­δα, ἐ­νῶ δη­μι­ουρ­γή­θη­κε στὸ Ἡ­ρά­κλει­ο ἑ­ται­ρεί­α τε­χνο­βλα­στὸς γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ καὶ ἀ­ξι­ο­ποί­η­ση τῶν φαρ­μα­κευ­τι­κῶν καὶ ἄλ­λων θε­ρα­πευ­τι­κῶν προ­ϊ­όν­των!
Ἡ τε­ρά­στια αὐ­τὴ ἐ­πι­τυ­χί­α δεί­χνει τὶς με­γά­λες δυ­να­τό­τη­τες τῶν Ἑλ­λή­νων ἐ­πι­στη­μό­νων καὶ ταυ­τό­χρο­να ἀ­πο­τε­λεῖ πυ­ξί­δα οὐ­σι­α­στι­κῆς ἀ­νά­πτυ­ξης γιὰ τὶς τυ­φλὲς πο­λι­τι­κὲς ἡ­γε­σί­ες, ποὺ κα­τα­δυ­να­στεύ­ουν τὸν τό­πο μὲ ἀ­νο­η­σί­ες ποὺ κα­τάν­τη­σαν ἐ­πι­κίν­δυ­νες.
Κύ­ρι­ε Γρα­βά­νη, πό­τε ξε­κι­νή­σα­τε τὴν ἔ­ρευ­να;
«Ἡ ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ προ­σπά­θεια τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Φαρ­μα­κο­λο­γί­ας τῆς Ἰ­α­τρι­κῆς Σχο­λῆς Κρή­της γιὰ τὶς μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φί­νες ξε­κί­νη­σε πρὶν ἀ­πὸ πε­ρί­που δέ­κα χρό­νια. Τὸ 2004 πε­ρι­γρά­φη­κε στὸ PNAS (ἐ­πί­ση­μο πε­ρι­ο­δι­κὸ τῆς Ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἐ­πι­στη­μῶν) ὁ μη­χα­νι­σμὸς μὲ τὸν ὁ­ποῖ­ο ἡ ἐν­δο­γε­νὴς νευ­ρο­στε­ρο­ει­δὴς ὁρ­μό­νη δευ­δρο­ε­πι­αν­δρο­στε­ρό­νη (DHEA) προ­στα­τεύ­ει τοὺς νευ­ρῶ­νες ἀ­πὸ τὴν ἐκ­φύ­λι­ση καὶ τε­λι­κὰ τὸ θά­να­τό τους μὲ μί­α δι­α­δι­κα­σί­α ποὺ ὀ­νο­μά­ζε­ται κυτ­τα­ρι­κὴ ἀ­πό­πτω­ση, ποὺ στὴν οὐ­σί­α εἶ­ναι μί­α δι­α­δι­κα­σί­α ἐ­νερ­γο­ποί­η­σης μη­χα­νι­σμῶν κυτ­τα­ρι­κῆς αὐ­το­κτο­νί­ας.
 Δι­α­πι­στώ­θη­κε ὅ­τι ἡ DHEA ἀ­να­στέλ­λει τὸ βα­σι­κὸ μη­χα­νι­σμὸ τῆς νευ­ρω­νι­κῆς ἀ­πό­πτω­σης καὶ ἐκ­φύ­λι­σης, δι­ε­γεί­ρον­τας τὴν πα­ρα­γω­γὴ τῶν ἀν­τὶ-ἀ­πο­πτω­τι­κῶν πρω­τε­ϊ­νῶν τῆς οἰ­κο­γέ­νειας Bcl-2, ἐ­νῶ πα­ράλ­λη­λα ἀ­νέ­στειλ­λε τὴν ἐ­νερ­γο­ποί­η­ση τῆς πρὸ-ἀ­πο­πτω­τι­κῆς πρω­τε­ΐ­νης Bad. Ἡ νευ­ρο­ορ­μό­νη DHEA εἶ­ναι μί­α πο­λὺ ση­μαν­τι­κὴ στε­ρο­ει­δὴς ὁρ­μό­νη στὸν ἄν­θρω­πο, δι­ό­τι ἀ­πὸ αὐ­τὴ πα­ρά­γον­ται οἱ στε­ρο­ει­δεῖς ὁρ­μό­νες τοῦ φύ­λου (οἰ­στρο­γό­να, ἀν­δρο­γό­να).
Ἀ­πὸ τὸν τό­τε μη­χα­νι­σμὸ δρά­σης τῆς DHEA ἔ­λει­πε ἡ γνώ­ση γιὰ τὸ ποι­ὸς εἶ­ναι ὁ κυτ­τα­ρι­κὸς ὑ­πο­δο­χέ­ας, ἡ κλει­δα­ριὰ δη­λα­δὴ πά­νω στὸ νευ­ρώ­να ποὺ ἐ­ξει­δι­κευ­μέ­να ἀ­να­γνω­ρί­ζει τὴν DHEA, ἡ ὁ­ποί­α, λει­τουρ­γών­τας σὰν κλει­δί, ἀ­νοί­γει τοὺς μη­χα­νι­σμοὺς ἀ­να­στο­λῆς τῆς νευ­ρω­νι­κῆς ἀ­πό­πτω­σης, μὲ τε­λι­κὸ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τὴν ἐ­πι­βί­ω­ση τοῦ νευ­ρώ­να. Στὴν πρό­σφα­τη ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ δου­λειὰ ποὺ δη­μο­σι­εύ­ε­ται αὐ­τὸ τὸ μή­να στὸ ἔγ­κυ­ρο δι­ε­θνὲς πε­ρι­ο­δι­κὸ "PLoS Biology", πε­ρι­γρά­φη­κε ἀ­κρι­βῶς ἡ φύ­ση αὐ­τοῦ τοῦ ὑ­πο­δο­χέ­α, ποὺ δὲν εἶ­ναι ἄλ­λος ἀ­πὸ τὸν ὑ­πο­δο­χέ­α ποὺ ἀ­να­γνω­ρί­ζει τὸ ση­μαν­τι­κό­τε­ρο νευ­ρο­τρο­φι­κὸ πα­ρά­γον­τα, τὸν NGF (Νευ­ρω­νι­κὸς Αὐ­ξη­τι­κὸς Πα­ρά­γων). Η DHEA συν­δέ­ε­ται μὲ τοὺς ὑ­πο­δο­χεῖς τοῦ NGF καὶ στὴν οὐ­σί­α μι­μεῖ­ται με­ρι­κὲς ἀ­πὸ τὶς νευ­ρο­τρο­φι­κές, νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κὲς δρά­σεις τοῦ NGF, ἐ­νερ­γο­ποι­ών­τας τοὺς ἴ­διους κυτ­τα­ρι­κοὺς μη­χα­νι­σμοὺς νευ­ρο­προ­στα­σί­ας. Τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τῆς ἔ­ρευ­νας, τὴ δη­μο­σί­ευ­ση τῆς ὁ­ποί­ας οἱ ἐ­ρευ­νη­τὲς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της ἀ­φι­έ­ρω­σαν στὸ δά­σκα­λό τους, κα­θη­γη­τὴ Κώ­στα Σέ­κε­ρη, ποὺ ἔ­φυ­γε ἀ­πὸ τὴ ζω­ὴ τὸν προ­η­γού­με­νο χρό­νο, δεί­χνουν ὅ­τι ἡ DHEA μπο­ρεῖ κά­τω ἀ­πὸ συγ­κε­κρι­μέ­νες συν­θῆ­κες νὰ ὑ­πο­κα­θι­στᾶ κά­ποι­ες ση­μαν­τι­κὲς λει­τουρ­γί­ες τοῦ βα­σι­κοῦ νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κοῦ, νευ­ρο­τρο­φι­κοῦ πα­ρά­γον­τα NGF».
Ἀρ­χαί­α ὑ­πό­θε­ση
Ποι­ὲς εἶ­ναι αὐ­τὲς οἱ λει­τουρ­γί­ες;
«Πράγ­μα­τι, στοὺς πον­τι­κοὺς ποὺ ἔ­χει ἀ­πα­λει­φθεῖ τὸ γο­νί­διο ποὺ εἶ­ναι ὑ­πεύ­θυ­νο γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ τοῦ NGF, ἡ χο­ρή­γη­ση DHEA σώ­ζει τοὺς αἰ­σθη­τι­κοὺς καὶ τοὺς συμ­πα­θη­τι­κοὺς νευ­ρῶ­νες τῶν ζώ­ων αὐ­τῶν. Πι­θα­νὰ τὸ ἴ­διο ἰ­σχύ­ει ἔμ­με­σα καὶ γιὰ τοὺς κι­νη­τι­κοὺς νευ­ρῶ­νες, ἀλ­λὰ αὐ­τὸ μέ­νει νὰ ἀ­πο­δει­χθεῖ. Οἱ αἰ­σθη­τι­κοὶ καὶ συμ­πα­θη­τι­κοὶ νευ­ρῶ­νες, γιὰ νὰ ἐ­πι­βι­ώ­σουν, ἔ­χουν τὴν ἀ­νάγ­κη συ­νε­χοῦς πα­ρου­σί­ας τοῦ NGF, ἐ­ὰν δὲ αὐ­τὸς λεί­πει ὁ­δη­γοῦν­ται τα­χύ­τα­τα σὲ ἀ­πο­πτω­τι­κὸ θά­να­το. Εἶ­ναι ἐν­δι­α­φέ­ρον ὅ­τι τὰ ἐ­πί­πε­δα τῆς DHEA στὸν ἐγ­κέ­φα­λο ἐ­λατ­τώ­νον­ται κα­τὰ πο­λὺ κα­τὰ τὴ γή­ραν­ση, κα­θὼς καὶ σὲ νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κὰ νο­σή­μα­τα, ὅ­πως ἡ νό­σος τοῦ Ἀλ­τσχά­ι­μερ. Τὸ ἴ­διο ἰ­σχύ­ει καὶ γιὰ τὰ ἐ­πί­πε­δα τῆς νευ­ρο­τρο­φί­νης NGF. Εἰ­κά­ζε­ται ὅ­τι ἡ ταυ­τό­χρο­νη ἐ­λάτ­τω­ση τῶν ἐ­πι­πέ­δων τῶν δύ­ο αὐ­τῶν ἐν­δο­γε­νῶν νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κῶν πα­ρα­γόν­των (DHEA, NGF) κα­τὰ τὴ γή­ραν­ση ἀ­φή­νει τὸν ἐγ­κέ­φα­λο ἀ­προ­στά­τευ­το καὶ δι­ευ­κο­λύ­νει στὴν ἐμ­φά­νι­ση ἢ τὴν ἐ­πι­τά­χυν­ση τῶν νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κῶν νό­σων, ἰ­δι­αί­τε­ρα σὲ ἄ­το­μα μὲ γε­νε­τι­κὴ προ­δι­ά­θε­ση νὰ ἐμ­φα­νί­σουν αὐ­τὰ τὰ νο­σή­μα­τα».
Οἱ νευ­ρο­τρο­φί­νες, δη­λα­δή, ἀ­πο­δει­κνύ­ον­ται οὐ­σί­ες-κλει­διά;
«Βε­βαί­ως, ἡ ἔ­ρευ­να αὐ­τὴ ἀ­νέ­δει­ξε ὅ­μως καὶ μί­α ἄλ­λη, πο­λὺ ἐν­δι­α­φέ­ρου­σα ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ ὑ­πό­θε­ση: ἡ DHEA ἦ­ταν κα­τὰ πά­σα πι­θα­νό­τη­τα μί­α ἀρ­χέ­γο­νη νευ­ρο­τρο­φί­νη τῶν πρώ­των πο­λὺ ἁ­πλῶν ὀρ­γα­νι­σμῶν κα­τὰ τὴ διά­ρκεια τῆς ἐ­ξέ­λι­ξης τῶν εἰ­δῶν, ἡ ὁ­ποί­α με­τά, μὲ τὴν ἐμ­φά­νι­ση πο­λυ­πλο­κό­τε­ρων ὀρ­γα­νι­σμῶν -τῶν σπον­δυ­λω­τῶν, ἀν­τι­κα­τα­στά­θη­κε ἀ­πὸ πιὸ πο­λύ­πλο­κες νευ­ρο­τρο­φί­νες πο­λυ­πε­πτι­δι­κὴς φύ­σης, ὅ­πως ὁ NGF. Καὶ τὰ δύ­ο εἴ­δη νευ­ρο­τρο­φι­κῶν πα­ρα­γόν­των χρη­σι­μο­ποι­οῦ­σαν γιὰ νὰ δρά­σουν τοὺς ἴ­διους κυτ­τα­ρι­κοὺς ὑ­πο­δο­χεῖς-κλει­δα­ρι­ὲς ἀ­να­γνώ­ρι­σης, οἱ ὁ­ποῖ­οι πα­ρέ­μει­ναν ἀ­ναλ­λοί­ω­τοι στὸ διά­βα τοῦ χρό­νου, πρὶν ἀ­πὸ 500 ἑ­κα­τομ­μύ­ρια χρό­νια μέ­χρι σή­με­ρα.
Στὴν ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ ὁ­μά­δα τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της συμ­με­τεῖ­χαν ὁ ὑ­πο­ψή­φιος δι­δά­κτο­ρας Ι. Λα­ζα­ρί­δης καὶ ὁ λέ­κτο­ρας Φαρ­μα­κο­λο­γί­ας Ι. Χα­ρα­λαμ­πό­που­λος, κα­θὼς καὶ ἡ ἐ­ρευ­νή­τρια Ι. Ἀ­λε­ξά­κη, οἱ με­τα­πτυ­χια­κοὶ φοι­τη­τὲς Ι. Πε­δι­α­δι­τά­κης, Π. Εὐ­στα­θό­που­λος καὶ ὁ κα­θη­γη­τὴς Η. Κα­στα­νάς. Τὰ εὐ­ρή­μα­τα τῆς ἔ­ρευ­νας ἔ­χουν ἐν­δι­α­φέ­ρου­σες φαρ­μα­κο­λο­γι­κὲς καὶ πι­θα­νὰ θε­ρα­πευ­τι­κὲς ἐ­φαρ­μο­γές. Ὑ­πάρ­χουν ἤ­δη ση­μαν­τι­κὰ ἐ­ρευ­νη­τι­κὰ καὶ κλι­νι­κὰ δε­δο­μέ­να ποὺ συ­νη­γο­ροῦν στὴν ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα τῆς νευ­ρο­τρο­φί­νης NGF στὴν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση πολ­λῶν νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κῶν δι­ερ­γα­σι­ῶν, ὅ­πως ἡ νό­σος τοῦ Ἀλ­τσχά­ι­μερ, ἡ σκλή­ρυν­ση κα­τὰ πλά­κας ἢ ἡ ἐκ­φύ­λι­ση τῆς ὠ­χρᾶς κη­λί­δας στὸν ὀ­φθαλ­μό. Τὸ πρό­βλη­μα ὅ­μως μὲ τὴ χο­ρή­γη­ση τοῦ NGF στοὺς ἀ­σθε­νεῖς εἶ­ναι ὅ­τι εἶ­ναι δύ­σκο­λο νὰ φτά­σει στὸν ἐγ­κέ­φα­λο, δι­ό­τι εἶ­ναι μί­α μι­κρὴ πρω­τε­ΐ­νη, ποὺ εἴ­τε κα­τα­στρέ­φε­ται ἀ­πὸ τὰ ὑ­γρά του στο­μά­χου εἴ­τε, ἐ­ὰν χο­ρη­γη­θεῖ πα­ρεν­τε­ρι­κὰ μὲ ἔ­νε­ση, δὲν περ­νᾶ τὸν αἱ­μα­τεγ­κε­φα­λι­κὸ φραγ­μό. Τὰ εὐ­ρή­μα­τα τῆς πα­ρού­σας ἔ­ρευ­νας ἀ­να­δει­κνύ­ουν μί­α ἄλ­λη δυ­να­τό­τη­τα, τὴν ἀν­τι­κα­τά­στα­ση τῆς NGF ἀ­πὸ τὴν DHEA, ἡ ὁ­ποί­α ὡς μι­κρὴ λι­πό­φι­λη ὁρ­μό­νη μπο­ρεῖ ἄ­νε­τα νὰ χο­ρη­γη­θεῖ ἀ­πὸ τὸ στό­μα, δι­α­περ­νᾶ ἀ­ναλ­λοί­ω­τη ἀ­πὸ τὸ στό­μα­χο στὴ συ­στη­μα­τι­κὴ κυ­κλο­φο­ρί­α καὶ φτά­νει πο­λὺ εὔ­κο­λα στὸν ἐγ­κέ­φα­λο. Ἐ­δῶ ὅ­μως προ­κύ­πτει ἕ­να ἄλ­λο φαρ­μα­κο­λο­γι­κὸ ἐμ­πό­διο. Ὅ­πως ἀ­να­φέρ­θη­κε προ­η­γου­μέ­νως, ἡ DHEA εἶ­ναι μί­α πρὸ-ὁρ­μό­νη ποὺ με­τα­τρέ­πε­ται στὸν ὀρ­γα­νι­σμὸ σὲ οἰ­στρο­γό­να καὶ ἀν­δρο­γό­να. Ἡ χρό­νια χο­ρή­γη­σή της, λοι­πόν, εἶ­ναι προ­βλη­μα­τι­κή, δι­ό­τι ὁ­δη­γεῖ στὴ ση­μαν­τι­κὴ αὔ­ξη­ση τῶν ὁρ­μο­νῶν αὐ­τῶν ποὺ μπο­ροῦν νὰ δη­μι­ουρ­γή­σουν σο­βα­ρὰ προ­βλή­μα­τα, ἰ­δι­αί­τε­ρα σὲ ἀ­σθε­νεῖς μὲ γε­νε­τι­κὴ προ­δι­ά­θε­ση γιὰ ὀρ­μο­νο­ε­ξαρ­τώ­με­να νε­ο­πλά­σμα­τα, ὅ­πως ὁ καρ­κί­νος τοῦ στή­θους, τῆς μή­τρας ἢ τοῦ προ­στά­τη».
Πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται αὐ­τὴ ἡ πτυ­χή, κ. Γρα­βά­νη;
«Γιὰ νὰ ξε­πε­ρα­στεῖ αὐ­τὸ τὸ ἐμ­πό­διο, ἡ ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ ὁ­μά­δα τῆς Κρή­της ἀ­να­ζή­τη­σε τὴ συ­νερ­γα­σί­α τα­λαν­τού­χων ὀρ­γα­νι­κῶν χη­μι­κῶν στὸ Ἐ­θνι­κὸ Ἵ­δρυ­μα Ἐ­ρευ­νῶν στὴν Ἀ­θή­να (δι­ευ­θύν­τρια ἔ­ρευ­νας Θ. Κα­λο­γε­ρο­πού­λου καὶ ἐ­ρευ­νη­τὴς Ν. Αὐ­λω­νί­της), οἱ ὁ­ποῖ­οι "ἀλ­λοί­ω­σαν" χη­μι­κὰ τὴν DHEA, συν­θέ­τον­τας νέ­ες οὐ­σί­ες (μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φί­νες) ποὺ δι­α­τη­ροῦν τὴν ἀν­τὶ-ἀ­πο­πτω­τι­κή, νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κὴ δρά­ση της, ἀλ­λὰ ἔ­χουν χά­σει τὴν ἰ­δι­ό­τη­τα νὰ με­τα­τρέ­πον­ται σὲ οἰ­στρο­γό­να καὶ ἀν­δρο­γό­να. Ἡ κοι­νὴ αὐ­τὴ προ­σπά­θεια δη­μο­σι­εύ­θη­κε πρό­σφα­τα στὸ ἐ­πί­ση­μο πε­ρι­ο­δι­κὸ τῆς Ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Χη­μεί­ας (Journal Medicinal Chemistry). Ἐ­πι­πλέ­ον, κα­θη­γη­τὲς καὶ φοι­τη­τὲς κα­τέ­θε­σαν δι­ε­θνὲς δί­πλω­μα εὑ­ρε­σι­τε­χνί­ας γιὰ τὴν προ­στα­σί­α τῶν πνευ­μα­τι­κῶν δι­και­ω­μά­των τῆς ἀ­να­κά­λυ­ψης καὶ τὴν πι­θα­νὴ ἐμ­πο­ρι­κὴ ἐκ­με­τάλ­λευ­σή της γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ νέ­ων νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κῶν φαρ­μά­κων κα­τὰ τῶν νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κῶν νο­ση­μά­των. Γιὰ τὴν ἀ­να­κά­λυ­ψη αὐ­τὴ ἔ­χει ἤ­δη ἐν­δι­α­φερ­θεῖ μί­α ση­μαν­τι­κὴ κα­να­δο­α­με­ρι­κα­νι­κὴ ἑ­ται­ρεί­α, ἡ ὁ­ποί­α χρη­μα­το­δό­τη­σε τὴ σύ­στα­ση ἑ­ται­ρεί­ας-τε­χνο­βλα­στὸ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Κρή­της (Bionature ΕΑ), ἡ ὁ­ποί­α δι­ε­ρευ­νᾶ τώ­ρα τὴ συ­νερ­γα­σί­α μὲ με­γά­λες δι­ε­θνεῖς φαρ­μα­κευ­τι­κὲς ἑ­ται­ρεῖ­ες γιὰ τὶς πρῶ­τες κλι­νι­κὲς δο­κι­μὲς τῶν νέ­ων νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κῶν συν­θε­τι­κῶν μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φι­νῶν στὸν ἄν­θρω­πο.
Δί­πλω­μα εὑ­ρε­σι­τε­χνί­ας
Τὸν και­ρὸ αὐ­τὸ ἡ ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ ὁ­μά­δα στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Κρή­της καὶ στὸ Ἵ­δρυ­μα Τε­χνο­λο­γί­ας & Ἐ­ρευ­νᾶς (IESL-ΙΤΕ) συ­νερ­γά­ζε­ται μὲ ἄλ­λους Ἕλ­λη­νες ἐ­ρευ­νη­τὲς γιὰ τὴ δι­ε­ρεύ­νη­ση τῆς φαρ­μα­κο­λο­γι­κῆς δρά­σης τῶν μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φι­νῶν σὲ πει­ρα­μα­τι­κὰ μον­τέ­λα νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κῶν ἀ­σθε­νει­ῶν, ὅ­πως ἡ σκλή­ρυν­ση κα­τὰ πλά­κας, οἱ νό­σοι τοῦ Πάρ­κιν­σον, τοῦ Ἀλ­τσχά­ι­μερ, ἢ ἡ ἐκ­φύ­λι­ση τοῦ ἀμ­φι­βλη­στρο­ει­δοῦς. Τὰ πρῶ­τα θε­τι­κὰ μη­νύ­μα­τα ἔρ­χον­ται ἀ­πὸ τὴ συ­νερ­γα­σί­α μὲ τὸ Ἐρ­γα­στή­ριο Κυτ­τα­ρι­κῆς Ἀ­νο­σο­λο­γί­ας τοῦ Ἰ­α­τρο­βι­ο­λο­γι­κοῦ Ἰν­στι­τού­του τῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἀ­θη­νῶν (Δι­ευ­θύν­τρια Ἐ­ρευ­νᾶς Β. Πα­νου­τσα­κο­πού­λου καὶ ὑ­πο­ψή­φια δι­δά­κτωρ Μ. Ἀγ­γε­λα­κο­πού­λου). Ἡ συ­νερ­γα­τι­κὴ αὐ­τὴ προ­σπά­θεια δεί­χνει πει­στι­κὰ ὅ­τι οἱ συν­θε­τι­κὲς μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φί­νες ὄ­χι μό­νο προ­στα­τεύ­ουν τὰ πει­ρα­μα­τό­ζω­α ἀ­πὸ τὴν ἀ­νά­πτυ­ξη ἀλ­λερ­γι­κῆς ἐγ­κε­φα­λί­τι­δας (πει­ρα­μα­τι­κὸ μον­τέ­λο τῆς νό­σου τῆς σκλή­ρυν­σης κα­τὰ πλά­κας), ἀλ­λὰ ἀ­να­στρέ­φουν καὶ τὴν ἤ­δη ὑ­πάρ­χου­σα νό­σο. Τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα αὐ­τὰ ἔ­χουν ἤ­δη ἀ­πο­τε­λέ­σει ἀν­τι­κεί­με­νο αἴ­τη­σης δι­ε­θνοῦς δι­πλώ­μα­τος εὑ­ρε­σι­τε­χνί­ας, ἐ­νῶ ἡ σχε­τι­κὴ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ δη­μο­σί­ευ­ση βρί­σκε­ται στὸ στά­διο τῆς συγ­γρα­φῆς της.
Ἡ ἱ­στο­ρί­α τῶν μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φι­νῶν ἀ­να­δει­κνύ­ει τὶς δυ­να­τό­τη­τες τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ δυ­να­μι­κοῦ.  Νέ­οι τα­λαν­τοῦ­χοι ἐ­πι­στή­μο­νες καὶ φοι­τη­τὲς ποὺ ἐρ­γά­ζον­ται στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ πα­νε­πι­στή­μια καὶ ἐ­ρευ­νη­τι­κὰ κέν­τρα μπο­ροῦν μὲ τὸ κα­τάλ­λη­λο θε­σμι­κὸ κα­θε­στὼς λει­τουρ­γί­ας καὶ τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ ὑ­πο­στή­ρι­ξη τῆς πο­λι­τεί­ας καὶ τοῦ ἰ­δι­ω­τι­κοῦ το­μέ­α νὰ πα­ρά­γουν ἔ­ρευ­να δι­ε­θνῶς ἀν­τα­γω­νι­στι­κὴ καὶ προ­ϊ­όν­τα ὑ­ψη­λῆς προ­στι­θέ­με­νης ἀ­ξί­ας, πα­ρεμ­βαί­νον­τας ἀ­πο­φα­σι­στι­κὰ στὴν ἀ­ναγ­καί­α ἀλ­λα­γὴ καὶ ἐκ­συγ­χρο­νι­σμὸ τῆς πα­ρα­γω­γι­κῆς βά­σης τῆς χώ­ρας».
Πη­γὴ
http://www.thermopilai.org/content/ellenas-giatros-tou-panepistemiou-kretes-me-protoporiake-ereuna-dinei-luse-sto-altskhaimer
ἐ­λευ­θε­ρο­τυ­πί­αΠέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Νι­κη­τα­ρᾶςΣοῦ ἔ­πε­σε τὸ πουγ­γί σου. Πά­ρε το, μὴν τὸ βρεῖ κα­νεὶς καὶ τὸ χά­σεις!
Ὁ Νι­κή­τας Στα­μα­τε­λό­που­λος, ὁ ἀ­πο­κλη­θεὶς Νι­κη­τα­ρᾶς, ἥ­ρω­ας ἀ­πὸ τοὺς λί­γους τῆς Ἐ­πα­να­στά­σε­ως τοῦ 1821, πέ­θα­νε «στὴν ψά­θα», ὡς γνω­στόν, ἐ­παι­τῶν στὰ σο­κά­κια τοῦ Πει­ραι­ᾶ. Ἡ ἁρ­μό­δια ἀρ­χή, μά­λι­στα, ἡ ὁ­ποί­α χο­ρη­γοῦ­σε τὰ «πό­στα» στοὺς ἐ­παῖ­τες εἶ­χε ὁ­ρί­σει γιὰ τὸν ἥ­ρω­α-ἐ­παί­τη μί­α θέ­ση κον­τὰ στὸ ση­μεῖ­ο ὅ­που βρί­σκε­ται σή­με­ρα ἡ ἐκ­κλη­σί­α τῆς Εὐ­αγ­γε­λί­στριας καὶ τοῦ ἐ­πέ­τρε­πε νὰ ἐ­παι­τεῖ κά­θε Πα­ρα­σκευ­ή! Ἦ­ταν δὲ τό­ση ἡ ἔν­δεια τοῦ σχε­δὸν τυ­φλοῦ πλέ­ον στρα­τη­γοῦ -ἡ Πα­τρί­δα δὲν τοῦ εἶ­χε χο­ρη­γή­σει σύν­τα­ξη-, ὥ­στε δὲν εἶ­χε χρή­μα­τα οὔ­τε γιὰ νὰ ἀ­γο­ρά­σει ψω­μὶ γιὰ τὴν ἄρ­ρω­στη γυ­ναί­κα του -ἐ­κεῖ­νος μπο­ροῦ­σε νὰ ἀν­τέ­ξει πε­ρισ­σό­τε­ρο τὴν πεί­να.
Ἡ πε­ρι­πέ­τεια τοῦ ἥ­ρω­α ἔ­φθα­σε στ' αὐ­τιὰ πρέ­σβη Με­γά­λης Δυ­νά­με­ως, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­νη­μέ­ρω­σε σχε­τι­κὰ τὴν κυ­βέρ­νη­σή του. Ἔ­τσι κά­ποι­α στιγ­μή, ἀ­πε­σταλ­μέ­νος τῆς πρε­σβεί­ας βρέ­θη­κε στὸ «πό­στο» ὅ­που ἐ­παι­τοῦ­σε ὁ ὁ­πλαρ­χη­γός. Μό­λις ὁ Νι­κη­τα­ρᾶς ἀν­τε­λή­φθη τὸν ξέ­νο, μά­ζε­ψε ἀ­μέ­σως τὸ ἁ­πλω­μέ­νο του χέ­ρι! «Τί κά­νε­τε, στρα­τη­γέ μου;» ρώ­τη­σε ὁ ἀ­πε­σταλ­μέ­νος. «Ἀ­πο­λαμ­βά­νω ἐ­λεύ­θε­ρη πα­τρί­δα!» ἀ­πάν­τη­σε πε­ρή­φα­να ὁ ἥ­ρω­ας. «Μά, ἐ­δῶ τὴν ἀ­πο­λαμ­βά­νε­τε, κα­θι­σμέ­νος στὸ δρό­μο;» ἐ­πέ­μει­νε ὁ ξέ­νος, ποὺ εἶ­χε ἐν­το­λὴ «νὰ μά­θει τί γί­νε­ται». «Ἡ πα­τρί­δα μου ἔ­χει χο­ρη­γή­σει σύν­τα­ξη γιὰ νὰ ζῶ κα­λά, ἀλ­λὰ ἔρ­χο­μαι ἐ­δῶ γιὰ νὰ παίρ­νω μί­α ἰ­δέ­α πῶς περ­νά­ει ὁ κό­σμος», ἀν­τέ­τει­νε ὁ πε­ρή­φα­νος Νι­κη­τα­ρᾶς.
Εἶ­δε κι ἀ­πό­ει­δε ὁ ξέ­νος καὶ γύ­ρι­σε νὰ φύ­γει, χαι­ρε­τών­τας εὐ­γε­νι­κά. Φεύ­γον­τας, ὅ­μως, ἄ­φη­σε νὰ τοῦ πέ­σει ἕ­να πουγ­γὶ μὲ χρυ­σὲς λί­ρες, ὥ­στε νὰ μὴν προ­σβά­λει τὸν πέ­νη­τα στρα­τη­γό. Ὁ Νι­κη­τα­ρᾶς ἄ­κου­σε τὸν ἦ­χο, ἔ­πια­σε τὸ πουγ­γί, τὸ ψη­λά­φι­σε καὶ φώ­να­ξε στὸν ξέ­νο. «Σοῦ ἔ­πε­σε τὸ πουγ­γί σου. Πά­ρε το μὴν τὸ βρεῖ κα­νεὶς καὶ τὸ χά­σεις!».
Μα­κά­ρι τέ­τοι­α πα­ρα­δείγ­μα­τα νὰ γί­νουν καὶ σή­με­ρα φω­τει­νοὶ ὁ­δο­δεῖ­κτες στὴ δύ­σκο­λη πο­ρεί­α μας. Ἔ­ξο­δος στὰ ἀ­δι­έ­ξο­δά μας.
πη­γή: Ζή­σης Ἀν. Μπέ­λος, Δυ­τι­κο­μα­κε­δο­νι­κὸν Ἡ­με­ρο­λό­γιονΤετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Ὕ­μνος στὴ Νέ­με­ση

Νέ­με­σι πτε­ρό­εσ­σα βί­ου ῥο­πά,
κυ­α­νῶ­πι θε­ά, θύ­γα­τερ Δί­κας,
ἃ κοῦ­φα φρυ­άγ­μα­τα θνα­τῶν
ἐ­πέ­χεις ἀ­δα­μάν­τι χα­λι­νῷ,
ἔ­χθου­σα δ’­ὕ­βριν ὀ­λο­ὰν βρο­τῶν
μέ­λα­να φθό­νον ἐ­κτὸς ἐ­λαύ­νεις.
ὑ­πὸ σὸν τρο­χὸν ἄ­στα­τον ἀ­στι­βῆ
χα­ρο­πὰ με­ρό­πων στρέ­φε­ται τύ­χα,
λή­θου­σα δὲ πὰρ πό­δα βαί­νεις,
γαυ­ρού­με­νον αὐ­χέ­να κλί­νεις.
ὑ­πὸ πῆ­χυν ἀ­εὶ βί­ο­τον με­τρεῖς,
νεύ­εις δ’­ὑ­πὸ κόλ­πον ὀ­φρῦν ἀ­εὶ
ζυ­γὸν με­τὰ χεῖ­ρα κρα­τοῦ­σα.
ἵ­λη­θι μά­και­ρα δι­κα­σπό­λε
Νέ­με­σι πτε­ρό­εσ­σα βί­ου ῥο­πά.
Νέ­με­σιν θε­ὸν ᾄ­δο­μεν ἀ­φθί­ταν,
Νί­κην τα­νυ­σί­πτε­ρον ὀμ­βρί­μαν
νη­μερ­τέ­α καὶ πά­ρε­δρον Δί­κας,
ἅ τὰν με­γα­λα­νο­ρί­αν βρο­τῶν
νε­με­σῶ­σα φέ­ρεις κα­τὰ ταρ­τά­ρου.(Νέ-με σι πτε-ρό-εσ-σα βί-ου ῥο-πά,
κυ-αν-ῶ-πι θε-ά, θύ-γα-τερ Δί-κας,
ἃ κοῦ-φα φρυ-άγ-μα-τα θνα-τῶν
ἐπ-έχ-εις ἀ-δα-μάν-τι χα-λι-νῷ,
ἔχ-θου-σα δ’­ὕ-βριν ὀ-λο-ὰν βρο-τῶν
μέ-λα-να φθό-νον ἐκ-τὸς ἐ-λαύ-νεις.
ὑ-πὸ σὸν τρο-χὸν ἄ-στα-τον ἀ-στι-βῆ
χα-ρο-πὰ με-ρό-πων στρέ-φε-ται τύ-χα,
λή-θου-σα δὲ πὰρ πό-δα βαί-νεις,
γαυ-ρού-με-νον αὐ-χέ-να κλί-νεις.
ὑ-πὸ πῆ-χυν ἀ-εὶ βί-ο-τον με-τρεῖς,
νεύ-εις δ’­ὑ-πὸ κόλ-πον ὀ-φρῦν ἀ-εὶ
ζυ-γὸν με-τὰ χεῖ-ρα κρα-τοῦ-σα.
ἵ-λη-θι  μά-και-ρα δι-κα-σπό-λε
Νέ-με-σι πτε-ρό-εσ-σα βί-ου ῥο-πά.
Νέ-με-σιν θε-ὸν ᾄ-δο-μεν ἀ-φθί-ταν,
Νί-κην τα-νυ-σί-πτε-ρον ὀμ-βρί-μαν
νη-μερ-τέ-α καὶ πάρ-ε-δρον Δί-κας,
ἅ τὰν με-γα-λα-νο-ρί-αν βρο-τῶν
νε-με-σῶ-σα φέ-ρεις κα-τὰ ταρ-τά-ρου.)Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

TEI ΚΡΗΤΗΣ

τῆς Χα­ρᾶς Βη­λα­ρᾶ
­να σπου­δαῖ­ο ­νερ­γεια­κὸ «­πλο» ­χει στὰ χέ­ρια του τὸ ΤΕΙ Κρή­της, ὡς μέ­λος τῆς εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς ­πι­στη­μο­νι­κῆς ­ρευ­νη­τι­κῆς ­μά­δας καὶ τὸ Ρέ­θυ­μνο ­χει τὴν τι­μὴ νὰ εἶ­ναι στὸ ­δα­φός του πε­ρι­φε­ρεια­κὴ ἐγ­κα­τά­στα­ση τοῦ προ­γράμ­μα­τος.
λό­γος γιὰ τὸ ­ρευ­νη­τι­κὸ πρό­γραμ­μα HIPER ποὺ ­χει ὡς στό­χο τὴ δι­ε­ρεύ­νη­ση πα­ρα­γω­γῆς ­νέρ­γειας ­πὸ σύν­τη­ξη ­δρο­γό­νου καὶ χρή­ση της σὰν μελ­λον­τι­κὴ πη­γὴ ­νέρ­γειας στὸν πλα­νή­τη. Τὸ ΤΕΙ Κρή­της ποὺ συμ­με­τέ­χει στὴν ση­μαν­τι­κὴ προ­σπά­θεια τῆς Εὐ­ρώ­πης νὰ πρω­το­πο­ρή­σει στὴν ­ρευ­να γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ ­νέρ­γειας ­πὸ ­λεγ­χό­με­νη σύν­τη­ξη ­δρο­γό­νου μὲ laser, μὲ τὴ μέ­θο­δο τῆς Γρή­γο­ρης ­νά­φλε­ξης, εἶ­ναι ­πι­κε­φα­λῆς στὴν Ἑλ­λά­δα τοῦ προ­γράμ­μα­τος HiPER.
Πρό­κει­ται γιὰ μί­α ­πὸ τὶς βα­σι­κό­τε­ρες ­ρευ­νη­τι­κὲς ­πο­δο­μὲς τοῦ ­δι­κοῦ χάρ­τη τῆς Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς ­νω­σης στὸν το­μέ­α τῆς ­νέρ­γειας μὲ ση­μαν­τι­κὰ ­φέ­λη φυ­σι­κὰ γιὰ τὴ χώ­ρα μας, γιὰ μί­α «­πα­νά­στα­ση» στὸν το­μέ­α τῆς ­νέρ­γειας μὲ τὸ ΤΕΙ πρω­το­πό­ρο, μὲ τὴν μί­α πε­ρι­φε­ρεια­κὴ ἐγ­κα­τά­στα­ση νὰ εἶ­ναι στὸ Ρέ­θυ­μνο.
Τὸ HIPER πα­ρου­σι­ά­στη­κε χθὲς στὸ δη­μο­τι­κὸ συμ­βού­λιο Ρε­θύ­μνου ­πὸ τὸν Δι­ευ­θυν­τὴ τῆς Σχο­λῆς Τε­χνο­λο­γί­ας ΤΕΙ Ρε­θύ­μνου-Χα­νί­ων καὶ τὸν ­ρευ­νη­τὴκα­θη­γη­τὴ τοῦ ΤΕΙ, Νε­κτά­ριο Πα­πα­δο­γιά­ννη.
Τὸ πρό­γραμ­μα ξε­κί­νη­σε τὸ 2005 με­τὰ ἀ­πὸ συ­ζη­τή­σεις με­τα­ξὺ ἐ­πι­στη­μό­νων στὴν κα­τεύ­θυν­ση τῆς λύ­σης  τοῦ ἐ­νερ­γεια­κοῦ προ­βλή­μα­τος, ὅ­πως τό­νι­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης. Λί­γο και­ρὸ με­τὰ κα­τα­τέ­θη­κε ἡ πρό­τα­ση στὰ ἁρ­μό­δια ὄρ­γα­να τῆς Ε.Ε. ποὺ τὴν ἐ­νέ­τα­ξε στὸν ὁ­δι­κό της χάρ­τη γιὰ τὴν ἐ­νέρ­γεια.
Τὸ 2008 ξε­κί­νη­σε ἡ προ­πα­ρα­σκευ­α­στι­κὴ φά­ση καὶ αὐ­τὴ τὴ στιγ­μὴ ξε­κι­νά­ει ἡ φά­ση τῆς τε­χνο­λο­γι­κῆς ἀ­νά­πτυ­ξης.
Τὸ 2012 θὰ γί­νει ἡ πρώ­τη ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ ἐ­πί­δει­ξη τοῦ ἔρ­γου, τὴν ἑ­πό­με­νη 3ετία σύμ­φω­να μὲ τὸν προ­γραμ­μα­τι­σμὸ θὰ ξε­κι­νή­σει ἡ κα­τα­σκευ­ὴ τοῦ πρω­τό­τυ­που λέ­ι­ζερ ποὺ χρει­ά­ζε­ται γιὰ τὴ σύν­τη­ξη ὑ­δρο­γό­νου καὶ τὸ 2030 ὑ­πο­λο­γί­ζε­ται ὅ­τι θὰ εἶ­ναι ἕ­τοι­μος ὁ πρῶ­τος πρω­τό­τυ­πος σταθ­μὸς πα­ρα­γω­γῆς ἐ­νέρ­γειας ἀ­πὸ σύν­τη­ξη ὑ­δρο­γό­νου.
Ὁ προ­ϋ­πο­λο­γι­σμὸς τοῦ ἔρ­γου εἶ­ναι 15 ἐκ. εὐ­ρὼ γιὰ τὴ φά­ση ποὺ ὁ­λο­κλη­ρώ­νε­ται τώ­ρα μὲ χρη­μα­το­δό­τη­ση ἀ­πὸ τὴν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κὴ Ἕ­νω­ση καὶ ἡ ἑ­πό­με­νη φά­ση εἶ­ναι μὲ συ­νο­λι­κὰ 850 ἐκ. εὐ­ρὼ πά­λι μὲ χρη­μα­το­δό­τη­ση ἀ­πὸ τὴν Ε.Ε. καὶ τὶς ἐ­θνι­κὲς κυ­βερ­νή­σεις τῶν κρα­τῶν ποὺ συμ­με­τέ­χουν.
Ἡ χώ­ρα μας συμ­με­τέ­χει στὴν ἐ­κτε­λε­στι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ ἀ­πο­φά­σε­ων τοῦ HIPER, ἡ Ἑλ­λά­δα δη­λα­δὴ συμ­με­τέ­χει ἐ­νερ­γὰ λό­γω τοῦ ὅ­τι βέ­βαι­α ἡ ἰ­δέ­α ξε­κί­νη­σε ἀ­πὸ ἕλ­λη­νες ἐ­πι­στή­μο­νες.
Τί εἶ­ναι τὸ HIPER
Τo HIPER ἀν­τι­προ­σω­πεύ­ει τὴν προ­σπά­θεια τῆς Εὐ­ρώ­πης νὰ πρω­το­πο­ρή­σει στὴν ἔ­ρευ­να γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ κα­θα­ρῆς ἐ­νέρ­γειας ἀ­πὸ ἐ­λεγ­χό­με­νη σύν­τη­ξη ὑ­δρο­γό­νου, μέ­θο­δος ἀν­τί­στοι­χη μὲ τὴν ἐ­πι­λο­γὴ τῆς φύ­σης γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ ἐ­νέρ­γειας στὸν ἥ­λιο, πρό­κει­ται δη­λα­δὴ γιὰ τὸ ἀν­τί­θε­το τῆς  σχά­σης ὅ­που πα­ρά­γον­ται ρα­δι­ε­νερ­γὰ ἀ­πό­βλη­τα.
Ἐ­πι­πλέ­ον, στό­χος τοῦ HiPER εἶ­ναι καὶ ἡ πα­ρα­γω­γὴ νέ­ας γνώ­σης σὲ το­μεῖς βα­σι­κῆς ἐ­πι­στή­μης.
Ὅ­πως ἐ­ξή­γη­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης «πρό­κει­ται γιὰ τὴν ἕ­νω­ση δύ­ο ἀ­τό­μων ὑ­δρο­γό­νου ποὺ πα­ρά­γουν ἥ­λιο καὶ ἐ­νέρ­γεια σὲ μορ­φὴ μὴ φορ­τι­σμέ­νων σω­μα­τι­δί­ων. Εἶ­ναι οὐ­σι­α­στι­κὰ ἡ ἐ­νέρ­γεια ποὺ ἔρ­χε­ται στὴ γῆ μας ἀ­πὸ τὸν ἥ­λιο καὶ γνω­ρί­ζου­με ὅ­λοι ὅ­τι ἡ ἡ­λια­κὴ ἐ­νέρ­γεια εἶ­ναι ἡ πιὸ κα­θα­ρὴ ποὺ μπο­ρεῖ νὰ ὑ­πάρ­ξει, αὐ­τὴ τὴ μορ­φὴ θέ­λου­με νὰ πα­ρά­γου­με καὶ εἴ­μα­στε κον­τὰ στὸ στό­χο μας».
Οἱ χῶ­ρες ποὺ συμ­με­τέ­χουν στὸ HIPER σὲ κυ­βερ­νη­τι­κὸ ἐ­πί­πε­δο εἶ­ναι ἡ Με­γά­λη Βρε­τα­νί­α, ἡ Γαλ­λί­α, ἡ Ἑλ­λά­δα, ἡ Ἰ­τα­λί­α, ἡ Ἱ­σπα­νί­α, ἡ Πορ­το­γα­λί­α ἡ Τσε­χί­α.
Σὲ ἱ­δρυ­μα­τι­κὸ ἐ­πί­πε­δο εἶ­ναι ἡ Γερ­μα­νί­α, ἡ Πο­λω­νί­α καὶ ἡ Ρω­σί­α καὶ ὑ­πάρ­χουν καὶ συ­νερ­γά­τες δι­ε­θνῶς ὅ­πως ὁ Κα­να­δᾶς, ἡ Κί­να, ἡ Ἰ­α­πω­νί­α καὶ ἡ Νό­τιος Κο­ρέ­α, οἱ ΗΠΑ.
Ὁ στό­χος τοῦ HIPER εἶ­ναι διτ­τὸς ὅ­πως ἐ­ξή­γη­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης.
Κα­ταρ­χὴν νὰ δεί­ξει ὅ­τι μπο­ρεῖ νὰ πα­ρα­χθεῖ ἐ­νέρ­γεια ἀ­πὸ σύν­τη­ξη πυ­ρή­νων ὑ­δρο­γό­νου καὶ ἐ­πί­σης μέ­σα ἀ­πὸ αὐ­τὴ τὴ δι­α­δι­κα­σί­α θὰ προ­κύ­ψουν τε­χνο­λο­γι­κὰ ὀ­φέ­λη ποὺ μπο­ροῦν νὰ χρη­σι­μο­ποι­η­θοῦν σὲ ἄλ­λους το­μεῖς τῆς ἐ­πι­στή­μης ὅ­πως στὴν ἰ­α­τρι­κή, στὰ νέ­α ὑ­λι­κά.
Ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης προ­κει­μέ­νου νὰ δώ­σει μί­α χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὴ εἰ­κό­να γιὰ τὴν ἐ­νέρ­γεια ποὺ θὰ πα­ρά­γε­ται εἶ­πε πὼς 70 γραμ­μά­ρια νε­ροῦ ἰ­σο­δυ­να­μοῦν σὲ ἐ­νέρ­γεια σύν­τη­ξης ἴ­δια μὲ τὸ πε­τρέ­λαι­ο ποὺ ὑ­πάρ­χει σὲ ἕ­να ἀ­πὸ τὰ με­γα­λύ­τε­ρα τάν­κερ ποὺ κυ­κλο­φο­ροῦν αὐ­τὴ τὴ στιγ­μὴ στὶς θά­λασ­σες. «Ἕ­να κυ­βι­κὸ χι­λι­ό­με­τρο θα­λασ­σι­νοῦ νε­ροῦ πε­ρι­έ­χει ἐ­νέρ­γεια σύν­τη­ξης ἰ­σο­δύ­να­μη ἴ­ση μὲ ὅ­λα τὰ ἐ­νερ­γεια­κὰ ἀ­πο­θέ­μα­τα τοῦ πλα­νή­τη σὲ κάρ­βου­νο, ἀ­έ­ριο ἢ πε­τρέ­λαι­ο».
Ὀ­φέ­λη
Ὅ­πως τὰ ἀ­νέ­λυ­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης τὰ ὀ­φέ­λη γιὰ τὴ χώ­ρα μας εἶ­ναι ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ ση­μαν­τι­κά:
α) Ἡ προ­νο­μια­κὴ χρή­ση τῆς ἀ­πε­ρι­ό­ρι­στης μελ­λον­τι­κῆς κα­θα­ρῆς ἐ­νέρ­γειας ποὺ θὰ πα­ρα­χθεῖ ἀ­πὸ τὴν σύν­τη­ξη ὑ­δρο­γό­νου.
β) Ἡ Ἑλ­λη­νι­κὴ ψῆ­φος γιὰ τὴν ἐ­πι­λο­γὴ τῆς Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς χώ­ρας ποὺ θὰ στε­γά­σει τὴν Κεν­τρι­κὴ Εὐ­ρω­πα­ϊ­κὴ Ἐγ­κα­τά­στα­ση.
γ) Ἡ ἐ­νί­σχυ­ση τῶν ἑλ­λη­νι­κῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν ὁ­μά­δων μέ­σα ἀ­πὸ τὴ συμ­με­το­χή τους σὲ κοι­νὰ πει­ρά­μα­τα στὶς με­γά­λες εὐ­ρω­πα­ϊ­κὲς ἐγ­κα­τα­στά­σεις τοῦ HiPER, ἡ ἐ­νί­σχυ­ση τῶν ἑλ­λη­νι­κῶν ἑ­ται­ρει­ῶν καὶ τῶν νέ­ων Ἑλ­λή­νων ἐ­πι­στη­μό­νων ποὺ θὰ πα­ρα­κο­λου­θή­σουν αὐ­τὸ τὸ νέ­ο ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ/ τε­χνο­λο­γι­κὸ το­μέ­α ἀ­πὸ κον­τὰ καὶ θὰ εἶ­ναι ἕ­τοι­μοι γιὰ τὶς νέ­ες προ­κλή­σεις.
Γιὰ τὸ Ρέ­θυ­μνο βέ­βαι­α λό­γω τοῦ γε­γο­νὸς ὅ­τι τὸ Κέν­τρο Φυ­σι­κῆς Πλά­σμα­τος καὶ Λέ­ι­ζερ ἔ­χει τὴν εὐ­θύ­νη γιὰ τὸ πρό­γραμ­μα τῆς βα­σι­κῆς ἐ­πι­στή­μης γιὰ τὸ πρό­γραμ­μα δι­ε­θνῶς, ἔ­χει μί­α πα­ρα­πά­νω ση­μα­σί­α ἀ­φοῦ στὸ Ρέ­θυ­μνο θὰ δι­ορ­γα­νώ­νον­ται ὅ­λα τὰ δι­ε­θνῆ με­τα­πτυ­χια­κὰ καὶ σχο­λεῖ­α καὶ ἤ­δη ἀ­πὸ πέ­ρυ­σι ἔ­χει ξε­κι­νή­σει ἡ δι­α­δι­κα­σί­α αὐ­τή. Δη­μι­ουρ­γεῖ­ται ἐ­πί­σης ἕ­να δι­ε­θνὲς πρό­γραμ­μα master στὸ Ρέ­θυ­μνο.
Γιὰ νὰ γί­νει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τὸ ὄ­νει­ρο τῶν ἐ­πι­στη­μό­νων χρει­ά­ζε­ται ὅ­μως στή­ρι­ξη ἀ­πὸ τὴν πο­λι­τεί­α καὶ ὄ­χι μό­νο τὴν κεν­τρι­κὴ ἀλ­λὰ καὶ τὴν το­πι­κὴ αὐ­το­δι­οί­κη­ση καὶ τοὺς το­πι­κοὺς φο­ρεῖς, ὅ­πως τό­νι­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης.
Κτη­ρια­κὴ ὑ­πο­δο­μὴ
Γιὰ τὸ Κέν­τρο Πλά­σμα­τος καὶ Laser, τὴν εὐ­ρω­πα­ϊ­κὴ πε­ρι­φε­ρεια­κὴ ἐγ­κα­τά­στα­ση τοῦ hiper δη­λα­δὴ στὸ Ρέ­θυ­μνο, μί­λη­σε ὁ κ. Πα­πα­δο­γιά­ννης ἀλ­λὰ καὶ γιὰ τὸ ἑλ­λη­νι­κὸ δί­κτυ­ο γιὰ τὴν ἐκ­με­τάλ­λευ­ση τοῦ προ­γράμ­μα­τος.
Κον­τὰ στὴν ὁ­λο­κλή­ρω­σή της εἶ­ναι ἡ πε­ρι­φε­ρεια­κὴ ἐγ­κα­τά­στα­ση στὰ Τρί­α Μο­να­στή­ρια, εἶ­πε πα­ρου­σι­ά­ζον­τας τὴ μα­κέ­τα τῆς ἐγ­κα­τά­στα­σης.
Δι­ε­θνὴς πει­ρα­μα­τι­κὴ ὁ­μά­δα ἐρ­γά­ζε­ται στὸ πρό­γραμ­μα ἤ­δη, ὅ­πως καὶ θε­ω­ρη­τι­κὴ ὁ­μά­δα, ποὺ συ­νερ­γά­ζον­ται μὲ κο­ρυ­φαί­α ἱ­δρύ­μα­τα στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κό.
Τὰ ἐρ­γα­στή­ρια βρί­σκον­ται δι­ά­σπαρ­τα σὲ Ρέ­θυ­μνο καὶ Χα­νιὰ καὶ πρέ­πει ση­μεί­ω­σε νὰ γί­νουν γρή­γο­ρα οἱ δι­α­δι­κα­σί­ες γιὰ νὰ συγ­κεν­τρω­θοῦν ὅ­λα στὸ Ρέ­θυ­μνο στὴν ἐγ­κα­τά­στα­ση ποὺ ἤ­δη ὑ­πάρ­χει μὲ τὴν ἀ­γο­ρὰ τῆς ἀ­παι­τού­με­νης ἔ­κτα­σης. Ὁ ἐ­ξο­πλι­σμὸς ἔ­χει ἀ­γο­ρα­στεῖ ἀ­πὸ εὐ­ρω­πα­ϊ­κὰ καὶ ἐ­θνι­κὰ κον­δύ­λια ἀλ­λὰ καὶ ἀ­πὸ τὴν Πε­ρι­φέ­ρεια, ὕ­ψους πε­ρί­που 3 ἑκ. εὐ­ρώ.
Ὁ κ. Πα­πα­δο­γιά­ννης ἐ­ξή­γη­σε ὅ­τι ἡ συγ­κρό­τη­ση τοῦ δι­ε­πι­στη­μο­νι­κοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ δι­κτύ­ου στὴν Ἑλ­λά­δα κα­ταρ­χὴν θὰ δι­α­χύ­σει τὴ γνώ­ση σὲ ὅ­λη τὴν Ἑλ­λά­δα, θὰ στη­ρί­ξει τὸ ἀ­παι­τη­τι­κὸ ἔρ­γο τοῦ HiPER, θὰ ἐν­σω­μα­τώ­σει καὶ θὰ ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σει τὴν πα­ρα­γό­με­νη γνώ­ση. Ἀ­νέ­φε­ρε ὅ­τι λό­γω τῆς ση­μα­σί­ας τοῦ Προ­γράμ­μα­τος HiPER γιὰ τὴ χώ­ρα, ἡ ΓΓΕΤ πρό­σφα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σε τὴ δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ συν­δε­δε­μέ­νου Ἐ­θνι­κοῦ Δι­κτύ­ου HiPER-GR, ὅ­που συμ­με­τέ­χουν 12 Ἑλ­λη­νι­κὰ Πα­νε­πι­στή­μια καὶ Ἐ­ρευ­νη­τι­κὰ Κέν­τρα, ἡ ΔΕΗ καὶ μί­α ἑ­ται­ρεί­α μὲ δρα­στη­ρι­ό­τη­τα στὸν χῶ­ρο τῆς ἐ­νέρ­γειας.
Ἐ­πι­κε­φα­λῆς τοῦ δι­κτύ­ου εἶ­ναι τὸ ΤΕΙ. Ζη­τού­με­νο εἶ­ναι ἡ πε­ραι­τέ­ρω χρη­μα­το­δό­τη­ση ἀ­φοῦ, ὅ­πως τό­νι­σε ὁ κ. Πα­πα­δο­γιά­ννης, καὶ ἡ Γε­νι­κὴ Γραμ­μα­τεί­α Ἔ­ρευ­νας καὶ Τε­χνο­λο­γί­ας ποὺ ἔ­χει χρη­μα­το­δο­τή­σει τὸ ἔρ­γο στὴ με­σαί­α φά­ση ἀ­να­φέ­ρει πὼς ἡ Πε­ρι­φέ­ρεια Κρή­της ἔ­χει χρή­μα­τα γιὰ τὴν ἔ­ρευ­να καὶ πρέ­πει ἐ­φό­σον εἶ­ναι στὸ Ρέ­θυ­μνο ἡ ἐγ­κα­τά­στα­ση καὶ ὑ­πάρ­χουν ὀ­φέ­λη νὰ ὑ­πάρ­ξει ἡ οἰ­κο­νο­μι­κὴ βο­ή­θεια τῆς Πε­ρι­φέ­ρειας μὲ τὸ πο­σὸ ποὺ ἀν­τι­στοι­χεῖ.
Ση­μαν­τι­κὸ “ ἐρ­γα­λεῖ­ο”
Τὸ ΤΕΙ καὶ ἡ το­πι­κὴ κοι­νω­νί­α ἔ­χουν στὰ χέ­ρια τοὺς ἕ­να ση­μαν­τι­κὸ «ἐρ­γα­λεῖ­ο» δι­εκ­δί­κη­σης μὲ τὸ πρό­γραμ­μα ποὺ ἀ­να­πτύσ­σει.
Στὴν ἐ­πο­χὴ τοῦ Καλ­λι­κρά­τη στὴν παι­δεί­α, τὸ ΤΕΙ στὸ Ρέ­θυ­μνο ἔ­χει ἕ­να συγ­κρι­τι­κὸ πλε­ο­νέ­κτη­μα στὰ σε­νά­ρια πε­ρὶ συγ­χω­νεύ­σε­ων.
Αὐ­τὸ ση­μεί­ω­σε καὶ ὁ δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνου, εὐ­χα­ρι­στών­τας τοὺς ἐ­πι­στή­μο­νες γιὰ τὸ ὅ­τι «ἀ­νοί­γουν δρό­μους καὶ κα­θι­στοῦν τὸ Ρέ­θυ­μνο κέν­τρο δι­ε­θνοῦς βε­λη­νε­κοῦς στὸ ἐ­πί­πε­δο τῆς ἔ­ρευ­νας». Τοὺς χα­ρα­κτή­ρι­σε μά­λι­στα προ­πομ­ποὺς τῆς ἐ­πα­νά­στα­σης καὶ τό­νι­σε πὼς ἡ ἐ­πι­τυ­χί­α τοῦ ΤΕΙ « εἶ­ναι μί­α ἀ­πάν­τη­ση γιὰ τὸ πῶς ἰ­σχυ­ρο­ποι­εῖ­ται ἡ θέ­ση μας σὲ ὅ­λα τὰ ἐ­πί­πε­δα δι­εκ­δί­κη­σης».
Τὴ στή­ρι­ξή του στὸ ἔρ­γο τῶν ἐ­ρευ­νη­τῶν ἐ­ξέ­φρα­σε καὶ ὁ ἀν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης ἁρ­μό­διος γιὰ θέ­μα­τα ἐ­νέρ­γειας Κώ­στας Λαμ­πρι­νός, το­νί­ζον­τας πὼς θὰ προ­ω­θή­σει ζη­τή­μα­τα ποὺ τοὺς ἀ­πα­σχο­λοῦν.
Στὴ συ­νέ­χεια το­πο­θε­τή­θη­καν δη­μο­τι­κοὶ σύμ­βου­λοι ἐκ­φρά­ζον­τας τὴν ἱ­κα­νο­ποί­η­ση ἀλ­λὰ καὶ τὸ θαυ­μα­σμό τους γιὰ τὸ ἔρ­γο ποὺ γί­νε­ται στὸ Ρέ­θυ­μνο

http://filonohpontou.wordpress.com/2011/04/22/555-4/#more-9464