Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Πρός τήν ἑλληνική νεολαία


Σή­κω ἐ­πά­νω, ἑλ­λη­νι­κὴ νε­ο­λαί­α. Δὲν ὑ­πάρ­χει διὰ σὲ ἄλ­λη πραγ­μα­τι­κό­της πα­ρὰ ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ πα­τρίς, μό­νον ἐ­κεῖ θὰ ἐ­πα­νεύ­ρης τὸν ἑ­αυ­τόν σου. Μό­νον μέ­σα εἰς τὰς ἐ­θνι­κὰς πα­ρα­δό­σεις θὰ ἐ­πα­νεύ­ρης τὸν προ­ο­ρι­σμόν σου. Μό­νον εἰς τὸν ἐλ­λη­νι­κὸν πο­λι­τι­σμὸν θὰ ἐ­πα­νεύ­ρης τὰ ἰ­δα­νι­κά σου καὶ τὰ ὄ­νει­ρά σου. Χω­ρὶς αὐ­τὰ δὲν ἠμ­πο­ρεῖς νὰ ζή­σης, ἑλ­λη­νι­κὴ νε­ο­λαί­α. Μό­νον ἐ­κεῖ­να τὰ ὁ­ποῖ­α σοῦ ἐ­δη­μι­ούρ­γη­σεν ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ ἱ­στο­ρί­α ἀ­πο­τε­λοῦν τὸ σῶ­μα σου καὶ τὴν ψυ­χήν σου. Τὰ ξέ­να κα­τα­σκευ­ά­σμα­τα, μὲ τὰ ὁ­ποῖ­α ἠ­θέ­λη­σαν νὰ σὲ πα­ρα­σύ­ρουν οἱ ἀ­γύρ­ται μὲ τοὺς πα­ρά­φρο­νας ρο­μαν­τι­σμούς των, εἶ­ναι ψεύ­τι­κα διὰ σὲ καὶ ἀ­πο­τε­λοῦν δη­λη­τή­ριον. Δι­ό­τι, ἐν­νό­η­σέ το, δὲν μπο­ρεῖς νὰ ζή­σης ἀλ­λέ­ως πα­ρὰ ἑλ­λη­νι­κὰ μέ­σα εἰς τὴν φυ­λήν σου καὶ μό­νον ἐ­κεῖ μέ­σα θὰ εὔ­ρης τὸν λό­γον καὶ τὸν προ­ο­ρι­σμὸν τῆς ὑ­πάρ­ξε­ώς σου. Καὶ τό­τε θὰ ἰ­δῆς ὅ­τι θὰ ἐ­πα­νεύ­ρης τὴν χα­ρὰν καὶ τὴν αἰ­σι­ο­δο­ξί­αν, αἱ ὁ­ποῖ­αι σοῦ ἔ­λει­ψαν. Καὶ ὅ­ταν θὰ τὰς ἐ­πα­νεύ­ρης, θὰ ἰ­δῆς μὲ τὶ εὐ­κο­λί­αν θὰ ὑ­περ­πη­δή­σης τὰ ἐμ­πό­δια καὶ τὰς δυ­σκο­λί­ας τῆς ζω­ῆς καὶ τὶ μέλ­λον θὰ πα­ρα­σκευά­σης καὶ διὰ τὸν ἑ­αυ­τόν σου καὶ διὰ τὴν Ἑλ­λά­δα, εἰς τὴν ὁ­ποί­αν ἀ­νή­κεις ἀ­να­πο­σπά­στως.
Σή­κω λοι­πὸν, ἑλ­λη­νι­κὴ νε­ο­λαί­α, ἀ­πό­βα­λε μα­κράν σου τὰς ἀ­γυρ­τεί­ας καὶ τὰ ψεύ­δη, μὲ τὰ ὁ­ποῖ­α σοῦ ἐ­δη­λη­τη­ρί­α­σαν τὴν ψυ­χὴν. Πέ­τα­ξε μα­κράν σου τὰ ἐ­λε­ει­νὰ ἀ­να­γνώ­σμα­τα, τὰ ὁ­ποῖ­α σὲ δι­δά­σκουν τὴν ἀ­νη­θι­κό­τη­τα καὶ τὴν ἀ­ναν­δρί­αν, ἀ­κό­μα καὶ ἐ­κεῖ­να τὰ ὁ­ποῖ­α, δῆ­θεν φι­λο­λο­γι­κὰ ἔρ­γα, σὲ δι­δά­σκουν νὰ φο­βᾶ­σαι τοὺς ἀ­γῶ­νας τῆς ζω­ῆς καὶ νὰ μὴν σκέ­πτε­σαι πα­ρὰ τὸ ἄ­το­μόν σου καὶ τὴν ὑ­λι­κὴν ἀ­πό­λαυ­σίν σου.
Ἰ­ω­άν­νης Με­τα­ξᾶς
(ἀ­πὸ ρα­δι­ο­φω­νι­κὸ λό­γο 10/08/1936)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες