Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Ξανάγινε η δίκη του ΣωκράτηΟ­μο­σπον­δια­κό Δι­κα­στή­ριο της Νέ­ας Υ­όρ­κης α­θώ­ω­σε το Σω­κρά­τη με­τά α­πό 2410 χρό­νια. Σε μια ι­στο­ρι­κή δί­κη, με αρ­χαι­ο­ελ­λη­νι­κά στοι­χεί­α και συ­νά­μα με σύγ­χρο­νες αν­τι­λή­ψεις, δο­σμέ­νες με νο­μι­κές εκ­φάν­σεις και χι­ού­μορ, ε­κα­τον­τά­δες θε­α­τές εί­χαν την ευ­και­ρί­α να βι­ώ­σουν μια εκ­πλη­κτι­κή «πα­ρά­στα­ση» της α­λή­θειας, του νό­μου και της ελ­λη­νι­κής κλη­ρο­νο­μιάς. Τη με­τα­φο­ρά της δί­κης του Σω­κρά­τη, σε μια α­πό τις πιο αν­τι­προ­σω­πευ­τι­κές δι­κα­στι­κές αί­θου­σες της Α­με­ρι­κα­νι­κής Δι­και­ο­σύ­νης, α­νέ­λα­βε το Ί­δρυ­μα Α­λέ­ξαν­δρος Ω­νά­ση, κα­τα­φέρ­νον­τας να πε­τύ­χει τη συμ­με­το­χή κο­ρυ­φαί­ων δι­κα­στών και δι­α­πρε­πών δι­κη­γό­ρων της νε­ο­ϋ­ορ­κέ­ζι­κης νο­μι­κής ε­λίτ.
Το δι­κα­στι­κό σώ­μα δι­χά­στη­κε μπρο­στά σε χεί­μαρ­ρο ε­πι­χει­ρη­μά­των και ρη­το­ρι­κών λό­γων α­πό τις δυ­ο πλευ­ρές, α­να­δει­κνύ­ον­τας πα­ράλ­λη­λα το δι­α­χρο­νι­κό σκε­πτι­κι­σμό για την πο­λύ­κρο­τη δί­κη του Σω­κρά­τη, που προ­βλη­μα­τί­ζει κά­θε φο­ρά που με­τα­φέ­ρε­ται ο χρό­νος, ο τό­πος και η ε­πι­κρα­τού­σα κα­τά­στα­ση της τό­τε ε­πο­χής. Στη δί­κη του Μαν­χά­ταν, η ο­ποί­α ου­σι­α­στι­κά δεν α­πο­τε­λού­σε α­να­πα­ρά­στα­ση, αλ­λά μια νέ­α εκ­δο­χή, ε­ξε­τά­στη­καν ό­λες οι κα­τη­γο­ρί­ες που βά­ρυ­ναν το Σω­κρά­τη το 399 π. χ., με σκο­πό να α­πο­φαν­θούν οι Α­θη­ναί­οι αν εί­ναι «έ­νο­χος» ή «α­θώ­ος», κα­τη­γο­ρού­με­νος για «α­σέ­βεια προς τους Θε­ούς» και για «δι­α­φθο­ρά των νέ­ων».
Κα­τά τη δί­κη, ο Σω­κρά­της ε­πέ­δει­ξε θάρ­ρος, εί­χε χι­ού­μορ και σε με­ρι­κές πε­ρι­πτώ­σεις προ­κα­λού­σε το δι­κα­στή­ριο. Η κα­τη­γο­ρού­σα αρ­χή υ­πο­στή­ρι­ξε ό­τι οι ι­δέ­ες του δι­α­φθεί­ρουν τους νέ­ους και α­πο­στα­θε­ρο­ποι­ούν τους θε­σμούς της Πο­λι­τεί­ας, ε­νώ οι συ­νή­γο­ροι υ­πε­ρά­σπι­σης στή­ρι­ξαν τα ε­πι­χει­ρή­μα­τά τους σε κλασ­σι­κά ντο­κου­μέν­τα και με σύγ­χρο­νες δι­α­τυ­πώ­σεις.
Οι τρεις δι­κα­στές ή­ταν ο Ντέ­νις Τζέ­ι­κομ­πς (πρό­ε­δρος του δεύ­τε­ρου ο­μο­σπον­δια­κού ε­φε­τεί­ου Η­ΠΑ), ο ο­ποί­ος προ­ή­δρευ­σε, η Λο­ρέ­τα Πρέ­σκα (πρό­ε­δρος ο­μο­σπον­δια­κού δι­κα­στη­ρί­ου της νό­τιας πε­ρι­φέ­ρειας Νέ­ας Υ­όρ­κης) και η Κά­ρολ Μπέγ­κλε­ϊ Έ­ι­μον (πρό­ε­δρος ο­μο­σπον­δια­κού δι­κα­στη­ρί­ου της α­να­το­λι­κής πε­ρι­φέ­ρειας Νέ­ας Υ­όρ­κης). Οι δυ­ο πρώ­τοι ψή­φι­σαν υ­πέρ της α­θώ­ω­σης του Σω­κρά­τη και η τρί­τη τον κα­τα­δί­κα­σε. Δη­μό­σιοι κα­τή­γο­ροι, εκ­προ­σω­πών­τας την Πό­λη των Α­θη­νών, ή­ταν ο δι­κη­γό­ρος, οι­κο­νο­μο­λό­γος και πρό­ε­δρος του Ι­δρύ­μα­τος Α­λέ­ξαν­δρος Ω­νά­ση, Αν­τώ­νης Πα­πα­δη­μη­τρί­ου και ο έ­φε­δρος συν­ταγ­μα­τάρ­χης και νυν α­να­πλη­ρω­τής ει­σαγ­γε­λέ­ας στη Νέ­α Υ­όρ­κη, Μά­θιου Μπο­γδά­νος. Συ­νή­γο­ρος υ­πε­ρά­σπι­σης ή­ταν ο Έν­τι Χέ­ις και την Α­πο­λο­γί­α του Σω­κρά­τη έ­κα­νε ο Μπεν­ζα­μίν Μπράφ­μαν. Και οι δυ­ο εί­ναι δι­α­κε­κρι­μέ­νοι ποι­νι­κο­λό­γοι.
Πριν το ά­κου­σμα της ε­τυ­μη­γο­ρί­ας του δι­κα­στη­ρί­ου, ο γνω­στός συγ­γρα­φέ­ας και κα­θη­γη­τής του πα­νε­πι­στη­μί­ου Πρίν­στον Α­λέ­ξαν­δρος Νε­χα­μάς έ­δω­σε μια ει­κό­να της α­κα­δη­μα­ϊ­κής πλευ­ράς για τη δί­κη του Σω­κρά­τη. Με την α­πό­φα­ση του δι­κα­στη­ρί­ου συμ­φώ­νη­σαν 185 θε­α­τές-έ­νορ­κοι, δι­α­φώ­νη­σαν 29 και πολ­λοί άλ­λοι δεν συμ­με­τεί­χαν στην ψη­φο­φο­ρί­α.
με πλη­ρο­φο­ρί­ες α­πό Α­ΠΕ-ΜΠΕ
Πη­γή
h­t­tp:­//w­ww.t­h­e­r­m­o­p­i­l­ai.o­rg/c­o­n­t­e­nt/n­ea-u­o­r­ke-o­m­o­s­p­o­n­d­i­a­ko-d­i­k­a­s­t­e­r­io-a­t­h­o­o­se-t­on-s­o­k­r­a­te-2410-k­h­r­o­n­ia-m­e­ta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες