Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Θε­ο­φά­νης Μα­νιᾶς

Ἐρευνητὴς -συγγραφέας. Μὲ τὶς πα­ρα­τη­ρή­σεις του ἐ­πι­σή­μα­νε καὶ ἀ­πο­κά­λυ­ψε μιὰ ση­μαν­τι­κὴ πα­ρά­με­τρο τῆς κα­τα­σκευ­ῆς τῶν ἀρ­χαί­ων ἑλ­λη­νι­κῶν να­ῶν. Καὶ συγ­κε­κρι­μέ­να : ἀ­να­κά­λυ­ψε ὅ­τι κά­ποι­οι ἀ­πὸ αὐ­τοὺς ἔ­χουν ἴ­ση ἀ­πό­στα­ση ἀ­πὸ ὁ­ρι­σμέ­νο ση­μεῖ­ο ὥ­στε νὰ  ἁ­πλώ­νον­ται ἀ­κτι­νω­τὰ γύ­ρω ἀ­πὸ αὐ­τό.


Καὶ τὸ πιὸ πε­ρί­ερ­γο: συ­χνά, οἱ ἀ­πο­στά­σεις αὐ­τὲς σχε­τί­ζον­ται μὲ τὸν τι­μώ­με­νο Θε­ό.


π.χ. Στὴν  Ἰ­λιά­δα δι­α­βά­ζου­με νὰ ἀ­πο­κα­λεῖ­ται ἡ θε­ὰ Ἀ­θη­νᾶ,  ΓΛΑΥ­ΚΩ­ΠΙΣ Α­ΘΗ­ΝΗ.  Τώ­ρα λαμ­βα­νο­μέ­νου ὑ­π’ ὀ­ψιν ὅ­τι τὰ γράμ­μα­τα εἶ­ναι στὰ ἀρ­χαῖ­α ἑλ­λη­νι­κά,  καὶ ἀ­ριθ­μοί,  μπο­ρεῖς να με­τα­τρέ­ψεις τὸ ὄ­νο­μα ἤ  τὴν  φρά­ση σὲ ἀ­ριθ­μὸ.  Ὁ  ἀ­ριθ­μὸς αὐ­τὸς εἶ­ναι ἀ­πό­στα­ση σὲ στά­δια.  Ἄν τώ­ρα ἡ ἀ­πό­στα­ση αὐ­τὴ ἐ­φαρ­μο­στεῖ στὸ χάρ­τη ἀ­πο­κα­λύ­πτον­ται ἐν­δι­α­φέ­ρου­σες ἰ­δι­ό­τη­τες καὶ συ­σχε­τι­σμοὶ τῶν να­ῶν με­τα­ξύ τους. Πα­ρό­μοι­α στοι­χεῖ­α προ­κύ­πτουν καὶ μὲ τὶς θέ­σεις τῶν πό­λε­ων.
Εὔ­κο­λα συμ­πε­ραί­νεις ὅ­τι οἱ κα­τα­σκευα­στὲς ἐ­νερ­γοῦ­σαν συν­το­νι­σμέ­να.  Ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ἀ­κό­μη καὶ ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ ταυ­τό­τη­τα πό­λε­ων τοῦ εὐ­ρύ­τε­ρου ἑλ­λα­δι­κοῦ χώ­ρου ποὺ τώ­ρα βρί­σκον­ται ὑ­πὸ ξέ­νη κυ­ρι­αρ­χί­α. Αὐ­τὲς ὁ­μα­δο­ποι­οῦν­ται μὲ ἄλ­λες πό­λεις τοῦ τω­ρι­νῆς Ἑλ­λά­δας.


Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στὸ βιβλίο του "Τὰ ἄγνωστα
μεγαλουργήματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες