Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Νι­κη­τα­ρᾶςΣοῦ ἔ­πε­σε τὸ πουγ­γί σου. Πά­ρε το, μὴν τὸ βρεῖ κα­νεὶς καὶ τὸ χά­σεις!
Ὁ Νι­κή­τας Στα­μα­τε­λό­που­λος, ὁ ἀ­πο­κλη­θεὶς Νι­κη­τα­ρᾶς, ἥ­ρω­ας ἀ­πὸ τοὺς λί­γους τῆς Ἐ­πα­να­στά­σε­ως τοῦ 1821, πέ­θα­νε «στὴν ψά­θα», ὡς γνω­στόν, ἐ­παι­τῶν στὰ σο­κά­κια τοῦ Πει­ραι­ᾶ. Ἡ ἁρ­μό­δια ἀρ­χή, μά­λι­στα, ἡ ὁ­ποί­α χο­ρη­γοῦ­σε τὰ «πό­στα» στοὺς ἐ­παῖ­τες εἶ­χε ὁ­ρί­σει γιὰ τὸν ἥ­ρω­α-ἐ­παί­τη μί­α θέ­ση κον­τὰ στὸ ση­μεῖ­ο ὅ­που βρί­σκε­ται σή­με­ρα ἡ ἐκ­κλη­σί­α τῆς Εὐ­αγ­γε­λί­στριας καὶ τοῦ ἐ­πέ­τρε­πε νὰ ἐ­παι­τεῖ κά­θε Πα­ρα­σκευ­ή! Ἦ­ταν δὲ τό­ση ἡ ἔν­δεια τοῦ σχε­δὸν τυ­φλοῦ πλέ­ον στρα­τη­γοῦ -ἡ Πα­τρί­δα δὲν τοῦ εἶ­χε χο­ρη­γή­σει σύν­τα­ξη-, ὥ­στε δὲν εἶ­χε χρή­μα­τα οὔ­τε γιὰ νὰ ἀ­γο­ρά­σει ψω­μὶ γιὰ τὴν ἄρ­ρω­στη γυ­ναί­κα του -ἐ­κεῖ­νος μπο­ροῦ­σε νὰ ἀν­τέ­ξει πε­ρισ­σό­τε­ρο τὴν πεί­να.
Ἡ πε­ρι­πέ­τεια τοῦ ἥ­ρω­α ἔ­φθα­σε στ' αὐ­τιὰ πρέ­σβη Με­γά­λης Δυ­νά­με­ως, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­νη­μέ­ρω­σε σχε­τι­κὰ τὴν κυ­βέρ­νη­σή του. Ἔ­τσι κά­ποι­α στιγ­μή, ἀ­πε­σταλ­μέ­νος τῆς πρε­σβεί­ας βρέ­θη­κε στὸ «πό­στο» ὅ­που ἐ­παι­τοῦ­σε ὁ ὁ­πλαρ­χη­γός. Μό­λις ὁ Νι­κη­τα­ρᾶς ἀν­τε­λή­φθη τὸν ξέ­νο, μά­ζε­ψε ἀ­μέ­σως τὸ ἁ­πλω­μέ­νο του χέ­ρι! «Τί κά­νε­τε, στρα­τη­γέ μου;» ρώ­τη­σε ὁ ἀ­πε­σταλ­μέ­νος. «Ἀ­πο­λαμ­βά­νω ἐ­λεύ­θε­ρη πα­τρί­δα!» ἀ­πάν­τη­σε πε­ρή­φα­να ὁ ἥ­ρω­ας. «Μά, ἐ­δῶ τὴν ἀ­πο­λαμ­βά­νε­τε, κα­θι­σμέ­νος στὸ δρό­μο;» ἐ­πέ­μει­νε ὁ ξέ­νος, ποὺ εἶ­χε ἐν­το­λὴ «νὰ μά­θει τί γί­νε­ται». «Ἡ πα­τρί­δα μου ἔ­χει χο­ρη­γή­σει σύν­τα­ξη γιὰ νὰ ζῶ κα­λά, ἀλ­λὰ ἔρ­χο­μαι ἐ­δῶ γιὰ νὰ παίρ­νω μί­α ἰ­δέ­α πῶς περ­νά­ει ὁ κό­σμος», ἀν­τέ­τει­νε ὁ πε­ρή­φα­νος Νι­κη­τα­ρᾶς.
Εἶ­δε κι ἀ­πό­ει­δε ὁ ξέ­νος καὶ γύ­ρι­σε νὰ φύ­γει, χαι­ρε­τών­τας εὐ­γε­νι­κά. Φεύ­γον­τας, ὅ­μως, ἄ­φη­σε νὰ τοῦ πέ­σει ἕ­να πουγ­γὶ μὲ χρυ­σὲς λί­ρες, ὥ­στε νὰ μὴν προ­σβά­λει τὸν πέ­νη­τα στρα­τη­γό. Ὁ Νι­κη­τα­ρᾶς ἄ­κου­σε τὸν ἦ­χο, ἔ­πια­σε τὸ πουγ­γί, τὸ ψη­λά­φι­σε καὶ φώ­να­ξε στὸν ξέ­νο. «Σοῦ ἔ­πε­σε τὸ πουγ­γί σου. Πά­ρε το μὴν τὸ βρεῖ κα­νεὶς καὶ τὸ χά­σεις!».
Μα­κά­ρι τέ­τοι­α πα­ρα­δείγ­μα­τα νὰ γί­νουν καὶ σή­με­ρα φω­τει­νοὶ ὁ­δο­δεῖ­κτες στὴ δύ­σκο­λη πο­ρεί­α μας. Ἔ­ξο­δος στὰ ἀ­δι­έ­ξο­δά μας.
πη­γή: Ζή­σης Ἀν. Μπέ­λος, Δυ­τι­κο­μα­κε­δο­νι­κὸν Ἡ­με­ρο­λό­γιονΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες