Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

TEI ΚΡΗΤΗΣ

τῆς Χα­ρᾶς Βη­λα­ρᾶ
­να σπου­δαῖ­ο ­νερ­γεια­κὸ «­πλο» ­χει στὰ χέ­ρια του τὸ ΤΕΙ Κρή­της, ὡς μέ­λος τῆς εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς ­πι­στη­μο­νι­κῆς ­ρευ­νη­τι­κῆς ­μά­δας καὶ τὸ Ρέ­θυ­μνο ­χει τὴν τι­μὴ νὰ εἶ­ναι στὸ ­δα­φός του πε­ρι­φε­ρεια­κὴ ἐγ­κα­τά­στα­ση τοῦ προ­γράμ­μα­τος.
λό­γος γιὰ τὸ ­ρευ­νη­τι­κὸ πρό­γραμ­μα HIPER ποὺ ­χει ὡς στό­χο τὴ δι­ε­ρεύ­νη­ση πα­ρα­γω­γῆς ­νέρ­γειας ­πὸ σύν­τη­ξη ­δρο­γό­νου καὶ χρή­ση της σὰν μελ­λον­τι­κὴ πη­γὴ ­νέρ­γειας στὸν πλα­νή­τη. Τὸ ΤΕΙ Κρή­της ποὺ συμ­με­τέ­χει στὴν ση­μαν­τι­κὴ προ­σπά­θεια τῆς Εὐ­ρώ­πης νὰ πρω­το­πο­ρή­σει στὴν ­ρευ­να γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ ­νέρ­γειας ­πὸ ­λεγ­χό­με­νη σύν­τη­ξη ­δρο­γό­νου μὲ laser, μὲ τὴ μέ­θο­δο τῆς Γρή­γο­ρης ­νά­φλε­ξης, εἶ­ναι ­πι­κε­φα­λῆς στὴν Ἑλ­λά­δα τοῦ προ­γράμ­μα­τος HiPER.
Πρό­κει­ται γιὰ μί­α ­πὸ τὶς βα­σι­κό­τε­ρες ­ρευ­νη­τι­κὲς ­πο­δο­μὲς τοῦ ­δι­κοῦ χάρ­τη τῆς Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς ­νω­σης στὸν το­μέ­α τῆς ­νέρ­γειας μὲ ση­μαν­τι­κὰ ­φέ­λη φυ­σι­κὰ γιὰ τὴ χώ­ρα μας, γιὰ μί­α «­πα­νά­στα­ση» στὸν το­μέ­α τῆς ­νέρ­γειας μὲ τὸ ΤΕΙ πρω­το­πό­ρο, μὲ τὴν μί­α πε­ρι­φε­ρεια­κὴ ἐγ­κα­τά­στα­ση νὰ εἶ­ναι στὸ Ρέ­θυ­μνο.
Τὸ HIPER πα­ρου­σι­ά­στη­κε χθὲς στὸ δη­μο­τι­κὸ συμ­βού­λιο Ρε­θύ­μνου ­πὸ τὸν Δι­ευ­θυν­τὴ τῆς Σχο­λῆς Τε­χνο­λο­γί­ας ΤΕΙ Ρε­θύ­μνου-Χα­νί­ων καὶ τὸν ­ρευ­νη­τὴκα­θη­γη­τὴ τοῦ ΤΕΙ, Νε­κτά­ριο Πα­πα­δο­γιά­ννη.
Τὸ πρό­γραμ­μα ξε­κί­νη­σε τὸ 2005 με­τὰ ἀ­πὸ συ­ζη­τή­σεις με­τα­ξὺ ἐ­πι­στη­μό­νων στὴν κα­τεύ­θυν­ση τῆς λύ­σης  τοῦ ἐ­νερ­γεια­κοῦ προ­βλή­μα­τος, ὅ­πως τό­νι­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης. Λί­γο και­ρὸ με­τὰ κα­τα­τέ­θη­κε ἡ πρό­τα­ση στὰ ἁρ­μό­δια ὄρ­γα­να τῆς Ε.Ε. ποὺ τὴν ἐ­νέ­τα­ξε στὸν ὁ­δι­κό της χάρ­τη γιὰ τὴν ἐ­νέρ­γεια.
Τὸ 2008 ξε­κί­νη­σε ἡ προ­πα­ρα­σκευ­α­στι­κὴ φά­ση καὶ αὐ­τὴ τὴ στιγ­μὴ ξε­κι­νά­ει ἡ φά­ση τῆς τε­χνο­λο­γι­κῆς ἀ­νά­πτυ­ξης.
Τὸ 2012 θὰ γί­νει ἡ πρώ­τη ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ ἐ­πί­δει­ξη τοῦ ἔρ­γου, τὴν ἑ­πό­με­νη 3ετία σύμ­φω­να μὲ τὸν προ­γραμ­μα­τι­σμὸ θὰ ξε­κι­νή­σει ἡ κα­τα­σκευ­ὴ τοῦ πρω­τό­τυ­που λέ­ι­ζερ ποὺ χρει­ά­ζε­ται γιὰ τὴ σύν­τη­ξη ὑ­δρο­γό­νου καὶ τὸ 2030 ὑ­πο­λο­γί­ζε­ται ὅ­τι θὰ εἶ­ναι ἕ­τοι­μος ὁ πρῶ­τος πρω­τό­τυ­πος σταθ­μὸς πα­ρα­γω­γῆς ἐ­νέρ­γειας ἀ­πὸ σύν­τη­ξη ὑ­δρο­γό­νου.
Ὁ προ­ϋ­πο­λο­γι­σμὸς τοῦ ἔρ­γου εἶ­ναι 15 ἐκ. εὐ­ρὼ γιὰ τὴ φά­ση ποὺ ὁ­λο­κλη­ρώ­νε­ται τώ­ρα μὲ χρη­μα­το­δό­τη­ση ἀ­πὸ τὴν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κὴ Ἕ­νω­ση καὶ ἡ ἑ­πό­με­νη φά­ση εἶ­ναι μὲ συ­νο­λι­κὰ 850 ἐκ. εὐ­ρὼ πά­λι μὲ χρη­μα­το­δό­τη­ση ἀ­πὸ τὴν Ε.Ε. καὶ τὶς ἐ­θνι­κὲς κυ­βερ­νή­σεις τῶν κρα­τῶν ποὺ συμ­με­τέ­χουν.
Ἡ χώ­ρα μας συμ­με­τέ­χει στὴν ἐ­κτε­λε­στι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ ἀ­πο­φά­σε­ων τοῦ HIPER, ἡ Ἑλ­λά­δα δη­λα­δὴ συμ­με­τέ­χει ἐ­νερ­γὰ λό­γω τοῦ ὅ­τι βέ­βαι­α ἡ ἰ­δέ­α ξε­κί­νη­σε ἀ­πὸ ἕλ­λη­νες ἐ­πι­στή­μο­νες.
Τί εἶ­ναι τὸ HIPER
Τo HIPER ἀν­τι­προ­σω­πεύ­ει τὴν προ­σπά­θεια τῆς Εὐ­ρώ­πης νὰ πρω­το­πο­ρή­σει στὴν ἔ­ρευ­να γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ κα­θα­ρῆς ἐ­νέρ­γειας ἀ­πὸ ἐ­λεγ­χό­με­νη σύν­τη­ξη ὑ­δρο­γό­νου, μέ­θο­δος ἀν­τί­στοι­χη μὲ τὴν ἐ­πι­λο­γὴ τῆς φύ­σης γιὰ τὴν πα­ρα­γω­γὴ ἐ­νέρ­γειας στὸν ἥ­λιο, πρό­κει­ται δη­λα­δὴ γιὰ τὸ ἀν­τί­θε­το τῆς  σχά­σης ὅ­που πα­ρά­γον­ται ρα­δι­ε­νερ­γὰ ἀ­πό­βλη­τα.
Ἐ­πι­πλέ­ον, στό­χος τοῦ HiPER εἶ­ναι καὶ ἡ πα­ρα­γω­γὴ νέ­ας γνώ­σης σὲ το­μεῖς βα­σι­κῆς ἐ­πι­στή­μης.
Ὅ­πως ἐ­ξή­γη­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης «πρό­κει­ται γιὰ τὴν ἕ­νω­ση δύ­ο ἀ­τό­μων ὑ­δρο­γό­νου ποὺ πα­ρά­γουν ἥ­λιο καὶ ἐ­νέρ­γεια σὲ μορ­φὴ μὴ φορ­τι­σμέ­νων σω­μα­τι­δί­ων. Εἶ­ναι οὐ­σι­α­στι­κὰ ἡ ἐ­νέρ­γεια ποὺ ἔρ­χε­ται στὴ γῆ μας ἀ­πὸ τὸν ἥ­λιο καὶ γνω­ρί­ζου­με ὅ­λοι ὅ­τι ἡ ἡ­λια­κὴ ἐ­νέρ­γεια εἶ­ναι ἡ πιὸ κα­θα­ρὴ ποὺ μπο­ρεῖ νὰ ὑ­πάρ­ξει, αὐ­τὴ τὴ μορ­φὴ θέ­λου­με νὰ πα­ρά­γου­με καὶ εἴ­μα­στε κον­τὰ στὸ στό­χο μας».
Οἱ χῶ­ρες ποὺ συμ­με­τέ­χουν στὸ HIPER σὲ κυ­βερ­νη­τι­κὸ ἐ­πί­πε­δο εἶ­ναι ἡ Με­γά­λη Βρε­τα­νί­α, ἡ Γαλ­λί­α, ἡ Ἑλ­λά­δα, ἡ Ἰ­τα­λί­α, ἡ Ἱ­σπα­νί­α, ἡ Πορ­το­γα­λί­α ἡ Τσε­χί­α.
Σὲ ἱ­δρυ­μα­τι­κὸ ἐ­πί­πε­δο εἶ­ναι ἡ Γερ­μα­νί­α, ἡ Πο­λω­νί­α καὶ ἡ Ρω­σί­α καὶ ὑ­πάρ­χουν καὶ συ­νερ­γά­τες δι­ε­θνῶς ὅ­πως ὁ Κα­να­δᾶς, ἡ Κί­να, ἡ Ἰ­α­πω­νί­α καὶ ἡ Νό­τιος Κο­ρέ­α, οἱ ΗΠΑ.
Ὁ στό­χος τοῦ HIPER εἶ­ναι διτ­τὸς ὅ­πως ἐ­ξή­γη­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης.
Κα­ταρ­χὴν νὰ δεί­ξει ὅ­τι μπο­ρεῖ νὰ πα­ρα­χθεῖ ἐ­νέρ­γεια ἀ­πὸ σύν­τη­ξη πυ­ρή­νων ὑ­δρο­γό­νου καὶ ἐ­πί­σης μέ­σα ἀ­πὸ αὐ­τὴ τὴ δι­α­δι­κα­σί­α θὰ προ­κύ­ψουν τε­χνο­λο­γι­κὰ ὀ­φέ­λη ποὺ μπο­ροῦν νὰ χρη­σι­μο­ποι­η­θοῦν σὲ ἄλ­λους το­μεῖς τῆς ἐ­πι­στή­μης ὅ­πως στὴν ἰ­α­τρι­κή, στὰ νέ­α ὑ­λι­κά.
Ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης προ­κει­μέ­νου νὰ δώ­σει μί­α χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὴ εἰ­κό­να γιὰ τὴν ἐ­νέρ­γεια ποὺ θὰ πα­ρά­γε­ται εἶ­πε πὼς 70 γραμ­μά­ρια νε­ροῦ ἰ­σο­δυ­να­μοῦν σὲ ἐ­νέρ­γεια σύν­τη­ξης ἴ­δια μὲ τὸ πε­τρέ­λαι­ο ποὺ ὑ­πάρ­χει σὲ ἕ­να ἀ­πὸ τὰ με­γα­λύ­τε­ρα τάν­κερ ποὺ κυ­κλο­φο­ροῦν αὐ­τὴ τὴ στιγ­μὴ στὶς θά­λασ­σες. «Ἕ­να κυ­βι­κὸ χι­λι­ό­με­τρο θα­λασ­σι­νοῦ νε­ροῦ πε­ρι­έ­χει ἐ­νέρ­γεια σύν­τη­ξης ἰ­σο­δύ­να­μη ἴ­ση μὲ ὅ­λα τὰ ἐ­νερ­γεια­κὰ ἀ­πο­θέ­μα­τα τοῦ πλα­νή­τη σὲ κάρ­βου­νο, ἀ­έ­ριο ἢ πε­τρέ­λαι­ο».
Ὀ­φέ­λη
Ὅ­πως τὰ ἀ­νέ­λυ­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης τὰ ὀ­φέ­λη γιὰ τὴ χώ­ρα μας εἶ­ναι ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ ση­μαν­τι­κά:
α) Ἡ προ­νο­μια­κὴ χρή­ση τῆς ἀ­πε­ρι­ό­ρι­στης μελ­λον­τι­κῆς κα­θα­ρῆς ἐ­νέρ­γειας ποὺ θὰ πα­ρα­χθεῖ ἀ­πὸ τὴν σύν­τη­ξη ὑ­δρο­γό­νου.
β) Ἡ Ἑλ­λη­νι­κὴ ψῆ­φος γιὰ τὴν ἐ­πι­λο­γὴ τῆς Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς χώ­ρας ποὺ θὰ στε­γά­σει τὴν Κεν­τρι­κὴ Εὐ­ρω­πα­ϊ­κὴ Ἐγ­κα­τά­στα­ση.
γ) Ἡ ἐ­νί­σχυ­ση τῶν ἑλ­λη­νι­κῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν ὁ­μά­δων μέ­σα ἀ­πὸ τὴ συμ­με­το­χή τους σὲ κοι­νὰ πει­ρά­μα­τα στὶς με­γά­λες εὐ­ρω­πα­ϊ­κὲς ἐγ­κα­τα­στά­σεις τοῦ HiPER, ἡ ἐ­νί­σχυ­ση τῶν ἑλ­λη­νι­κῶν ἑ­ται­ρει­ῶν καὶ τῶν νέ­ων Ἑλ­λή­νων ἐ­πι­στη­μό­νων ποὺ θὰ πα­ρα­κο­λου­θή­σουν αὐ­τὸ τὸ νέ­ο ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ/ τε­χνο­λο­γι­κὸ το­μέ­α ἀ­πὸ κον­τὰ καὶ θὰ εἶ­ναι ἕ­τοι­μοι γιὰ τὶς νέ­ες προ­κλή­σεις.
Γιὰ τὸ Ρέ­θυ­μνο βέ­βαι­α λό­γω τοῦ γε­γο­νὸς ὅ­τι τὸ Κέν­τρο Φυ­σι­κῆς Πλά­σμα­τος καὶ Λέ­ι­ζερ ἔ­χει τὴν εὐ­θύ­νη γιὰ τὸ πρό­γραμ­μα τῆς βα­σι­κῆς ἐ­πι­στή­μης γιὰ τὸ πρό­γραμ­μα δι­ε­θνῶς, ἔ­χει μί­α πα­ρα­πά­νω ση­μα­σί­α ἀ­φοῦ στὸ Ρέ­θυ­μνο θὰ δι­ορ­γα­νώ­νον­ται ὅ­λα τὰ δι­ε­θνῆ με­τα­πτυ­χια­κὰ καὶ σχο­λεῖ­α καὶ ἤ­δη ἀ­πὸ πέ­ρυ­σι ἔ­χει ξε­κι­νή­σει ἡ δι­α­δι­κα­σί­α αὐ­τή. Δη­μι­ουρ­γεῖ­ται ἐ­πί­σης ἕ­να δι­ε­θνὲς πρό­γραμ­μα master στὸ Ρέ­θυ­μνο.
Γιὰ νὰ γί­νει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τὸ ὄ­νει­ρο τῶν ἐ­πι­στη­μό­νων χρει­ά­ζε­ται ὅ­μως στή­ρι­ξη ἀ­πὸ τὴν πο­λι­τεί­α καὶ ὄ­χι μό­νο τὴν κεν­τρι­κὴ ἀλ­λὰ καὶ τὴν το­πι­κὴ αὐ­το­δι­οί­κη­ση καὶ τοὺς το­πι­κοὺς φο­ρεῖς, ὅ­πως τό­νι­σε ὁ κ. Τα­τα­ρά­κης.
Κτη­ρια­κὴ ὑ­πο­δο­μὴ
Γιὰ τὸ Κέν­τρο Πλά­σμα­τος καὶ Laser, τὴν εὐ­ρω­πα­ϊ­κὴ πε­ρι­φε­ρεια­κὴ ἐγ­κα­τά­στα­ση τοῦ hiper δη­λα­δὴ στὸ Ρέ­θυ­μνο, μί­λη­σε ὁ κ. Πα­πα­δο­γιά­ννης ἀλ­λὰ καὶ γιὰ τὸ ἑλ­λη­νι­κὸ δί­κτυ­ο γιὰ τὴν ἐκ­με­τάλ­λευ­ση τοῦ προ­γράμ­μα­τος.
Κον­τὰ στὴν ὁ­λο­κλή­ρω­σή της εἶ­ναι ἡ πε­ρι­φε­ρεια­κὴ ἐγ­κα­τά­στα­ση στὰ Τρί­α Μο­να­στή­ρια, εἶ­πε πα­ρου­σι­ά­ζον­τας τὴ μα­κέ­τα τῆς ἐγ­κα­τά­στα­σης.
Δι­ε­θνὴς πει­ρα­μα­τι­κὴ ὁ­μά­δα ἐρ­γά­ζε­ται στὸ πρό­γραμ­μα ἤ­δη, ὅ­πως καὶ θε­ω­ρη­τι­κὴ ὁ­μά­δα, ποὺ συ­νερ­γά­ζον­ται μὲ κο­ρυ­φαί­α ἱ­δρύ­μα­τα στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κό.
Τὰ ἐρ­γα­στή­ρια βρί­σκον­ται δι­ά­σπαρ­τα σὲ Ρέ­θυ­μνο καὶ Χα­νιὰ καὶ πρέ­πει ση­μεί­ω­σε νὰ γί­νουν γρή­γο­ρα οἱ δι­α­δι­κα­σί­ες γιὰ νὰ συγ­κεν­τρω­θοῦν ὅ­λα στὸ Ρέ­θυ­μνο στὴν ἐγ­κα­τά­στα­ση ποὺ ἤ­δη ὑ­πάρ­χει μὲ τὴν ἀ­γο­ρὰ τῆς ἀ­παι­τού­με­νης ἔ­κτα­σης. Ὁ ἐ­ξο­πλι­σμὸς ἔ­χει ἀ­γο­ρα­στεῖ ἀ­πὸ εὐ­ρω­πα­ϊ­κὰ καὶ ἐ­θνι­κὰ κον­δύ­λια ἀλ­λὰ καὶ ἀ­πὸ τὴν Πε­ρι­φέ­ρεια, ὕ­ψους πε­ρί­που 3 ἑκ. εὐ­ρώ.
Ὁ κ. Πα­πα­δο­γιά­ννης ἐ­ξή­γη­σε ὅ­τι ἡ συγ­κρό­τη­ση τοῦ δι­ε­πι­στη­μο­νι­κοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ δι­κτύ­ου στὴν Ἑλ­λά­δα κα­ταρ­χὴν θὰ δι­α­χύ­σει τὴ γνώ­ση σὲ ὅ­λη τὴν Ἑλ­λά­δα, θὰ στη­ρί­ξει τὸ ἀ­παι­τη­τι­κὸ ἔρ­γο τοῦ HiPER, θὰ ἐν­σω­μα­τώ­σει καὶ θὰ ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σει τὴν πα­ρα­γό­με­νη γνώ­ση. Ἀ­νέ­φε­ρε ὅ­τι λό­γω τῆς ση­μα­σί­ας τοῦ Προ­γράμ­μα­τος HiPER γιὰ τὴ χώ­ρα, ἡ ΓΓΕΤ πρό­σφα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σε τὴ δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ συν­δε­δε­μέ­νου Ἐ­θνι­κοῦ Δι­κτύ­ου HiPER-GR, ὅ­που συμ­με­τέ­χουν 12 Ἑλ­λη­νι­κὰ Πα­νε­πι­στή­μια καὶ Ἐ­ρευ­νη­τι­κὰ Κέν­τρα, ἡ ΔΕΗ καὶ μί­α ἑ­ται­ρεί­α μὲ δρα­στη­ρι­ό­τη­τα στὸν χῶ­ρο τῆς ἐ­νέρ­γειας.
Ἐ­πι­κε­φα­λῆς τοῦ δι­κτύ­ου εἶ­ναι τὸ ΤΕΙ. Ζη­τού­με­νο εἶ­ναι ἡ πε­ραι­τέ­ρω χρη­μα­το­δό­τη­ση ἀ­φοῦ, ὅ­πως τό­νι­σε ὁ κ. Πα­πα­δο­γιά­ννης, καὶ ἡ Γε­νι­κὴ Γραμ­μα­τεί­α Ἔ­ρευ­νας καὶ Τε­χνο­λο­γί­ας ποὺ ἔ­χει χρη­μα­το­δο­τή­σει τὸ ἔρ­γο στὴ με­σαί­α φά­ση ἀ­να­φέ­ρει πὼς ἡ Πε­ρι­φέ­ρεια Κρή­της ἔ­χει χρή­μα­τα γιὰ τὴν ἔ­ρευ­να καὶ πρέ­πει ἐ­φό­σον εἶ­ναι στὸ Ρέ­θυ­μνο ἡ ἐγ­κα­τά­στα­ση καὶ ὑ­πάρ­χουν ὀ­φέ­λη νὰ ὑ­πάρ­ξει ἡ οἰ­κο­νο­μι­κὴ βο­ή­θεια τῆς Πε­ρι­φέ­ρειας μὲ τὸ πο­σὸ ποὺ ἀν­τι­στοι­χεῖ.
Ση­μαν­τι­κὸ “ ἐρ­γα­λεῖ­ο”
Τὸ ΤΕΙ καὶ ἡ το­πι­κὴ κοι­νω­νί­α ἔ­χουν στὰ χέ­ρια τοὺς ἕ­να ση­μαν­τι­κὸ «ἐρ­γα­λεῖ­ο» δι­εκ­δί­κη­σης μὲ τὸ πρό­γραμ­μα ποὺ ἀ­να­πτύσ­σει.
Στὴν ἐ­πο­χὴ τοῦ Καλ­λι­κρά­τη στὴν παι­δεί­α, τὸ ΤΕΙ στὸ Ρέ­θυ­μνο ἔ­χει ἕ­να συγ­κρι­τι­κὸ πλε­ο­νέ­κτη­μα στὰ σε­νά­ρια πε­ρὶ συγ­χω­νεύ­σε­ων.
Αὐ­τὸ ση­μεί­ω­σε καὶ ὁ δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνου, εὐ­χα­ρι­στών­τας τοὺς ἐ­πι­στή­μο­νες γιὰ τὸ ὅ­τι «ἀ­νοί­γουν δρό­μους καὶ κα­θι­στοῦν τὸ Ρέ­θυ­μνο κέν­τρο δι­ε­θνοῦς βε­λη­νε­κοῦς στὸ ἐ­πί­πε­δο τῆς ἔ­ρευ­νας». Τοὺς χα­ρα­κτή­ρι­σε μά­λι­στα προ­πομ­ποὺς τῆς ἐ­πα­νά­στα­σης καὶ τό­νι­σε πὼς ἡ ἐ­πι­τυ­χί­α τοῦ ΤΕΙ « εἶ­ναι μί­α ἀ­πάν­τη­ση γιὰ τὸ πῶς ἰ­σχυ­ρο­ποι­εῖ­ται ἡ θέ­ση μας σὲ ὅ­λα τὰ ἐ­πί­πε­δα δι­εκ­δί­κη­σης».
Τὴ στή­ρι­ξή του στὸ ἔρ­γο τῶν ἐ­ρευ­νη­τῶν ἐ­ξέ­φρα­σε καὶ ὁ ἀν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης ἁρ­μό­διος γιὰ θέ­μα­τα ἐ­νέρ­γειας Κώ­στας Λαμ­πρι­νός, το­νί­ζον­τας πὼς θὰ προ­ω­θή­σει ζη­τή­μα­τα ποὺ τοὺς ἀ­πα­σχο­λοῦν.
Στὴ συ­νέ­χεια το­πο­θε­τή­θη­καν δη­μο­τι­κοὶ σύμ­βου­λοι ἐκ­φρά­ζον­τας τὴν ἱ­κα­νο­ποί­η­ση ἀλ­λὰ καὶ τὸ θαυ­μα­σμό τους γιὰ τὸ ἔρ­γο ποὺ γί­νε­ται στὸ Ρέ­θυ­μνο

http://filonohpontou.wordpress.com/2011/04/22/555-4/#more-9464


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες