Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Ἡ πο­λυ­ε­πί­πε­δη ἀ­πάν­τη­ση τοῦ Λε­ω­νί­δαΠλού­ταρ­χος, Λα­κω­νι­κὰ ἀ­πο­φθέγ­μα­τα 225
Ξέρ­ξου δὲ γρά­ψαν­τος αὐ­τῷ «ἐ­ξε­στὶ σοι μὴ θε­ο­μα­χούν­τι, μετ’ ἐ­μοῦ δὲ τασ­σο­μέ­νῳ τῆς Ἑλ­λά­δος μο­ναρ­χεῖν» ἀν­τέ­γρα­ψεν «εἰ τὰ κα­λὰ τοῦ βί­ου γι­γνώ­σκοις, ἀ­πέ­στης ἂν τῆς τῶν ἀλ­λο­τρί­ων ἐ­πι­θυ­μί­ας. Ἐ­μοὶ δὲ κρείσ­σων ὁ ὑ­πὲρ τῆς Ἑλ­λά­δος θά­να­τος τοῦ μο­ναρ­χεῖν τῶν ὁ­μο­φύ­λων.»
Ὁ Ξερ­ξης σὲ ἐ­πι­στο­λὴ ἔ­γρα­ψε στον Λε­ω­νί­δα ὅ­τι τοῦ δί­νε­ται ἡ ἐ­πι­λο­γὴ νὰ μὴν τὰ βά­λει μὲ τοὺς θε­ούς, καὶ ὅ­τι ἂν τα­χθεῖ μὲ τὸ μέ­ρος του θὰ τὸν κά­νει μο­νάρ­χη στὴν Ἑλ­λά­δα, καὶ ὁ Λε­ω­νί­δας ἀ­πάν­τη­σε « Ἐ­ὰν εἶ­χες γνώ­ση τοῦ τὶ εἶναι κα­λὸ στὴν ζω­ή, θὰ ἀ­πεῖχες ἀ­πὸ τὸ νὰ ζη­τᾶς καὶ να ἐ­πι­θυ­μεῖς ξέ­να πράγ­μα­τα ποὺ δὲν σοῦ ἀ­νή­κουν, προ­τι­μῶ λοι­πὸν νὰ πε­θά­νω γιὰ τὴν Ἑλ­λά­δα πα­ρὰ νὰ γί­νω μο­νάρ­χης στοὺς ὁ­μο­φύ­λους μου»
1. "ἂν ἤ­ξε­ρες τὶ εἶ­ναι κα­λὸ στὴν ζω­ὴ"
ἡ ἔν­νοι­α κα­λὸ λοι­πὸν στὴν ἀρ­χαί­α Ἑλ­λά­δα ἦταν τὸ νὰ μὴν προ­δί­δεις καὶ πα­ρα­δί­δεις τὴν Πα­τρί­δα σου στοὺς ξέ­νους ποὺ ἔρ­χον­ται μὲ τὴν ὁ­ποι­α­δή­πο­τε ἐ­πε­κτα­τι­κὴ μορ­φὴ  ἄμε­ση ἢ κε­κα­λυμ­μέ­νη
2. "Προ­τι­μῶ νὰ πε­θά­νω γιὰ τὴν Ἑλ­λά­δα πα­ρὰ νὰ γί­νω μο­νάρ­χης στοὺς ὁ­μό­φυλούς μου"
οἱ ση­με­ρι­νοὶ νε­ο­έλ­λη­νες δὲν ἔ­χουν ΚΑ­ΜΙΑ σχέ­ση μὲ τὸν Λε­ω­νί­δα, δι­ό­τι ἐ­νῶ οἱ πο­λι­τι­κὲς ἠ­γε­σί­ες προ­δί­δουν τὴν Ἑλ­λά­δα, αὐ­τοὶ τοὺς ξα­να­ψη­φί­ζουν καὶ ἔ­τσι ἐ­νι­σχύ­ουν τὴν προ­δο­σί­α που δι­α­πρά­τουν (ἄ­ρα εἶ­ναι συ­νέ­νο­χοι), γιὰ νὰ πά­ρουν ἀ­πὸ τὰ λά­φυ­ρα τῶν κλο­πι­μαί­ων καὶ νὰ "βο­λευ­τοῦν" ὅ­τι δηλ ἔ­κα­νε ὁ προ­πά­το­ρας τοὺς ὁ Ἐ­φιά­λτης.­..
Πη­γὴ
h­t­tp:­//e­l­l­i­n­on-p­n­e­v­ma.b­l­o­g­s­p­ot.c­om/s­e­a­r­ch?u­p­d­a­t­ed-m­ax=2010-01-19T04%3A51%3A00%2B02%3A00&m­ax-r­e­s­u­l­ts=55
/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες