Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Ὁ ἄ­γνω­στος Ἕλ­λη­νας ἐ­φευ­ρέ­της τῶν τη­λε­κα­τευ­θυ­νό­με­νων πυ­ραύ­λων!

Εὐ­άγ­γε­λος Ἀρ­τέ­μης: ἕ­νας ἄ­γνω­στος Ἕλ­λη­νας ἐ­φευ­ρέ­της. Ὁ Ἀρ­τέ­μης ἦ­ταν ἕ­νας μη­χα­νι­κὸς ποὺ δού­λευ­ε σὰν πο­λί­της στὸ Πο­λε­μι­κὸ Ναυ­τι­κὸ προ­πο­λε­μι­κὰ καὶ ἀ­νέ­πτυ­ξε τοὺς τη­λε­κα­τευ­θυ­νό­με­νους πυ­ραύ­λους κά­θε εἴ­δους. Σπού­δα­σε Ἠ­λε­κτρο­λό­γος Μη­χα­νο­λό­γος στὴν Γαλ­λί­α καὶ τὴν Αὐ­στρί­α καὶ ἐρ­γά­στη­κε στὴν Γαλ­λί­α, τὴν Ἀγ­γλί­α καὶ τὴν Γερ­μα­νί­α.

Σύμ­φω­να μὲ τὸν Ἀρ­τέ­μη ἡ ἰ­δέ­α τοῦ ἦρ­θε ὅ­ταν με­λε­τοῦ­σε τοὺς Γερ­μα­νι­κοὺς βομ­βαρ­δι­σμοὺς τοῦ Πρώ­του Παγ­κο­σμί­ου Πο­λέ­μου. Ἀ­φοῦ ἀ­νέ­πτυ­ξε συ­στή­μα­τα τη­λε­χει­ρι­σμοῦ ἄρ­χι­σε τὸ 1933 νὰ ἐρ­γά­ζε­ται στὸ Πο­λε­μι­κὸ Ναυ­τι­κὸ μὲ κρα­τι­κὴ ὑ­πο­στή­ρι­ξη. Τὰ πρω­τό­τυ­πα δο­κι­μά­σθη­καν μὲ ἐ­πι­τυ­χί­α στὴν Σα­λα­μί­να τὸ κα­λο­καί­ρι τοῦ 1938. Ἔ­κτο­τε ἀ­γνο­εῖ­ται  ἡ τύ­χη τους. Ὁ ἴ­διος ἔ­λε­γε ὅ­τι δο­θή­κα­νε σὲ ”ξέ­νη δύ­να­μη” καὶ ἀρ­νή­θη­κε ὁ­ποι­α­δή­πο­τε πε­ραι­τέ­ρω ἀ­νά­πτυ­ξη τῶν ἰ­δε­ῶν του.
Τὸ 1968 φτιά­χνει τὸ σκά­φος Hannibal μὲ τὸ τε­λει­ό­τε­ρο ὑ­δρο­δυ­να­μι­κὸ σχῆ­μα στὸν πλα­νή­τη. Φτι­ά­χνον­ται κά­που 5 δο­κι­μα­στι­κὲς τορ­πι­λά­κα­τοι μὲ κόν­τρα πλα­κὲ θα­λάσ­σης μή­κους 25 μέ­τρων. Εἶ­χαν Γερ­μα­νι­κὴ μη­χα­νὴ ποὺ ἦ­ταν το­πο­θε­τη­μέ­νη κά­τω ἀ­πὸ τὸ ἐ­πί­πε­δό της θά­λασ­σας. Ἐ­πί­σης δὲν εἶ­χαν τορ­πί­λες, ἀλ­λὰ 4 ΠΑΟ (πυ­ρο­βό­λα ἄ­νευ ὀ­πι­σθο­δρο­μή­σε­ως) τῶν 105 mm, προ­σέξ­τε Ἑλ­λη­νι­κῆς κα­τα­σκευ­ῆς, μὲ τὴν βο­ή­θεια τῆς ΧΡΩΠΕΙ. Τὸ σκά­φος ἦ­ταν STEALTH δη­λα­δὴ ἀ­ό­ρα­το στὰ ραν­τάρ. Ἔ­πλε­ε μὲ 60 μί­λια σὲ φουρ­τού­να καὶ ἔ­βα­λε μὲ τὰ ΠΑΟ μὲ ἠ­λε­κτρο­μη­χα­νι­κὸ σύ­στη­μα στα­θε­ρο­ποι­ή­σε­ως. Ἐ­πει­δὴ κα­τά­λα­βε ὅ­τι θὰ τὸ που­λοῦ­σαν καὶ αὐ­τὸ δὲν ἔ­δω­σε τὰ σχέ­δια. Ὑ­πο­λό­γι­ζε ὅ­τι μὲ 25 -50 τέ­τοι­α σκά­φη (κω­μι­κοῦ κό­στους γιὰ τὸ δη­μό­σιο), ἂν τολ­μοῦ­σε νὰ πε­ρά­σει ὁ Τουρ­κι­κὸς στό­λος σὲ λί­γη ὥ­ρα ὁ­λό­κλη­ρος θὰ ἦ­ταν στὸν βυ­θό, ἡ καὶ ὅ­ποι­ος ἄλ­λος στό­λος !
Δεῖ­τε σχε­τι­κὸ δη­μο­σί­ευ­μα τῆς ἐ­φη­με­ρί­δας "Τὰ Νέ­α":

Θυ­μη­θεῖ­τε stealth, 60 μί­λια μὲ φουρ­τού­να καὶ ἀρ­κε­τὲς βο­λὲς ΠΑΟ τὸ λε­πτό, σὲ λί­γα λε­πτὰ οἱ ἐ­πί­δο­ξοι εἰ­σβο­λεῖς, θὰ κά­να­νε πα­ρέ­α στὰ σφουγ­γά­ρια. Σᾶς κά­νει ἐν­τύ­πω­ση ὅ­τι καὶ αὐ­τὸ θά­φτη­κε; Για­τι; Ἀ­φοῦ ἀ­σχο­λεῖ­στε μὲ τὴν πο­λι­τι­κὴ καὶ ψη­φί­ζε­τε πο­λι­τι­κοὺς ποὺ σᾶς που­λᾶ­νε στε­γνὰ καὶ προ­σπα­θεῖ­τε νὰ “περ­νᾶ­τε κα­λά”, βλέ­πε­τε mundial κλπ, ἔ μὴν ἔ­χε­τε πα­ρά­πο­νο γιὰ αὐ­τὰ ποὺ ἔρ­χον­ται. Τὸ ΔΝΤ εἶ­ναι τὸ λι­γό­τε­ρο. Μπο­ροῦ­σα νὰ σᾶς γρά­ψω καὶ ἄλ­λα, ποι­ὸ τὸ ὄ­φε­λος; Θὰ κα­τα­λά­βε­τε;  Ἤ θὰ φλυ­α­ρεῖ­τε μό­νο; Τέ­λος πάν­των ὁ Ἀρ­τέ­μης πέ­θα­νε στὶς 12 Μα­ΐ­ου 1980 ἀ­πὸ μα­ρα­σμό, ἀ­πὸ τὶς συ­νε­χεῖς δι­αρ­ρή­ξεις τοῦ σπι­τιοῦ του, ἀ­πό ….. Ἂς εἶ­ναι αἰ­ώ­νια ἡ μνή­μη του.
Πη­γὴ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες