Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Ὕ­μνος στὴ Νέ­με­ση

Νέ­με­σι πτε­ρό­εσ­σα βί­ου ῥο­πά,
κυ­α­νῶ­πι θε­ά, θύ­γα­τερ Δί­κας,
ἃ κοῦ­φα φρυ­άγ­μα­τα θνα­τῶν
ἐ­πέ­χεις ἀ­δα­μάν­τι χα­λι­νῷ,
ἔ­χθου­σα δ’­ὕ­βριν ὀ­λο­ὰν βρο­τῶν
μέ­λα­να φθό­νον ἐ­κτὸς ἐ­λαύ­νεις.
ὑ­πὸ σὸν τρο­χὸν ἄ­στα­τον ἀ­στι­βῆ
χα­ρο­πὰ με­ρό­πων στρέ­φε­ται τύ­χα,
λή­θου­σα δὲ πὰρ πό­δα βαί­νεις,
γαυ­ρού­με­νον αὐ­χέ­να κλί­νεις.
ὑ­πὸ πῆ­χυν ἀ­εὶ βί­ο­τον με­τρεῖς,
νεύ­εις δ’­ὑ­πὸ κόλ­πον ὀ­φρῦν ἀ­εὶ
ζυ­γὸν με­τὰ χεῖ­ρα κρα­τοῦ­σα.
ἵ­λη­θι μά­και­ρα δι­κα­σπό­λε
Νέ­με­σι πτε­ρό­εσ­σα βί­ου ῥο­πά.
Νέ­με­σιν θε­ὸν ᾄ­δο­μεν ἀ­φθί­ταν,
Νί­κην τα­νυ­σί­πτε­ρον ὀμ­βρί­μαν
νη­μερ­τέ­α καὶ πά­ρε­δρον Δί­κας,
ἅ τὰν με­γα­λα­νο­ρί­αν βρο­τῶν
νε­με­σῶ­σα φέ­ρεις κα­τὰ ταρ­τά­ρου.(Νέ-με σι πτε-ρό-εσ-σα βί-ου ῥο-πά,
κυ-αν-ῶ-πι θε-ά, θύ-γα-τερ Δί-κας,
ἃ κοῦ-φα φρυ-άγ-μα-τα θνα-τῶν
ἐπ-έχ-εις ἀ-δα-μάν-τι χα-λι-νῷ,
ἔχ-θου-σα δ’­ὕ-βριν ὀ-λο-ὰν βρο-τῶν
μέ-λα-να φθό-νον ἐκ-τὸς ἐ-λαύ-νεις.
ὑ-πὸ σὸν τρο-χὸν ἄ-στα-τον ἀ-στι-βῆ
χα-ρο-πὰ με-ρό-πων στρέ-φε-ται τύ-χα,
λή-θου-σα δὲ πὰρ πό-δα βαί-νεις,
γαυ-ρού-με-νον αὐ-χέ-να κλί-νεις.
ὑ-πὸ πῆ-χυν ἀ-εὶ βί-ο-τον με-τρεῖς,
νεύ-εις δ’­ὑ-πὸ κόλ-πον ὀ-φρῦν ἀ-εὶ
ζυ-γὸν με-τὰ χεῖ-ρα κρα-τοῦ-σα.
ἵ-λη-θι  μά-και-ρα δι-κα-σπό-λε
Νέ-με-σι πτε-ρό-εσ-σα βί-ου ῥο-πά.
Νέ-με-σιν θε-ὸν ᾄ-δο-μεν ἀ-φθί-ταν,
Νί-κην τα-νυ-σί-πτε-ρον ὀμ-βρί-μαν
νη-μερ-τέ-α καὶ πάρ-ε-δρον Δί-κας,
ἅ τὰν με-γα-λα-νο-ρί-αν βρο-τῶν
νε-με-σῶ-σα φέ-ρεις κα-τὰ ταρ-τά-ρου.)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες