Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Δογ­μα­τι­κὲς δι­α­φο­ρὲς Χρι­στι­α­νι­σμοῦ Μαρ­ξι­σμοῦ

(Πλη­κτι­κὸ τρο­πά­ρι τοῦ Μα­νι­φέ­στου)
               Κύ­ρι­ε ἐ­λέ­η­σον…
               Ἅ­γιος ὁ Θε­ὸς!
              -Ἅ­γιος ὁ Στά­λιν!
Ἡ Βα­σι­λεί­α τῶν Οὐ­ρα­νῶν          Ἡ ἀ­τα­ξι­κὴ κοι­νω­νί­α
εἰς τὸ πλή­ρω­μα τοῦ Χρό­νου        εἰς τὸ πλή­ρω­μα τοῦ χρό­νου
               Κι ὥς τό­τε βρυγ­μὸς!
              -Κι ὥς τό­τε τριγ­μὸς!
               Τῶν ὀ­δόν­των!
              -Τῶν κοκ­κά­λων!
               Πολ­λῶν γε­νε­ῶν!
             -«Γε­φυ­ρῶν»!..
Εἰς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων               Εἰς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων
               Ἀ­μὴν!
               Ἀ­μάν!
Καὶ εἰς μί­αν Κα­θο­λι­κὴν                Καὶ εἰς μί­αν ἑ­νια­ίαν
Ἀ­πο­στο­λι­κὴν Ἐκ­κλη­σί­αν              κομ­μα­τι­κὴν ὀρ­γά­νω­σιν
               Μί­αν!
              -Μό­νο μί­αν!
               Καὶ ἀ­λά­θη­τον!
              -Πάν­τα ἀ­λά­θη­τον!
               Καὶ Ἁ­γί­αν!
              -Καὶ Ρω­σί­αν!
Εἰς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων               Εἰς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων
               Ἀ­μὴν!
               Ἀ­μάν!
Ὁ­μο­λο­γῶ ἕν βά­πτι­σμα                 καὶ ἕν «χρῖ­σμα»
εἰς ἄ­φε­σιν ἁ­μαρ­τι­ῶν                     πρὸς ἄ­σκη­σιν ἐ­ξου­σι­ῶν
(αἴ­σθη­ση τοῦ «προ­πα­το­ρι­κοῦ»)   καὶ συν-ε­νο­χὴ
               Ἐ­νο­χή!
              -Συ­νο­χή!..
Εἰς τὸ ὄ­νο­μα τοῦ Πα­τρὸς             ναὶ, τοῦ Μάρξ
καὶ τοῦ Ὑι­οῦ                                    καὶ τοῦ Λέ­νιν
καὶ τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος            καὶ τοῦ ἅγι­ου Στά­λιν
Καὶ εἰς μί­αν ἀ­λά­θη­τον ἱ­ε­ρὰν ἑρ­μη­νεί­αν!
              -Πάν­τα ἀ­λά­θη­τον!
               Ἱ­ε­ράν!
              -Ἱ­ε­ράν!
              Πάν­τα ἀ­δι­ά­γνω­στον!
             -Καὶ ἀ­νε­ξε­ρεύ­νη­τον!
          Καὶ εἰς μί­αν ἑ­κά­στο­τε βα­θεῖ­αν με­τά­νοι­αν!
             -Βα­θυ­τά­την!
              Καὶ με­τα­μέ­λειαν!
              -Αὐ­το­κρι­τι­κήν!
               Καὶ συγ­γνώ­μην!
              -Καὶ στρο­φὴν!
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦ­μα τὸ Ἅ­γιον        τὸ κομ­μα­τι­κὸν
τὸ ζω­ο­ποι­ὸν                                    τὸ μό­νο «ζω­ο­ποι­ὸν»
                                                          (τὸ ἄλ­λο τρι­φα­σι­κόν!)
τὸ λα­λῆ­σαν διὰ τῶν προ­φη­τῶν ναί,  διὰ τῶν Με­γά­λων Ἀρ­χη­γῶν
τὸ φω­τί­σαν                                      τὸ μο­νο­λι­θι­κὸν
               Κρῖ­ναι ζῶν­τας καὶ νε­κρούς…
              -Μὰ πρω­τί­στως: νε­κρούς!
           …Οὗ  τῆς Βα­σι­λεί­ας οὐκ ἔ­σται τέ­λος…
          -…Τῆς Δι­κτα­το­ρί­ας!
            …Τῆς Βα­σι­λεί­ας!
          ¯…Τοῦ Προ­λε­τα­ριά­του!
            …Τῶν Οὐ­ρα­νῶν!
…οὐκ ἔ­σται τέ­λος                         οὐκ ἔ­σται τέ­λος…

Ρέ­νος Ἀ­πο­στο­λί­δης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες