Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Ε­ΛΕ­ΝΗ Ι­Ω­ΑΝ­ΝΙ­ΔΟΥ


 Η Η­ΡΩ­Ι­ΔΑ ΜΑ­ΝΑ ΤΟΥ ’­40 Α­ΠΟ ΤΗΝ ΚΥ­ΠΑ­ΡΙΣ­ΣΙΑ, ΠΟΥ Α­ΝΑ­ΒΙ­Ω­ΣΕ ΤΟ «Ή ΤΑΝ ‘Η Ε­ΠΙ ΤΑΣ»


Ὁ­μο­λο­γῶ πὼς ὅ­ταν δι­ά­βα­σα τὸ ἀ­κό­λου­θο κεί­με­νο ποὺ ἀ­γνο­οῦ­σα, ἀ­να­τρι­χί­α­σα. Ἦρ­θαν στὸ μυα­λό μου οἱ θρυ­λι­κὲς ἀρ­χαῖ­ες Σπαρ­τι­ά­τισ­σες μά­νες ποὺ ὅ­ταν ἔ­φευ­γαν τὰ παι­διά τους γιὰ τὸ πο­λε­μι­κὸ μέ­τω­πο, τοὺς πα­ρέ­δι­δαν τὴν ἀ­σπί­δα μὲ τὴν ρη­τὴ ἐν­το­λὴ «ἢ τᾶν ἢ ἐ­πὶ τάς», δη­λα­δή, ἢ μ’ αὐ­τὴν (ἐν­νο­ών­τας νὰ ἐ­πι­στρέ­ψει κρα­τών­τας τὴν ὡς νι­κη­τὴς) ἢ πά­νω σ’ αὐ­τὴν (δη­λα­δὴ τι­μη­μέ­νος νε­κρός, πά­νω στὴν ἀ­σπί­δα του, πε­σῶν στὴν ἐ­κτέ­λε­ση τοῦ κα­θή­κον­τος).
Ἡ ἐ­κλι­πού­σα Ἑ­λέ­νη Ἰ­ω­αν­νί­δου γεν­νέ­θη­κε στοὺς Ἀρ­με­νί­ους Κυ­πα­ρισ­σί­ας. Παν­τρεύ­τη­κε τὸν Ἰ­ω­άν­νη Ἰ­ω­αν­νί­δη καὶ ἀ­πέ­κτη­σε 10 παι­διά, 9 ἀ­γό­ρια καὶ 1 κο­ρί­τσι. Ἔ­ζη­σε ὅ­λα της τὰ χρό­νια στὴν Κυ­πα­ρισ­σί­α τῆς Μεσ­ση­νί­ας.
Ἡ Ἑλ­λη­νι­κὴ πο­λι­τεί­α τὴν ἔ­χει τι­μή­σει ὡ­ς σύμ­βο­λο τῆς Ἑλ­λη­νί­δας Μη­τέ­ρα­ς ­του ἔ­πους τοῦ 1940, ἐ­νῶ στὴν Κυ­πα­ρισ­σί­α ἔ­χει ἀ­να­γερ­θεῖ καὶ­ ἄ­γαλ­μά ­της. Τὸν λό­γο θὰ τὸν κα­τα­λά­βε­τε, ἀ­φοῦ δι­α­βά­σε­τε τὸ τη­λε­γρά­φη­μα, ποὺ ἔ­στει­λε ἡ Ἑ­λέ­νη Ἰ­ω­αν­νί­δου τὸ 1941 στὸν τό­τε Πρω­θυ­πουρ­γὸ Ἀ­λέ­ξαν­δρο Κο­ρυ­ζή, ὅ­ταν σκο­τώ­θη­κε ἕ­νας ἀ­π’ τοὺς ἐν­νιά της γιοὺς στὸ πο­λε­μι­κὸ μέ­τω­πο…
Κα­τὰ τὴν διά­ρκεια τοῦ Ἑλ­λη­νο­ϊ­τα­λι­κοῦ πο­λέ­μου καὶ συγ­κε­κρι­μέ­να στὶς 2 Φε­βρου­α­ρί­ου τοῦ 1941, ἔ­στει­λε τὸ πα­ρα­κά­τω γράμ­μα:
«Πρὸς τὸν Πρό­ε­δρον τῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως κ. Ἄλ. Κο­ρυ­ζὴν
Ὁ υἱ­ός μου Εὐ­άγ­γε­λος Ἰ­ω­άν­νου Ἰ­ω­αν­νί­δης ἀ­πω­λέ­σθη εἰς τὰς ἐ­πι­χει­ρή­σεις τῆς Κλει­σού­ρας. Πα­ρήγ­γει­λα εἰς τοὺς τέσ­σα­ρας ἤ­δη ὑ­πη­ρε­τοῦν­τας Χρῆ­στον, Κώ­σταν, Γε­ώρ­γιον καὶ Νί­κον Ἰ­ω­άν­νου Ἰ­ω­αν­νί­δην νὰ ἐκ­δι­κη­θῶ­σιν τὸν θά­να­τον τοῦ ἀ­δελ­φοῦ των.
Κρα­τῶ εἰς ἐ­φε­δρεί­αν ἄλ­λους τέσ­σα­ρας Πά­νον, Ἀ­θα­νά­σιον, Γρη­γό­ριον καὶ Με­νέ­λα­ον Ἰ­ω­άν­νου Ἰ­ω­αν­νί­δην, κλά­σε­ων 1917 καὶ νε­ω­τέ­ρων.
Πα­ρα­κα­λῶ κλη­θῶ­σιν ὀ­νο­μα­στι­κῶς καὶ οὗ­τοι εἰς πά­σαν πε­ρί­πτω­σιν ἀ­νάγ­κης τῆς πα­τρί­δας ἢ τυ­χὸν ἀ­πω­λεί­ας ἑ­τέ­ρου τέ­κνου μου πρὸς ἐκ­δί­κη­σιν ἐ­χθροῦ.
Γνω­ρί­σα­τε βα­σι­λέ­α μας ὅ­τι ὕ­στα­τον ἐ­πι­φώ­νη­μά μου θέ­λει εἶ­ναι:
Ζή­τω ἡ Πα­τρίς!
Ἑ­λέ­νη Ἰ­ω­άν­νου Ἰ­ω­αν­νί­δου, Κυ­πα­ρισ­σί­α
2 Φε­βρου­α­ρί­ου 1941»
ΤΙ­ΜΗ καὶ ΜΝΗ­ΜΗ, ΤΙ­ΜΗ καὶ ΔΟ­ΞΑ!­!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες