Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣΜί­α ἀ­πὸ τὶς πολ­λὲς ἠ­ρω­ϊ­κὲς μορ­φές ποὺ ἀ­νέ­δει­ξε ἡ ἀν­τί­στα­ση στὰ χρό­νια τῆς Κα­το­χῆς ἦ­ταν ἠ­ Λέ­λα Κα­ρα­γιά­ννη. Γεν­νή­θη­κε στὴ Λί­μνη Εὐ­βοί­ας τὸ 1899 καὶ ἦ­ταν κό­ρη τοῦ Ἀ­θα­νά­σιου Μι­νό­που­λου καὶ τῆς Σο­φί­ας Μπούμ­που­λη. Παν­τρεύ­τη­κε τὸν φαρ­μα­κέμ­πο­ρο Νι­κό­λα­ο Κα­ρα­γιά­ννη στὴν Ἀ­θῆ­να, μὲ τὸν ὁ­ποῖ­ο ἀ­πέ­κτη­σε ἑ­πτὰ παι­διά.
Ἀ­πὸ τὸν Μά­ι­ο τοῦ 1941, συγ­κρο­τεῖ ἀν­τι­στα­σια­κὴ ὁ­μά­δα καὶ ἀρ­χί­ζει τὸν ἀ­γῶ­να ἐ­νάν­τια στὸν κα­τα­κτη­τή. Τὴν ἀ­πό­φα­σή της ἀ­να­κοι­νώ­νει στὴν οἰ­κο­γέ­νειά της, τῆς ὁ­ποί­ας καὶ τὰ μέ­λη ὡς ἰ­δρυ­τὲς ἀ­πο­τε­λοῦν τὰ πρῶ­τα στε­λέ­χη: ὁ σύ­ζυ­γός της Νι­κό­λα­ος καὶ τὰ παι­διά τους Ἰ­ω­άν­να, Ἠ­λέ­κτρα, Γι­ῶρ­γος, Βύ­ρων, Νέλ­σων, Νε­φέ­λη καὶ Ἑ­λέ­νη. Μὲ κέν­τρο ἕ­να σπί­τι στὴν ὀ­δὸ Φυ­λῆς καὶ τὸ φαρ­μα­κεῖ­ο τοῦ ἄν­τρα της στὴν Πα­τη­σί­ων, ὀρ­γα­νώ­νει ὁ­λό­κλη­ρο δί­κτυ­ο ἀ­πό­κρυ­ψης, πε­ρί­θαλ­ψης καὶ φυ­γά­δευ­σης στρα­τι­ω­τῶν οἱ ὁ­ποῖ­οι εἶ­χαν ξε­φύ­γει ἀ­πὸ τὴν αἰχ­μα­λω­σί­α. Πε­ρι­έ­θαλ­ψε Ἕλ­λη­νες φαν­τά­ρους ποὺ ἐ­πέ­στρε­φαν ἀ­πὸ τὸ μέ­τω­πο καὶ πε­ρί­που 140 συμ­μά­χους ἐ­νῶ νοί­κια­σε τρί­α σπί­τια στὰ ὁ­ποῖ­α τοὺς ἔ­κρυ­βε.
Ἀρ­γό­τε­ρα, μὲ κέν­τρο τὴν Μο­νὴ τοῦ Ἁ­γί­ου Ἱ­ε­ρό­θε­ου στὰ Μέ­γα­ρα, συγ­κρο­τεῖ τὴν πα­ρά­νο­μη ὀρ­γά­νω­ση "Μπουμ­που­λί­να" ἡ ὁ­ποί­α ἔ­χει χα­ρα­κτῆ­ρα κα­τα­σκο­πευ­τι­κὸ καὶ στὴν ὁ­ποί­α συμ­με­τέ­χουν 140 πα­τρι­ῶ­τες, ἄν­δρες καὶ γυ­ναῖ­κες.
Μὲ τὴν ὀρ­γά­νω­ση αὐ­τὴ κα­τα­φέρ­νει νὰ συλ­λέ­γει πλη­ρο­φο­ρί­ες μὲ ἄ­κρα μυ­στι­κό­τη­τα ἀ­πὸ τὸ ἀρ­χη­γεῖ­ο τῶν Γερ­μα­νῶν, ἀ­πὸ τὸ Ναυ­αρ­χεῖ­ο, τὴν μυ­στι­κὴ ἀ­στυ­νο­μί­α καὶ τὸ Ἰ­τα­λι­κὸ φρου­ραρ­χεῖ­ο. Ἡ Λέ­λα εἶ­χε στή­σει ὁ­λό­κλη­ρο δί­κτυ­ο χά­ρη στὴ συ­νερ­γα­σί­α της μὲ τὸ Στρα­τη­γεῖ­ο τῆς Μέ­σης Ἀ­να­το­λῆς, τὸν Ἀρ­χη­γὸ τῆς Ἀ­στυ­νο­μί­ας Ἄγ­γε­λο Ἔ­βερτ κα­θὼς καὶ δι­ά­φο­ρους ἀν­τι­φα­σί­στες καὶ ἀν­τι­να­ζι­στές ποὺ ὑ­πη­ρε­τοῦ­σαν μέ­σα στὶς ὑ­πη­ρε­σί­ες τῶν στρα­τευ­μά­των τῶν κα­τα­κτη­τῶν, γι­ὰ νὰ τῆς δί­νουν πο­λύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Μὲ τὴ δρά­ση της βυ­θί­στη­καν πολ­λὰ πλοῖ­α, ἀ­να­τι­νά­χτη­κε τὸ ἀ­ε­ρο­δρό­μιο τοῦ Τα­το­ΐ­ου καὶ κά­η­καν ἀ­πο­θέ­μα­τα βεν­ζί­νης καὶ πυ­ρο­μα­χι­κῶν.
Κα­τορ­θώ­νει ἐ­πί­σης νὰ ὀρ­γα­νώ­σει ἀ­πο­δρά­σεις αἰχ­μα­λώ­των ἀ­πὸ τὸ στρα­τό­πε­δο Ἄγ­γλων αἰχ­μα­λώ­των τῆς Κοκ­κι­νιᾶς. Γι­ὰ τὴ φυ­γά­δευ­σή τους στὴ Μ. Ἀ­να­το­λὴ ἀ­γο­ρά­ζει κα­ΐ­κι, ποὺ μὲ κα­πε­τά­νιο τὸν Ἠ­λί­α Χρυ­σί­νη με­τα­φέ­ρον­ται οἱ στρα­τι­ῶ­τες στὴν Αἴ­γυ­πτο. Ἀ­πὸ ἐ­κεῖ τὸ κα­ΐ­κι φέρ­νει στὴν Ἑλ­λά­δα ἀ­συρ­μά­τους καὶ ἄλ­λα ἐ­φό­δια. Σὲ λί­γο και­ρό, προ­στί­θεν­ται ἄλ­λα δυ­ὸ κα­ΐ­κια, μὲ κα­πε­τά­νιους στὸ ἕ­να τὸν Κρη­τι­κὸ Μα­μα­λά­κη καὶ στὸ ἄλ­λο τὸν Κα­πε­τὰν Γι­αν­νοῦ­λο. Στε­νοὶ συ­νερ­γά­τες της ἦ­ταν ἡ Νί­κη Χω­με­νί­δου, ὁ φούρ­να­ρης τῆς Κοκ­κι­νιᾶς Πα­πα­βα­σι­λεί­ου, ὁ ὑ­πο­λο­χα­γὸς Κου­τρουμ­πέ­λης, ὁ Ἠ­λί­ας Σκη­νί­της.
Στὶς 23 Ὀ­κτω­βρί­ου 1941 συλ­λαμ­βά­νε­ται, ὕ­στε­ρα ὅ­μως ἀ­πὸ κρά­τη­ση ὀ­κτὼ μη­νῶν ἐ­λευ­θε­ρώ­νε­ται καὶ συ­νε­χί­ζει τὸν ἀ­γῶ­να. Τὸ 1944 ἀ­ναγ­κά­ζε­ται νὰ εἰ­σα­χθεῖ στὸ Νο­σο­κο­μεῖ­ο τοῦ Ἐ­ρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ καὶ τὸν Ἰ­ού­νιο τοῦ ἴ­διου ἔ­τους οἱ Γερ­μα­νι­κὲς ὑ­πη­ρε­σί­ες ἔ­χον­τας μά­θει γι­ὰ τὴ δρά­ση της, ἑ­τοι­μά­ζον­ται νὰ τὴ συλ­λά­βουν. Ἐ­κεί­νη εἰ­δο­ποι­εῖ τὰ παι­διά της καὶ ὅ­σους συ­νερ­γά­τες της μπο­ρεῖ ἕ­ως τὴ σύλ­λη­ψή της στὶς 11 Ἰ­ου­λί­ου τοῦ 1944.
Με­τα­φέ­ρε­ται στὴν ὀ­δὸ Μέρ­λιν ὅ­που καὶ ὑ­πό­κει­ται σὲ πρω­το­φα­νῆ βα­σα­νι­στή­ρια προ­κει­μέ­νου νὰ ὁ­μο­λο­γή­σει, κά­τι ποὺ δὲ συ­νέ­βη πο­τέ. Τὰ χα­ρά­μα­τα τῆς 8ης Σε­πτεμ­βρί­ου 1944, ὁ­δη­γή­θη­κε μα­ζὶ μὲ ἐ­ξήν­τα γεν­ναί­ους ἄν­δρες καὶ γυ­ναῖ­κες πα­τρι­ῶ­τες στὸ Δαφ­νί, ὅ­που ἐ­κτε­λέ­στη­κε ψάλ­λον­τας τὸν Ἐ­θνι­κὸ Ὕ­μνο, ἐμ­ψυ­χώ­νον­τας ἕ­ως τὴν τε­λευ­ταί­α στιγ­μὴ τοὺς μελ­λο­θα­νά­τους. Η Ἀ­κα­δη­μί­α Ἀ­θη­νῶν τῆς ἀ­πέ­νει­με τι­μῆς ἕ­νε­κεν "Χρυ­σοῦν Με­τάλ­λιον" ἐ­νῶ ἡ προ­το­μή της ἔ­χει στη­θεῖ στὴν ὀ­δὸ Στουρ­νά­ρα.
Πη­γὴ
h­t­tp:­//e­n­n­e­a­e­t­i­f­o­t­os.b­l­o­g­s­p­ot.c­om

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες