Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Τουρκικὰ κατορθώματαἩ ἀ­μέ­λει­α πε­ρὶ τὴν τή­ρη­σιν τῆς συν­θή­κης τῆς Λω­ζάν­νης
Ὡς εἶ­ναι γνω­στὸν με­τὰ τὴν κα­τα­στρο­φὴν τοῦ 1922, με­τα­ξὺ τῶν με­γά­λων δυ­νά­με­ων, τῆς Ἑλ­λά­δος καὶ τῆς Τουρ­κί­ας ὑ­πε­γρά­φη ἡ συν­θή­κη τῆς Λω­ζάν­νης. Ἔ­κτο­τε ἔ­χο­με συ­νε­χεῖς πα­ρα­βι­ά­σεις τῆς ἐν λό­γῳ συν­θή­κης ἐκ μέ­ρους τῆς Τουρ­κί­ας, ἀλ­λὰ συγ­χρό­νως καὶ ἀ­μέ­λει­αν τῶν κυ­βερ­νή­σε­ων τῆς Ἑλ­λά­δος νὰ ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σουν τὸ προ­στα­τεῦ­ον τὴν συν­θή­κην ἄρ­θρον 44 αὐ­τῆς. Τὸ ἐν λό­γῳ ἄρ­θρον ἀ­να­φέ­ρει με­τα­ξὺ τῶν ἄλ­λων ὅ­τι «Ἡ Τουρ­κί­α δέ­χε­ται ὅ­πως ἐν πε­ρι­πτώ­σει δι­χο­γνω­μί­ας ἐ­πὶ νο­μι­κῶν ἤ πραγ­μα­τι­κῶν ζη­τη­μά­των ἀ­φο­ρών­των εἰς τὰ ἄρ­θρα ταῦ­τα, με­τα­ξὺ τῆς Τουρ­κι­κῆς κυ­βερ­νή­σε­ως καὶ μι­ᾶς οἱ­ασ­δή­πο­τε τῶν λοι­πῶν ὑ­πο­γρα­ψα­σῶν τὴν πα­ροῦ­σαν συν­θή­κην δυ­νά­με­ων ἤ πά­σης ἄλ­λης δυ­νά­με­ως μέ­λους τοῦ συμ­βου­λί­ου τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν, ἡ τοι­αύ­τη δι­χο­γνω­μί­α θε­ω­ρη­θῇ ὡς δι­ε­θνοῦς χα­ρα­κτῆ­ρος δι­α­φο­ρὰ κα­τὰ τὸ γράμ­μα τοῦ ἄρ­θρου 14 τοῦ συμ­φώ­νου τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν. Ἡ Τουρ­κι­κὴ κυ­βέρ­νη­σις δέ­χε­ται ὅ­πως πᾶ­σα τοι­ού­του εἴ­δους δι­α­φο­ρά, ἐ­πὶ τ αἰ­τή­σει τοῦ ἑ­τέ­ρου τῶν με­ρῶν, πα­ρα­πέμ­πη­ται εἰς τὸ δι­αρ­κὲς δι­κα­στή­ρι­ον δι­ε­θνοῦς δι­και­ο­σύ­νης. Ἡ ἀ­πό­φα­σις τοῦ δι­αρ­κοῦς δι­κα­στη­ρί­ου θὰ  ἦ ἀ­νέκ­κλη­τος, θὰ ἔ­χῃ δὲ τὴν ἰ­σχὺν καὶ τὸ κῦ­ρος ἀ­πο­φά­σε­ως ἐκ­δο­θεί­σης δυ­νά­μει τοῦ ἄρ­θρου 13 τοῦ συμ­φώ­νου».
Αἱ πα­ρα­βι­ά­σεις τῆς συν­θή­κης ὑ­πῆρ­ξαν ἄ­φθο­νοι μὲ ἀ­πο­τέ­λε­σμα νὰ ἐ­ξον­τω­θοῦν οἱ Ἑλ­λη­νι­κοὶ πλη­θυ­σμοὶ καὶ ἀν­τι­θέ­τως νὰ πλη­θυν­θοῦν οἱ ἐν Ἑλ­λά­δι ἀν­τι­σταθ­μι­στι­κοὶ μω­α­με­θα­νι­κοὶ πλη­θυ­σμοί. Ἐν­δει­κτι­κῶς ἀ­να­φέ­ρο­με:
1925. Κλεί­νει ὁ Ἑλ­λη­νι­κὸς φι­λο­λο­γι­κὸς σύλ­λο­γος καὶ δη­μεύ­ον­ται ἡ ἀ­νε­κτι­μή­του ἀ­ξί­ας βι­βλι­ο­θή­κη του καὶ ἡ μο­να­δι­κὴ και πο­λύ­τι­μος συλ­λο­γὴ χει­ρο­γρά­φων. Κλεί­νει τὸ Ζάπ­πει­ον παρ­θε­να­γω­γεῖ­ον καὶ ἐ­πι­βάλ­λε­ται φό­ρος «ἐ­πὶ τῆς παι­δεί­ας». Πρό­κει­ται δι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν ὅ­λων τῶν ἄρ­θρων τοῦ γ΄ τμή­μα­τος τοῦ α΄ μέ­ρους τῆς συν­θή­κης καὶ συμ­φώ­νως πρὸς τὸ ἄρ­θρον 44 ἡ  ὑ­πό­θε­σις ὑ­πά­γε­ται εἰς τὸν ἔ­λεγ­χο καὶ τὴν προ­στα­σί­αν τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν.
1926. Ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται ἡ λει­τουρ­γί­α τῶν ἐμ­πο­ρι­κῶν σχο­λῶν. Πρό­κει­ται δι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τοῦ ἄρ­θρου 40 καὶ ἡ ὑ­πό­θε­σις ὤ­φει­λε νὰ πα­ρα­πεμ­φθῆ εἰς τὴν δι­αι­τη­σί­αν τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν, συμ­φώ­νως πρὸς τὸ ἄρ­θρον 44.
1927. Κα­ταρ­γεῖ­ται αὐ­θαι­ρέ­τως τὸ κα­θε­στὼς αὐ­το­νο­μί­ας καὶ πο­λι­τι­κῆς αὐ­το­δι­οι­κή­σε­ως τῶν νή­σων Ἴμ­βρου καὶ Τε­νέ­δου. Πα­ραλ­λή­λως κα­ταρ­γεῖ­ται καὶ ἡ μει­ο­νο­τι­κὴ ἐκ­παί­δευ­σις. Πρό­κει­ται δι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τῶν ἄρ­θρων 37,38 καὶ 40 καὶ πλή­ρη κα­τάρ­γη­σιν τοῦ ἄρ­θρου 14.  Ἡ ὑ­πό­θε­σις ὄ­χι μό­νον ὤ­φει­λε νὰ πα­ρα­πεμφθ εἰς τὴν δι­αι­τη­σί­αν τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν, συμ­φώ­νως πρὸς τὸ ἄρ­θρον 44, ἀλ­λὰ αἱ ἐ­ξε­λί­ξεις αὐ­ταὶ ἦ­σαν τό­σον σο­βα­ραὶ ὥ­στε ἐ­δι­και­ο­λο­γεῖ­το καὶ ἡ πλέ­ον ἔν­το­νος ἀν­τί­δρα­σις.
1932. Ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται ἡ ἐ­ξά­σκη­σις μι­ᾶς σει­ρᾶς ἐ­παγ­γελ­μά­των. Πρό­κει­ται δι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τῶν ἄρ­θρων 2 καὶ 4  καὶ ἡ ὑ­πό­θε­σις ὤ­φει­λε νὰ πα­ρα­πεμφθ εἰς τὴν δι­αι­τη­σί­αν τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν, συμ­φώ­νως πρὸς τὸ ἄρ­θρον 44.
1939. Κλεί­νουν οἱ μει­ο­νο­τι­κοὶ ἀ­θλη­τι­κοὶ σύλ­λο­γοι. Πρό­κει­ται δι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τοῦ ἄρ­θρου 40   καὶ ἡ ὑ­πό­θε­σις ὤ­φει­λε νὰ πα­ρα­πεμφθ εἰς τὴν δι­αι­τη­σί­αν τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν, συμ­φώ­νως πρὸς τὸ ἄρ­θρον 44.
1941. Στρα­το­λο­γοῦν­ται 30  ἡ­λι­κί­ες ἀ­πὸ 25 ἕ­ως 45 ἐ­τῶν καὶ ἀ­πο­στέλ­λον­ται εἰς στρα­τό­παι­δα ἐρ­γα­σί­ας. Πρό­κει­ται δι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τῶν ἄρ­θρων 37 καὶ 38   καὶ ἡ ὑ­πό­θε­σις ὤ­φει­λε νὰ πα­ρα­πεμφθ εἰς τὴν δι­αι­τη­σί­αν τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν, συμ­φώ­νως πρὸς τὸ ἄρ­θρον 44.
1942. Δη­μεύ­ον­ται τὰ μο­να­στη­ρι­α­κὰ κτή­μα­τα εἰς τὴν Ἴμ­βρο ὅ­που ἐμ­φα­νί­ζον­ται Τοῦρ­κοι ἔ­ποι­κοι. Τὸ δεύ­τε­ρο αὐ­τὸ γε­γο­νὸς πα­ρα­βι­ά­ζει κα­τα­φό­ρως τὸ ἄρ­θρον 14   καὶ ἡ ὑ­πό­θε­σις ὤ­φει­λε νὰ πα­ρα­πεμφθ εἰς τὴν δι­αι­τη­σί­αν τῆς κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν, συμ­φώ­νως πρὸς τὸ ἄρ­θρον 44.
1955, 6 Σε­πτεμ­βρί­ου: Ἔ­ναρ­ξις τῶν Σε­πτεμ­βρι­α­νῶν. Τὴν νύ­κτα τῆς 6ης πρὸς 7η Σε­πτεμ­βρί­ου τουρ­κι­κοὶ ὄ­χλοι ἐ­πε­δό­θη­σαν ἐ­πὶ ὀ­κτὼ ὥ­ρας εἰς ἕ­να ὄρ­γι­ον βαν­δα­λι­σμῶν, λε­η­λα­σι­ῶν καὶ κά­θε εἴ­δους βι­αι­ο­πρα­γι­ῶν. Ἐ­τραυ­μα­τί­σθη­σαν σο­βα­ρῶς 300 ἄ­το­μα καὶ κα­τε­στρά­φη­σαν ὁ­λο­σχε­ρῶς με­τα­ξὺ ἄλ­λων 4.500 κα­τα­στή­μα­τα, 1.300 οἰ­κί­αι, 21 ἐρ­γο­στά­σι­α, 110 ξε­νο­δο­χεῖ­α, 8 νε­κρο­τα­φεῖ­α (­!) καὶ 73 ἐκ­κλη­σί­αι, ἀ­πο­λε­σθέν­των κει­μη­λί­ων ἀ­νυ­πο­λο­γί­στου ἀ­ξί­ας. Μί­α πρό­χει­ρος ἀ­πο­τί­μη­σις τῶν ζη­μι­ῶν τὰς ὑ­πο­λο­γί­ζει εἰς 150.000.000 $ τῆς ἐ­πο­χῆς. Ἐ­πρό­κει­το δι­ὰ συ­νο­λι­κὸν ἐν­τα­φι­α­σμὸν τῆς συν­θή­κης· τὰ γε­γο­νό­τα αὐ­τὰ ἦ­σαν ἰ­σχυ­ρὰ αἰ­τί­α ἀ­φ’ ἑ­νὸς κα­ταγ­γε­λί­ας ὑ­πὸ τῆς Ἑλ­λά­δος ὅ­λων τῶν ἄρ­θρων πε­ρὶ τῶν πλη­θυ­σμῶν τῆς συν­θή­κης καὶ ἀ­φ’­ἑ­τέ­ρου κα­ταγ­γε­λί­α τῆς στά­σε­ως τῆς Τουρ­κί­ας εἰς τὸν Ο­Η­Ε καὶ εἰς τὸ ΝΑ­ΤΟ.
1956. Ἀρ­χί­ζουν οἱ ἀ­πε­λά­σεις Ἑλ­λή­νων αἱ ὁ­ποῖ­αι φθά­νουν τὰς 15.000 μὴ συ­νυ­πο­λο­γι­ζο­μέ­νων τῶν οἰ­κο­γε­νει­ῶν αὐ­τῶν. Πρό­κει­ται γι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τῆς συμ­βά­σε­ως IV τῆς συν­θή­κης.
1958. Ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται τὸ ἄ­κου­σμα ἄλ­λων γλωσ­σῶν­ πλὴν τῆς Τουρ­κι­κῆς καὶ οἱ­οσ­δή­πο­τε Τοῦρ­κος δύ­να­ται νὰ τὸ ἐ­πι­βάλ­λῃ βι­αί­ως δι’  αὐ­το­δι­κί­ας·  εἶ­ναι τὸ γνω­στόν: Πα­τρι­ώ­τη, μί­λα τουρ­κι­κά –V­t­a­n­d­aw T­u­r­k­ce k­o­n­us.  Πρό­κει­ται δι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τῶν  ἄρ­θρων 37  καὶ  39  καὶ ἡ ὑ­πό­θε­σις ὤ­φει­λε νὰ  πα­ρα­πεμφθ εἰς τὴν δι­αι­τη­σί­αν τῆς  κοι­νω­νί­ας τῶν  Ἐ­θνῶν, συμ­φώ­νως πρὸς τὸ ἄρ­θρον 44.
1961. Τὰ μει­ο­νο­τι­κὰ σχο­λεῖ­α χά­νουν τὰ νο­μι­κὰ δι­και­ώ­μα­τά των. Πρό­κει­ται γι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τῶν ἄρ­θρων 37  καὶ  40  καὶ    ὑ­πό­θε­σις ὤ­φει­λε νὰ πα­ρα­πεμφθ εἰς τὴν δι­αι­τη­σί­αν τῆς  κοι­νω­νί­ας τῶν ἐ­θνῶν, συμ­φώ­νως πρὸς τὸ ἄρ­θρον 44.
1963. Κλεί­νουν ὅ­λα τὰ Ἑλ­λη­νι­κὰ κα­τα­στή­μα­τα, ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται εἰς τοὺς Ἕλ­λη­νας ἡ ἄ­σκη­σις οἱ­ου­δή­πο­τε ἐ­παγ­γέλ­μα­τος καὶ ἐ­πι­βάλ­λε­ται πρὸς τοὺς ἐρ­γο­δό­τας τοῦ ἰ­δι­ω­τι­κοῦ το­μέ­ως ἡ ἀ­πό­λυ­σίς των.
1964. Ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται εἰς τοὺς Ἕλ­λη­νας ἡ  ἄ­σκη­σις οἱ­ασ­δή­πο­τε δι­και­ο­πρα­ξί­ας καὶ ἐ­πι­βάλ­λε­ται καὶ πά­λι ὑ­πέ­ρογ­κος ἔ­κτα­κτος φο­ρο­λο­γί­α.  Κλεί­νουν σχο­λεῖ­α, λύ­κει­α, ὀρ­φα­νο­τρο­φεῖ­α. Ἐγ­κα­θί­στα­ται εἰς τὴν Ἴμ­βρο τουρ­κι­κὸς στρα­τὸς καὶ συγ­χρό­νως ἀ­παλ­λο­τρι­ώ­νον­ται 8.000  στρέμ­μα­τα καλ­λι­ερ­γει­ῶν. Πρό­κει­ται δι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τοῦ νο­μι­κοῦ κα­θε­στῶ­τος τῶν νή­σων καὶ κα­τάρ­γη­σιν τοῦ οἰ­κεί­ου τμή­μα­τος τῆς συν­θή­κης. Ὁ νό­μος 502 τῆς 20/6/1964  ἀ­πα­γο­ρεύ­ει τὴν δι­δα­σκα­λί­αν τῆς   Ἑλ­λη­νι­κῆς γλώσ­σης εἰς τὰς ἐν λό­γῳ νή­σους καὶ  κλεί­νει τὸ μο­να­δι­κὸν σχο­λεῖ­ον τῆς Τε­νέ­δου. Πρό­κει­ται δι­ὰ πα­ρα­βί­α­σιν τοῦ νο­μι­κοῦ κα­θε­στῶ­τος τῶν νή­σων καὶ κα­τάρ­γη­σιν τοῦ οἰ­κεί­ου τμή­μα­τος τῆς συν­θή­κης.
1965. Κλεί­νει ἡ ἐ­φη­με­ρὶς «Ἐ­λεύ­θε­ρη φω­νὴ», ὁ ἐκ­δό­της της  συλ­λαμ­βά­νε­ται καὶ ἡ πε­ρι­ου­σί­α της δη­μεύ­ε­ται. Εἰς τὸ ἐ­ξῆς οἱ­οσ­δή­πο­τε δύ­να­ται νὰ συλ­λη­φθ νὰ ἀ­πε­λαθ ἤ ἡ πε­ρι­ου­σί­α του νὰ δη­μευθ  βά­σει ἑ­νὸς λί­αν ἀ­ο­ρί­στου νό­μου ποὺ ὁ­μι­λεῖ δι­ὰ «προ­σβο­λὴ τοῦ Τουρ­κι­σμοῦ».
1966. Κλεί­νουν ὅ­λα τὰ σχο­λεῖ­α τῆς Ἴμ­βρου καὶ ἀ­παλ­λο­τρι­ώ­νον­ται ἄλ­λα 20.000 στρέμ­μα­τα.
1971. Κλεί­νει ὁ­ρι­στι­κῶς ἡ σχο­λὴ τῆς Χἀλ­κης.
1984. Δη­μεύ­ον­ται καὶ τὰ τε­λευ­ταῖ­α μει­ο­νο­τι­κὰ κτή­μα­τα τῆς Ἴμ­βρου.
Δι­α­τὶ αἱ Ἑλ­λη­νι­καὶ κυ­βερ­νή­σεις οὐ­δέ­πο­τε ἐ­νερ­γο­ποί­η­σαν τὸ ἄρ­θρον 44 τῆς συν­θή­κης; Δι­α­τὶ οὐ­δέ­πο­τε δι­ε­μαρ­τυ­ρή­θη­σαν πρὸς τὴν ΚΤΕ; Πι­στεύ­ο­μεν ὅ­τι ἐ­π’­αὐ­τοῦ ὑ­πάρ­χει δι­ε­ρευ­νη­τέ­ον θέ­μα εὐ­θύ­νης ὑ­πουρ­γῶν·  ὤ­φει­λον νὰ κα­τα­θέ­σουν ἔ­στω μί­αν προ­σφυ­γὴν εἰς τὴν ΚΤΕ ἐ­ὰν ἠ­σθά­νον­το ἀ­δυ­να­μί­αν τε­λέ­σε­ως τῶν κα­θη­κόν­των των ἄς πα­ρη­τοῦν­το, ἡ ἀ­μέ­λει­ά των ἐ­σή­μα­νε τὴν ἐ­κρί­ζω­σιν τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ ἀ­πὸ τὰς προ­κα­τα­κλυ­σμι­αί­ας ἑ­στί­ας του.
Κα­τ’ αὐ­τὰς τὰς ἡ­μέ­ρας πραγ­μα­το­ποι­οῦν­ται καὶ πά­λι πλῆ­θος συ­ζη­τή­σε­ων δι­ὰ τοὺς μω­α­με­θα­νοὺς τῆς Θρά­κης καὶ πά­λι πο­λι­τι­κοὶ βα­ρυ­γδού­πως ὁ­μι­λοῦν­τες σε­μνύ­νον­ται δι­ὰ τὰς ἀ­ρί­στους συν­θή­κας δι­α­βι­ώ­σε­ώς των καὶ ὁ­μι­λοῦν δι­ὰ «μει­ο­νό­τη­τα». Ὀ­φεί­λο­με νὰ εἴ­με­θα ἀ­κρι­βεῖς· δὲν πρό­κει­ται δι­ὰ «μει­ο­νό­τη­τα» ἀλ­λὰ δι­’­ἀν­ταλ­λα­ξί­μους τῆς συν­θή­κης τῆς Λω­ζάν­νης. Ἡ συν­θή­κη ὁ­ρί­ζει πῶς θὰ δι­ά­γουν, πό­σα σχο­λεῖ­α θὰ ἔ­χουν κ.ο.κ. θὰ δι­ά­γουν οὕ­τω, οὔ­τε ἄ­ρι­στα οὔ­τε μὴ ἄ­ρι­στα. Καὶ εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­τον νὰ ὑ­πάρ­ξῃ ἀ­μοι­βαι­ό­της, δὲν δυ­νά­με­θα νὰ θε­ώ­με­θα ἀ­πα­θεῖς τὰς Τουρ­κι­κὰς πα­ρα­βι­ά­σεις τῆς συν­θή­κης. Ἦ­το βα­σι­κὸν, τοὺς Τουρ­κι­κοὺς νό­μους νὰ ἀ­κο­λου­θοῦν καὶ ἀ­κρι­βῶς ἀν­τί­στοι­χοι Ἑλ­λη­νι­κοὶ.
Τώ­ρα δὲ ἔ­χο­με φθά­σει εἰς τὸ ση­μεῖ­ον ὅ­που δι­ε­θνεῖς ὀρ­γα­νώ­σεις πα­ρα­κο­λου­θοῦν τὸ πῶς δι­ά­γει ἡ «μει­ο­νό­της»καὶ ἡ  ἑλ­λη­νι­κὴ κυ­βέρ­νη­σις δὲν ἔ­χει τὸ θάρ­ρος νὰ τοὺς στεί­λῃ καὶ ἀ­πέ­ναν­τι εἰς τὴν Ἴμ­βρο καὶ Τέ­νε­δο νὰ ἐ­λέγ­ξουν καὶ ἐ­κεῖ!
Ἡ λύ­σις τὴν ὁ­ποί­αν προ­τεί­νο­με:
Ἄ­με­σον ἀ­κύ­ρω­σιν τοῦ πλη­θυ­σμι­α­κοῦ μέ­ρους τῆς συν­θή­κης καὶ ἄ­με­σον ἀν­ταλ­λα­γὴν πλη­θυ­σμῶν. Κα­τάρ­γη­σις τοῦ τουρ­κι­κοῦ προ­ξε­νεί­ου τῆς Κο­μο­τη­νῆς καὶ τοῦ ἀν­τι­στοί­χου καὶ ἀ­χρή­στου πλέ­ον, ἑλ­λη­νι­κοῦ προ­ξε­νεί­ου εἰς τὴν Πό­λιν.

Πα­να­γι­ώ­της Μα­ρί­νης, ἄρ­δην ἀλ­λα­γὴΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες