Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Οἰ­κο­νο­μι­κὰ καὶ πο­λι­τι­κὰ«Εἶ­ναι φα­νε­ρὸ ὅ­τι ἡ πο­λι­τεί­α ποὺ  ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ πο­λί­τες τῆς με­σαί­ας τά­ξε­ως εἶ­ναι ἡ  ἀ­ρί­στη καὶ ὅ­τι οἱ κα­λῶς κυ­βερ­νώ­με­νες πό­λεις εἶ­ναι ἐ­κεῖ­νες ὅ­που οἱ με­σαί­α τά­ξη εἶ­ναι πλέ­ον ἰ­σχυ­ρὴ καὶ πο­λυ­α­ριθ­μό­τε­ρη ἀ­πὸ τὶς ἄλ­λες δυ­ὸ ἄλ­λες τά­ξεις μα­ζί».
«Οἱ ἀ­δύ­να­μοι δὲν γνω­ρί­ζουν νὰ ἄρ­χουν ἐ­νῶ οἱ πλού­σιοι δὲν γνω­ρί­ζουν νὰ πει­θαρ­χοῦν σὲ κα­μιὰ ἀρ­χή, ἀλ­λὰ θέ­λουν νὰ ἀ­σκοῦν τὴν ἐ­ξου­σί­α δε­σπο­τι­κά. Ἔ­τσι δη­μι­ουρ­γεῖ­ται πο­λι­τεί­α δού­λων καὶ ἀ­φεν­τῶν καὶ ὄ­χι ἐ­λεύ­θε­ρων πο­λι­τῶν καὶ ἀν­θρώ­πων».
«Ἐ­πι­δί­ω­ξη τῆς τυ­ραν­νί­ας εἶ­ναι νὰ πτω­χεύ­σουν οἱ πο­λῖ­τες ἀφ΄ ἑ­νὸς γιὰ νὰ συν­τη­ρῆ­ται μὲ τὰ χρή­μα­τά τους ἡ φρου­ρὰ τοῦ κα­θε­στῶ­τος (ἐ­κλο­γι­κὴ πε­λα­τεί­α) καὶ ἀ­φ’ ἑ­τέ­ρου γιὰ νὰ εἶ­ναι ἀ­πα­σχο­λη­μέ­νοι οἱ πο­λῖ­τες ὅ­λη μέ­ρα καὶ νὰ μὴν τοὺς μέ­νει χρό­νος γιὰ ἐ­πι­βου­λές. Σὲ αὐ­τὸ τὸ ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἀ­πο­βλέ­πει τὸ­σο ἡ ἐ­πι­βο­λὴ με­γά­λων φό­ρων, ἡ ἀ­πορ­ρό­φη­ση τῶν πε­ρι­ου­σι­ῶν τῶν πο­λι­τῶν, ὅ­σο και ἡ κα­τα­σκευ­ὴ με­γά­λων ἔρ­γων ποὺ ἐ­ξαν­τλοῦν τὰ δη­μό­σια οἰ­κο­νο­μι­κά».

Αὐ­τὰ δὲν τὰ λέ­ει σύγ­χρο­νος οἰ­κο­νο­μο­λό­γος ἀλ­λὰ ὁ Ἀ­ρι­στο­τέ­λης στὸ ἔρ­γο του πο­λι­τι­κὰ.  Μὴν  ἀ­πο­φεύ­γεις νὰ τὸ δι­α­βά­σεις. Θὰ  ἀ­να­βαθ­μι­στεῖς νο­η­τι­κά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες