Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

ἔ­ρευ­να δί­νει λύ­ση στὸ Ἀλ­τσχά­ι­μερ

Ἕλ­λη­νας για­τρὸς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της μὲ πρω­το­πο­ρια­κὴ ἔ­ρευ­να δί­νει λύ­ση στὸ Ἀλ­τσχά­ι­μερ
Πρω­το­πο­ρια­κὴ ἔ­ρευ­να παγ­κο­σμί­ως στὴν Ἰ­α­τρι­κὴ Σχο­λὴ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της, μὲ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τὸν κα­θη­γη­τὴ Ἀ­χιλ­λέ­α Γρα­βά­νη, ὑ­πεύ­θυ­νο τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Φαρ­μα­κο­λο­γί­ας, ἐ­ξου­δε­τέ­ρω­σε ὁ­λο­κλη­ρω­μέ­να καὶ θε­ρά­πευ­σε στὸ ἐρ­γα­στή­ριο βα­ρι­ὲς νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κὲς ἀ­σθέ­νει­ες, ὅ­πως Ἀλ­τσχά­ι­μερ, σκλή­ρυν­ση κα­τὰ πλά­κας κ.λπ., σὲ συ­νερ­γα­σί­α στα­δια­κὰ μὲ τὸ Ἐ­θνι­κὸ Ἵ­δρυ­μα Ἐ­ρευ­νῶν, τὸ Ἰ­α­τρο­βι­ο­λο­γι­κὸ Ἰν­στι­τοῦ­το τῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἀ­θη­νῶν καὶ τὸ Ἵ­δρυ­μα Τε­χνο­λο­γί­ας καὶ Ἐ­ρευ­νᾶς (ΙΤΕ).
Αὐ­τὸ ἐ­πι­τεύ­χθη­κε μὲ τὴ χρη­σι­μο­ποί­η­ση μί­ας κα­τη­γο­ρί­ας οὐ­σι­ῶν ποὺ ὀ­νο­μά­ζον­ται μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φί­νες, καὶ ἰ­δι­αι­τέ­ρως ἡ λε­γό­με­νη δευ­δρο­ε­πι­αν­δρο­στε­ρό­νη (DHEA), μὲ τὴν κα­τάλ­λη­λη χρή­ση καὶ τρο­πο­ποί­η­σή της, ἀν­τι­με­τώ­πι­σε ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κὰ στὸ ἐρ­γα­στή­ριο σὲ πον­τί­κια τὶς νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κὲς ἀ­σθέ­νει­ες καὶ ἀ­νοί­γει τὸ δρό­μο γιὰ τὴ δη­μι­ουρ­γί­α ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κῆς θε­ρα­πεί­ας, δί­νον­τας ἐλ­πί­δα σὲ ἑ­κα­τομ­μύ­ρια ἀν­θρώ­πους. Ἤ­δη ἔ­χει κα­τα­τε­θεῖ πρό­τα­ση εὑ­ρε­σι­τε­χνί­ας γιὰ τὴ φαρ­μα­κευ­τι­κὴ καὶ θε­ρα­πευ­τι­κὴ ἐκ­με­τάλ­λευ­ση ἀ­πὸ τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ ὁ­μά­δα, ἐ­νῶ δη­μι­ουρ­γή­θη­κε στὸ Ἡ­ρά­κλει­ο ἑ­ται­ρεί­α τε­χνο­βλα­στὸς γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ καὶ ἀ­ξι­ο­ποί­η­ση τῶν φαρ­μα­κευ­τι­κῶν καὶ ἄλ­λων θε­ρα­πευ­τι­κῶν προ­ϊ­όν­των!
Ἡ τε­ρά­στια αὐ­τὴ ἐ­πι­τυ­χί­α δεί­χνει τὶς με­γά­λες δυ­να­τό­τη­τες τῶν Ἑλ­λή­νων ἐ­πι­στη­μό­νων καὶ ταυ­τό­χρο­να ἀ­πο­τε­λεῖ πυ­ξί­δα οὐ­σι­α­στι­κῆς ἀ­νά­πτυ­ξης γιὰ τὶς τυ­φλὲς πο­λι­τι­κὲς ἡ­γε­σί­ες, ποὺ κα­τα­δυ­να­στεύ­ουν τὸν τό­πο μὲ ἀ­νο­η­σί­ες ποὺ κα­τάν­τη­σαν ἐ­πι­κίν­δυ­νες.
Κύ­ρι­ε Γρα­βά­νη, πό­τε ξε­κι­νή­σα­τε τὴν ἔ­ρευ­να;
«Ἡ ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ προ­σπά­θεια τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Φαρ­μα­κο­λο­γί­ας τῆς Ἰ­α­τρι­κῆς Σχο­λῆς Κρή­της γιὰ τὶς μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φί­νες ξε­κί­νη­σε πρὶν ἀ­πὸ πε­ρί­που δέ­κα χρό­νια. Τὸ 2004 πε­ρι­γρά­φη­κε στὸ PNAS (ἐ­πί­ση­μο πε­ρι­ο­δι­κὸ τῆς Ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἐ­πι­στη­μῶν) ὁ μη­χα­νι­σμὸς μὲ τὸν ὁ­ποῖ­ο ἡ ἐν­δο­γε­νὴς νευ­ρο­στε­ρο­ει­δὴς ὁρ­μό­νη δευ­δρο­ε­πι­αν­δρο­στε­ρό­νη (DHEA) προ­στα­τεύ­ει τοὺς νευ­ρῶ­νες ἀ­πὸ τὴν ἐκ­φύ­λι­ση καὶ τε­λι­κὰ τὸ θά­να­τό τους μὲ μί­α δι­α­δι­κα­σί­α ποὺ ὀ­νο­μά­ζε­ται κυτ­τα­ρι­κὴ ἀ­πό­πτω­ση, ποὺ στὴν οὐ­σί­α εἶ­ναι μί­α δι­α­δι­κα­σί­α ἐ­νερ­γο­ποί­η­σης μη­χα­νι­σμῶν κυτ­τα­ρι­κῆς αὐ­το­κτο­νί­ας.
 Δι­α­πι­στώ­θη­κε ὅ­τι ἡ DHEA ἀ­να­στέλ­λει τὸ βα­σι­κὸ μη­χα­νι­σμὸ τῆς νευ­ρω­νι­κῆς ἀ­πό­πτω­σης καὶ ἐκ­φύ­λι­σης, δι­ε­γεί­ρον­τας τὴν πα­ρα­γω­γὴ τῶν ἀν­τὶ-ἀ­πο­πτω­τι­κῶν πρω­τε­ϊ­νῶν τῆς οἰ­κο­γέ­νειας Bcl-2, ἐ­νῶ πα­ράλ­λη­λα ἀ­νέ­στειλ­λε τὴν ἐ­νερ­γο­ποί­η­ση τῆς πρὸ-ἀ­πο­πτω­τι­κῆς πρω­τε­ΐ­νης Bad. Ἡ νευ­ρο­ορ­μό­νη DHEA εἶ­ναι μί­α πο­λὺ ση­μαν­τι­κὴ στε­ρο­ει­δὴς ὁρ­μό­νη στὸν ἄν­θρω­πο, δι­ό­τι ἀ­πὸ αὐ­τὴ πα­ρά­γον­ται οἱ στε­ρο­ει­δεῖς ὁρ­μό­νες τοῦ φύ­λου (οἰ­στρο­γό­να, ἀν­δρο­γό­να).
Ἀ­πὸ τὸν τό­τε μη­χα­νι­σμὸ δρά­σης τῆς DHEA ἔ­λει­πε ἡ γνώ­ση γιὰ τὸ ποι­ὸς εἶ­ναι ὁ κυτ­τα­ρι­κὸς ὑ­πο­δο­χέ­ας, ἡ κλει­δα­ριὰ δη­λα­δὴ πά­νω στὸ νευ­ρώ­να ποὺ ἐ­ξει­δι­κευ­μέ­να ἀ­να­γνω­ρί­ζει τὴν DHEA, ἡ ὁ­ποί­α, λει­τουρ­γών­τας σὰν κλει­δί, ἀ­νοί­γει τοὺς μη­χα­νι­σμοὺς ἀ­να­στο­λῆς τῆς νευ­ρω­νι­κῆς ἀ­πό­πτω­σης, μὲ τε­λι­κὸ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τὴν ἐ­πι­βί­ω­ση τοῦ νευ­ρώ­να. Στὴν πρό­σφα­τη ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ δου­λειὰ ποὺ δη­μο­σι­εύ­ε­ται αὐ­τὸ τὸ μή­να στὸ ἔγ­κυ­ρο δι­ε­θνὲς πε­ρι­ο­δι­κὸ "PLoS Biology", πε­ρι­γρά­φη­κε ἀ­κρι­βῶς ἡ φύ­ση αὐ­τοῦ τοῦ ὑ­πο­δο­χέ­α, ποὺ δὲν εἶ­ναι ἄλ­λος ἀ­πὸ τὸν ὑ­πο­δο­χέ­α ποὺ ἀ­να­γνω­ρί­ζει τὸ ση­μαν­τι­κό­τε­ρο νευ­ρο­τρο­φι­κὸ πα­ρά­γον­τα, τὸν NGF (Νευ­ρω­νι­κὸς Αὐ­ξη­τι­κὸς Πα­ρά­γων). Η DHEA συν­δέ­ε­ται μὲ τοὺς ὑ­πο­δο­χεῖς τοῦ NGF καὶ στὴν οὐ­σί­α μι­μεῖ­ται με­ρι­κὲς ἀ­πὸ τὶς νευ­ρο­τρο­φι­κές, νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κὲς δρά­σεις τοῦ NGF, ἐ­νερ­γο­ποι­ών­τας τοὺς ἴ­διους κυτ­τα­ρι­κοὺς μη­χα­νι­σμοὺς νευ­ρο­προ­στα­σί­ας. Τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τῆς ἔ­ρευ­νας, τὴ δη­μο­σί­ευ­ση τῆς ὁ­ποί­ας οἱ ἐ­ρευ­νη­τὲς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της ἀ­φι­έ­ρω­σαν στὸ δά­σκα­λό τους, κα­θη­γη­τὴ Κώ­στα Σέ­κε­ρη, ποὺ ἔ­φυ­γε ἀ­πὸ τὴ ζω­ὴ τὸν προ­η­γού­με­νο χρό­νο, δεί­χνουν ὅ­τι ἡ DHEA μπο­ρεῖ κά­τω ἀ­πὸ συγ­κε­κρι­μέ­νες συν­θῆ­κες νὰ ὑ­πο­κα­θι­στᾶ κά­ποι­ες ση­μαν­τι­κὲς λει­τουρ­γί­ες τοῦ βα­σι­κοῦ νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κοῦ, νευ­ρο­τρο­φι­κοῦ πα­ρά­γον­τα NGF».
Ἀρ­χαί­α ὑ­πό­θε­ση
Ποι­ὲς εἶ­ναι αὐ­τὲς οἱ λει­τουρ­γί­ες;
«Πράγ­μα­τι, στοὺς πον­τι­κοὺς ποὺ ἔ­χει ἀ­πα­λει­φθεῖ τὸ γο­νί­διο ποὺ εἶ­ναι ὑ­πεύ­θυ­νο γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ τοῦ NGF, ἡ χο­ρή­γη­ση DHEA σώ­ζει τοὺς αἰ­σθη­τι­κοὺς καὶ τοὺς συμ­πα­θη­τι­κοὺς νευ­ρῶ­νες τῶν ζώ­ων αὐ­τῶν. Πι­θα­νὰ τὸ ἴ­διο ἰ­σχύ­ει ἔμ­με­σα καὶ γιὰ τοὺς κι­νη­τι­κοὺς νευ­ρῶ­νες, ἀλ­λὰ αὐ­τὸ μέ­νει νὰ ἀ­πο­δει­χθεῖ. Οἱ αἰ­σθη­τι­κοὶ καὶ συμ­πα­θη­τι­κοὶ νευ­ρῶ­νες, γιὰ νὰ ἐ­πι­βι­ώ­σουν, ἔ­χουν τὴν ἀ­νάγ­κη συ­νε­χοῦς πα­ρου­σί­ας τοῦ NGF, ἐ­ὰν δὲ αὐ­τὸς λεί­πει ὁ­δη­γοῦν­ται τα­χύ­τα­τα σὲ ἀ­πο­πτω­τι­κὸ θά­να­το. Εἶ­ναι ἐν­δι­α­φέ­ρον ὅ­τι τὰ ἐ­πί­πε­δα τῆς DHEA στὸν ἐγ­κέ­φα­λο ἐ­λατ­τώ­νον­ται κα­τὰ πο­λὺ κα­τὰ τὴ γή­ραν­ση, κα­θὼς καὶ σὲ νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κὰ νο­σή­μα­τα, ὅ­πως ἡ νό­σος τοῦ Ἀλ­τσχά­ι­μερ. Τὸ ἴ­διο ἰ­σχύ­ει καὶ γιὰ τὰ ἐ­πί­πε­δα τῆς νευ­ρο­τρο­φί­νης NGF. Εἰ­κά­ζε­ται ὅ­τι ἡ ταυ­τό­χρο­νη ἐ­λάτ­τω­ση τῶν ἐ­πι­πέ­δων τῶν δύ­ο αὐ­τῶν ἐν­δο­γε­νῶν νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κῶν πα­ρα­γόν­των (DHEA, NGF) κα­τὰ τὴ γή­ραν­ση ἀ­φή­νει τὸν ἐγ­κέ­φα­λο ἀ­προ­στά­τευ­το καὶ δι­ευ­κο­λύ­νει στὴν ἐμ­φά­νι­ση ἢ τὴν ἐ­πι­τά­χυν­ση τῶν νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κῶν νό­σων, ἰ­δι­αί­τε­ρα σὲ ἄ­το­μα μὲ γε­νε­τι­κὴ προ­δι­ά­θε­ση νὰ ἐμ­φα­νί­σουν αὐ­τὰ τὰ νο­σή­μα­τα».
Οἱ νευ­ρο­τρο­φί­νες, δη­λα­δή, ἀ­πο­δει­κνύ­ον­ται οὐ­σί­ες-κλει­διά;
«Βε­βαί­ως, ἡ ἔ­ρευ­να αὐ­τὴ ἀ­νέ­δει­ξε ὅ­μως καὶ μί­α ἄλ­λη, πο­λὺ ἐν­δι­α­φέ­ρου­σα ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ ὑ­πό­θε­ση: ἡ DHEA ἦ­ταν κα­τὰ πά­σα πι­θα­νό­τη­τα μί­α ἀρ­χέ­γο­νη νευ­ρο­τρο­φί­νη τῶν πρώ­των πο­λὺ ἁ­πλῶν ὀρ­γα­νι­σμῶν κα­τὰ τὴ διά­ρκεια τῆς ἐ­ξέ­λι­ξης τῶν εἰ­δῶν, ἡ ὁ­ποί­α με­τά, μὲ τὴν ἐμ­φά­νι­ση πο­λυ­πλο­κό­τε­ρων ὀρ­γα­νι­σμῶν -τῶν σπον­δυ­λω­τῶν, ἀν­τι­κα­τα­στά­θη­κε ἀ­πὸ πιὸ πο­λύ­πλο­κες νευ­ρο­τρο­φί­νες πο­λυ­πε­πτι­δι­κὴς φύ­σης, ὅ­πως ὁ NGF. Καὶ τὰ δύ­ο εἴ­δη νευ­ρο­τρο­φι­κῶν πα­ρα­γόν­των χρη­σι­μο­ποι­οῦ­σαν γιὰ νὰ δρά­σουν τοὺς ἴ­διους κυτ­τα­ρι­κοὺς ὑ­πο­δο­χεῖς-κλει­δα­ρι­ὲς ἀ­να­γνώ­ρι­σης, οἱ ὁ­ποῖ­οι πα­ρέ­μει­ναν ἀ­ναλ­λοί­ω­τοι στὸ διά­βα τοῦ χρό­νου, πρὶν ἀ­πὸ 500 ἑ­κα­τομ­μύ­ρια χρό­νια μέ­χρι σή­με­ρα.
Στὴν ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ ὁ­μά­δα τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της συμ­με­τεῖ­χαν ὁ ὑ­πο­ψή­φιος δι­δά­κτο­ρας Ι. Λα­ζα­ρί­δης καὶ ὁ λέ­κτο­ρας Φαρ­μα­κο­λο­γί­ας Ι. Χα­ρα­λαμ­πό­που­λος, κα­θὼς καὶ ἡ ἐ­ρευ­νή­τρια Ι. Ἀ­λε­ξά­κη, οἱ με­τα­πτυ­χια­κοὶ φοι­τη­τὲς Ι. Πε­δι­α­δι­τά­κης, Π. Εὐ­στα­θό­που­λος καὶ ὁ κα­θη­γη­τὴς Η. Κα­στα­νάς. Τὰ εὐ­ρή­μα­τα τῆς ἔ­ρευ­νας ἔ­χουν ἐν­δι­α­φέ­ρου­σες φαρ­μα­κο­λο­γι­κὲς καὶ πι­θα­νὰ θε­ρα­πευ­τι­κὲς ἐ­φαρ­μο­γές. Ὑ­πάρ­χουν ἤ­δη ση­μαν­τι­κὰ ἐ­ρευ­νη­τι­κὰ καὶ κλι­νι­κὰ δε­δο­μέ­να ποὺ συ­νη­γο­ροῦν στὴν ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα τῆς νευ­ρο­τρο­φί­νης NGF στὴν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση πολ­λῶν νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κῶν δι­ερ­γα­σι­ῶν, ὅ­πως ἡ νό­σος τοῦ Ἀλ­τσχά­ι­μερ, ἡ σκλή­ρυν­ση κα­τὰ πλά­κας ἢ ἡ ἐκ­φύ­λι­ση τῆς ὠ­χρᾶς κη­λί­δας στὸν ὀ­φθαλ­μό. Τὸ πρό­βλη­μα ὅ­μως μὲ τὴ χο­ρή­γη­ση τοῦ NGF στοὺς ἀ­σθε­νεῖς εἶ­ναι ὅ­τι εἶ­ναι δύ­σκο­λο νὰ φτά­σει στὸν ἐγ­κέ­φα­λο, δι­ό­τι εἶ­ναι μί­α μι­κρὴ πρω­τε­ΐ­νη, ποὺ εἴ­τε κα­τα­στρέ­φε­ται ἀ­πὸ τὰ ὑ­γρά του στο­μά­χου εἴ­τε, ἐ­ὰν χο­ρη­γη­θεῖ πα­ρεν­τε­ρι­κὰ μὲ ἔ­νε­ση, δὲν περ­νᾶ τὸν αἱ­μα­τεγ­κε­φα­λι­κὸ φραγ­μό. Τὰ εὐ­ρή­μα­τα τῆς πα­ρού­σας ἔ­ρευ­νας ἀ­να­δει­κνύ­ουν μί­α ἄλ­λη δυ­να­τό­τη­τα, τὴν ἀν­τι­κα­τά­στα­ση τῆς NGF ἀ­πὸ τὴν DHEA, ἡ ὁ­ποί­α ὡς μι­κρὴ λι­πό­φι­λη ὁρ­μό­νη μπο­ρεῖ ἄ­νε­τα νὰ χο­ρη­γη­θεῖ ἀ­πὸ τὸ στό­μα, δι­α­περ­νᾶ ἀ­ναλ­λοί­ω­τη ἀ­πὸ τὸ στό­μα­χο στὴ συ­στη­μα­τι­κὴ κυ­κλο­φο­ρί­α καὶ φτά­νει πο­λὺ εὔ­κο­λα στὸν ἐγ­κέ­φα­λο. Ἐ­δῶ ὅ­μως προ­κύ­πτει ἕ­να ἄλ­λο φαρ­μα­κο­λο­γι­κὸ ἐμ­πό­διο. Ὅ­πως ἀ­να­φέρ­θη­κε προ­η­γου­μέ­νως, ἡ DHEA εἶ­ναι μί­α πρὸ-ὁρ­μό­νη ποὺ με­τα­τρέ­πε­ται στὸν ὀρ­γα­νι­σμὸ σὲ οἰ­στρο­γό­να καὶ ἀν­δρο­γό­να. Ἡ χρό­νια χο­ρή­γη­σή της, λοι­πόν, εἶ­ναι προ­βλη­μα­τι­κή, δι­ό­τι ὁ­δη­γεῖ στὴ ση­μαν­τι­κὴ αὔ­ξη­ση τῶν ὁρ­μο­νῶν αὐ­τῶν ποὺ μπο­ροῦν νὰ δη­μι­ουρ­γή­σουν σο­βα­ρὰ προ­βλή­μα­τα, ἰ­δι­αί­τε­ρα σὲ ἀ­σθε­νεῖς μὲ γε­νε­τι­κὴ προ­δι­ά­θε­ση γιὰ ὀρ­μο­νο­ε­ξαρ­τώ­με­να νε­ο­πλά­σμα­τα, ὅ­πως ὁ καρ­κί­νος τοῦ στή­θους, τῆς μή­τρας ἢ τοῦ προ­στά­τη».
Πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται αὐ­τὴ ἡ πτυ­χή, κ. Γρα­βά­νη;
«Γιὰ νὰ ξε­πε­ρα­στεῖ αὐ­τὸ τὸ ἐμ­πό­διο, ἡ ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ ὁ­μά­δα τῆς Κρή­της ἀ­να­ζή­τη­σε τὴ συ­νερ­γα­σί­α τα­λαν­τού­χων ὀρ­γα­νι­κῶν χη­μι­κῶν στὸ Ἐ­θνι­κὸ Ἵ­δρυ­μα Ἐ­ρευ­νῶν στὴν Ἀ­θή­να (δι­ευ­θύν­τρια ἔ­ρευ­νας Θ. Κα­λο­γε­ρο­πού­λου καὶ ἐ­ρευ­νη­τὴς Ν. Αὐ­λω­νί­της), οἱ ὁ­ποῖ­οι "ἀλ­λοί­ω­σαν" χη­μι­κὰ τὴν DHEA, συν­θέ­τον­τας νέ­ες οὐ­σί­ες (μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φί­νες) ποὺ δι­α­τη­ροῦν τὴν ἀν­τὶ-ἀ­πο­πτω­τι­κή, νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κὴ δρά­ση της, ἀλ­λὰ ἔ­χουν χά­σει τὴν ἰ­δι­ό­τη­τα νὰ με­τα­τρέ­πον­ται σὲ οἰ­στρο­γό­να καὶ ἀν­δρο­γό­να. Ἡ κοι­νὴ αὐ­τὴ προ­σπά­θεια δη­μο­σι­εύ­θη­κε πρό­σφα­τα στὸ ἐ­πί­ση­μο πε­ρι­ο­δι­κὸ τῆς Ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Χη­μεί­ας (Journal Medicinal Chemistry). Ἐ­πι­πλέ­ον, κα­θη­γη­τὲς καὶ φοι­τη­τὲς κα­τέ­θε­σαν δι­ε­θνὲς δί­πλω­μα εὑ­ρε­σι­τε­χνί­ας γιὰ τὴν προ­στα­σί­α τῶν πνευ­μα­τι­κῶν δι­και­ω­μά­των τῆς ἀ­να­κά­λυ­ψης καὶ τὴν πι­θα­νὴ ἐμ­πο­ρι­κὴ ἐκ­με­τάλ­λευ­σή της γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ νέ­ων νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κῶν φαρ­μά­κων κα­τὰ τῶν νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κῶν νο­ση­μά­των. Γιὰ τὴν ἀ­να­κά­λυ­ψη αὐ­τὴ ἔ­χει ἤ­δη ἐν­δι­α­φερ­θεῖ μί­α ση­μαν­τι­κὴ κα­να­δο­α­με­ρι­κα­νι­κὴ ἑ­ται­ρεί­α, ἡ ὁ­ποί­α χρη­μα­το­δό­τη­σε τὴ σύ­στα­ση ἑ­ται­ρεί­ας-τε­χνο­βλα­στὸ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Κρή­της (Bionature ΕΑ), ἡ ὁ­ποί­α δι­ε­ρευ­νᾶ τώ­ρα τὴ συ­νερ­γα­σί­α μὲ με­γά­λες δι­ε­θνεῖς φαρ­μα­κευ­τι­κὲς ἑ­ται­ρεῖ­ες γιὰ τὶς πρῶ­τες κλι­νι­κὲς δο­κι­μὲς τῶν νέ­ων νευ­ρο­προ­στα­τευ­τι­κῶν συν­θε­τι­κῶν μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φι­νῶν στὸν ἄν­θρω­πο.
Δί­πλω­μα εὑ­ρε­σι­τε­χνί­ας
Τὸν και­ρὸ αὐ­τὸ ἡ ἐ­ρευ­νη­τι­κὴ ὁ­μά­δα στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Κρή­της καὶ στὸ Ἵ­δρυ­μα Τε­χνο­λο­γί­ας & Ἐ­ρευ­νᾶς (IESL-ΙΤΕ) συ­νερ­γά­ζε­ται μὲ ἄλ­λους Ἕλ­λη­νες ἐ­ρευ­νη­τὲς γιὰ τὴ δι­ε­ρεύ­νη­ση τῆς φαρ­μα­κο­λο­γι­κῆς δρά­σης τῶν μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φι­νῶν σὲ πει­ρα­μα­τι­κὰ μον­τέ­λα νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κῶν ἀ­σθε­νει­ῶν, ὅ­πως ἡ σκλή­ρυν­ση κα­τὰ πλά­κας, οἱ νό­σοι τοῦ Πάρ­κιν­σον, τοῦ Ἀλ­τσχά­ι­μερ, ἢ ἡ ἐκ­φύ­λι­ση τοῦ ἀμ­φι­βλη­στρο­ει­δοῦς. Τὰ πρῶ­τα θε­τι­κὰ μη­νύ­μα­τα ἔρ­χον­ται ἀ­πὸ τὴ συ­νερ­γα­σί­α μὲ τὸ Ἐρ­γα­στή­ριο Κυτ­τα­ρι­κῆς Ἀ­νο­σο­λο­γί­ας τοῦ Ἰ­α­τρο­βι­ο­λο­γι­κοῦ Ἰν­στι­τού­του τῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἀ­θη­νῶν (Δι­ευ­θύν­τρια Ἐ­ρευ­νᾶς Β. Πα­νου­τσα­κο­πού­λου καὶ ὑ­πο­ψή­φια δι­δά­κτωρ Μ. Ἀγ­γε­λα­κο­πού­λου). Ἡ συ­νερ­γα­τι­κὴ αὐ­τὴ προ­σπά­θεια δεί­χνει πει­στι­κὰ ὅ­τι οἱ συν­θε­τι­κὲς μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φί­νες ὄ­χι μό­νο προ­στα­τεύ­ουν τὰ πει­ρα­μα­τό­ζω­α ἀ­πὸ τὴν ἀ­νά­πτυ­ξη ἀλ­λερ­γι­κῆς ἐγ­κε­φα­λί­τι­δας (πει­ρα­μα­τι­κὸ μον­τέ­λο τῆς νό­σου τῆς σκλή­ρυν­σης κα­τὰ πλά­κας), ἀλ­λὰ ἀ­να­στρέ­φουν καὶ τὴν ἤ­δη ὑ­πάρ­χου­σα νό­σο. Τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα αὐ­τὰ ἔ­χουν ἤ­δη ἀ­πο­τε­λέ­σει ἀν­τι­κεί­με­νο αἴ­τη­σης δι­ε­θνοῦς δι­πλώ­μα­τος εὑ­ρε­σι­τε­χνί­ας, ἐ­νῶ ἡ σχε­τι­κὴ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ δη­μο­σί­ευ­ση βρί­σκε­ται στὸ στά­διο τῆς συγ­γρα­φῆς της.
Ἡ ἱ­στο­ρί­α τῶν μι­κρο­νευ­ρο­τρο­φι­νῶν ἀ­να­δει­κνύ­ει τὶς δυ­να­τό­τη­τες τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ δυ­να­μι­κοῦ.  Νέ­οι τα­λαν­τοῦ­χοι ἐ­πι­στή­μο­νες καὶ φοι­τη­τὲς ποὺ ἐρ­γά­ζον­ται στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ πα­νε­πι­στή­μια καὶ ἐ­ρευ­νη­τι­κὰ κέν­τρα μπο­ροῦν μὲ τὸ κα­τάλ­λη­λο θε­σμι­κὸ κα­θε­στὼς λει­τουρ­γί­ας καὶ τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ ὑ­πο­στή­ρι­ξη τῆς πο­λι­τεί­ας καὶ τοῦ ἰ­δι­ω­τι­κοῦ το­μέ­α νὰ πα­ρά­γουν ἔ­ρευ­να δι­ε­θνῶς ἀν­τα­γω­νι­στι­κὴ καὶ προ­ϊ­όν­τα ὑ­ψη­λῆς προ­στι­θέ­με­νης ἀ­ξί­ας, πα­ρεμ­βαί­νον­τας ἀ­πο­φα­σι­στι­κὰ στὴν ἀ­ναγ­καί­α ἀλ­λα­γὴ καὶ ἐκ­συγ­χρο­νι­σμὸ τῆς πα­ρα­γω­γι­κῆς βά­σης τῆς χώ­ρας».
Πη­γὴ
http://www.thermopilai.org/content/ellenas-giatros-tou-panepistemiou-kretes-me-protoporiake-ereuna-dinei-luse-sto-altskhaimer
ἐ­λευ­θε­ρο­τυ­πί­αΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες