Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Σύγ­χρο­νη-ἀρ­χαί­α Ἑλ­λη­νι­κὴ γλώσ­σα


Ὅ­λες οἱ Ὁ­μη­ρι­κὲς λέ­ξεις ἔ­χουν δι­α­σω­θεῖ στὴν πα­ρα­γω­γὴ λέ­ξε­ων καὶ κυ­ρί­ως στὰ σύν­θε­τα.
Σή­με­ρα λέ­με νε­ρὸ ἀ­πὸ τὸ ὕ­δωρ. Ἀλ­λὰ λέ­με καὶ ὑ­δραυ­λι­κὸς , ὑ­δρα­γω­γεῖ­ο , ὕ­δρευ­ση , ὑ­δρο­φό­ρος , ἐ­νυ­δρεῖ­ο , ἀ­φυ­δά­τω­ση , ὑ­δρώ­τας (ἱ­δρώ­τας) – ὑ­δρω­πι­κί­α , ὑ­δρό­ψυ­κτος , ὑ­δρο­γό­νο , ὑ­δρο­στα­τι­κὴ , ἑ­ται­ρεί­α ὑ­δά­των.
Προ­στα­τεύ­ω ἀ­πὸ τὸ ἀ­λέ­ξω. Ἀλ­λὰ σή­με­ρα λέ­με ἀ­λε­ξί­σφαι­ρο , ἀ­λε­ξί­πτω­το , ἀ­λε­ξι­κέ­ραυ­νο , ἀ­λε­ξι­βρό­χι­ο (ὀμ­πρέ­λα) καὶ κυ­ρί­ως Ἀ­λέ­ξαν­δρος (Ἀ­λεξ – ἀν­δρὸς = ὁ ἄν­δρας ποὺ προ­στα­τεύ­ει)
Ψω­μὶ ἀ­πὸ τὸ ἄρ­τος. Σή­με­ρα λέ­με ἀρ­το­ποι­ὸς , ἀρ­το­σκευ­ά­σμα­τα κλπ.
Φω­τι­ὰ ἀ­πὸ τὸ πῦρ. Σή­με­ρα λέ­με πυ­ρο­σβέ­στης , πυ­ρα­σφά­λει­α , πυρ­κα­γι­ὰ , πυρ­πο­λη­τὴς
Φω­νὴ ἀ­πὸ τὸ αὐ­δή. Σή­με­ρα λέ­με ἄ­ναυ­δος , ἀ­πηύ­δη­σα
Πό­λις ἀ­πὸ τὸ ἄ­στυ. Σή­με­ρα λέ­με ἀ­στυ­νο­μι­κὸς , ἀ­στυ­φι­λί­α , ἀ­στί­α­τρος , ἀ­στι­κὲς συγ­κοι­νω­νί­ες
Λα­ὸς ἀ­πὸ τὸ λε­ῶς. Σή­με­ρα λέ­με λε­ω­φο­ρεῖ­ο καὶ ὄ­χι λα­ο­φο­ρεῖ­ο
Κλέ­πτης ἀ­πὸ τὸ φώρ. Σή­με­ρα λέ­με αὐ­τό­φω­ρο καὶ ἐ­π’ αὐ­το­φώ­ρω
Φρον­τί­ζω ἀ­πὸ τὸ κο­ρέ­ω. Σή­με­ρα λέ­με νε­ω­κό­ρος (αὐ­τὸς ποὺ φρον­τί­ζει τὸν να­ὸ ἀ­πὸ τὸ νε­ῶς = να­ὸς καὶ ὄ­χι να­ο­κό­ρος). Στὰ ἀγ­γλι­κὰ Care στὰ Ἰ­τα­λι­κὰ Cure
Βλέ­πω ἀ­πὸ τὸ δέρ­κο­μαι. Σή­με­ρα λέ­με ὀ­ξυ­δερ­κὴς
Δί­νω ἕ­να φι­λὶ ἀ­πὸ τὸ κυ­νέ­ω. Σή­με­ρα προ­σκυ­νά­ω (προ­σκυ­νέ­ω – ὤ). Ὁ Ὀ­δυσ­σεὺς μό­λις ἐ­σώ­ζε­το ἀ­πὸ τοὺς κιν­δύ­νους τῆς θά­λασ­σας καὶ ἔ­βρι­σκε γῆ φι­λοῦ­σε τὸ χῶ­μα «ἐκ πο­τα­μοῖ­ο λι­α­σθεῖς σχοί­νω ὑ­πε­κλίν­θη κύ­σε δὲ ξεί­δω­ρον ἄ­ρου­ραν». Ὁ μέλ­λον­τας τοῦ κυ­νέ­ω εἶ­ναι κύ­σω ὁ ἀ­ό­ρι­στος ἔ­κυ­σα καὶ κύ­σα ἡ προ­στα­κτι­κὴ κύ­σον. Στὸν Ἀ­ρι­στο­φά­νη Νε­φέ­λες στ. 81 «κύ­σον μὲ καὶ τὴν χεί­ρα δὸς τὴν δε­ξι­ὰν» δη­λα­δὴ “φί­λη­σε μὲ καὶ δῶ­σε μου τὸ δε­ξί σου χέ­ρι”. Ἀγ­γλι­κὰ kiss me Δη­λα­δὴ κύ­σον μὲ
Βομ­βύ­κι­ον = τὸ κου­κού­λι σὰν αὐ­τὸ τοῦ με­τα­ξο­σκώ­λη­κα ἢ τὴ φα­σκι­ὰ τῶν μω­ρῶν λέ­με καὶ φα­σκι­ώ­νω, ἔτ­σι τὰ μω­ρὰ τὰ ἔ­λε­γαν βομ­βύ­κι­α. Ἀγ­γλι­κὰ baby , Γερ­μα­νι­κὰ baby , Ἰ­τα­λι­κὰ bambino
Θέ­λω ἀ­πὸ τὸ ΛΩ πα­ρά­γω­γο τὸ ΛΑΥΩ καὶ ΑΠΟΛΑΥΩ λέ­με καὶ ἀ­πο­λα­βὴ (βλέ­πε λε­ξι­κὸ Ἐ­τυ­μο­λο­γι­κὸν τὸ Μέ­γα «ΑΠΟΛΑΥΩ : ΑΠΟ ΤΟ ΛΩ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΛΑΥΩ , ΩΣ ΧΡΩ ΧΡΑΥΩ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΩ». Λε­ξι­κὸ Liddell – Scott μὲ τὸ δί­γαμ­μα F ἀ­να­φέ­ρε­ται σὰν «Λά­F­ω». Ἀγ­γλι­κὰ love προ­φο­ρὰ λὰβ ἀ­πὸ τὸ ἑλ­λη­νι­κὸ ΛΑΥΩ
http://ipapanik.wordpress.com/page/2/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες