Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Λαὸς καὶ ἐκλογὲς


«Ὁ κυρίαρχος λαὸς ἔχει σοφία καὶ μέσω ἐκλογῶν θὰ ἀποφασίσῃ»
μὲ κο­λα­κεῖ­ες, ἀ­πο­σι­ω­πή­σεις τῶν κρι­σί­μων ζη­τη­μά­των καὶ συ­νε­χὴ προ­πα­γάν­δα, προ­σπα­θοῦν νὰ ἀν­τι­κα­τα­στή­σουν τὰ πραγ­μα­τι­κὰ ἀ­γα­θὰ τῶν πο­λι­τῶν (πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κὲς πη­γὲς, ἐ­δά­φη, ἐ­λευ­θε­ρί­α κλπ), μὲ εἰ­κο­νι­κὰ (δά­νεια, πο­σο­στά, δεῖ­κτες οἰ­κο­νο­μί­ας, τυ­πω­μέ­νο χαρ­τί, ἐγ­γυ­ή­σεις). Ὁ λα­ὸς δὲν ἔ­χει καμ­μιὰ σο­φί­α. Ἀ­γραμ­μα­το­σύ­νη καὶ ἀ­ναλ­φα­βη­τι­σμὸ ἔ­χει (ἐ­πὶ τοῦ πα­ρόν­τος). Ἡ ἐ­λευ­θε­ρί­α προ­ϋ­πο­θέ­τει αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α, σκλη­ρὴ με­λέ­τη καὶ συ­νε­χὴ ἀ­γώ­να (panfat).

ὁ μύ­θος τοῦ Αἰ­σώ­που- Πρὸς ἄν­δρα ἀ­νό­η­τον ὁ λό­γος εὔ­και­ρος.
Κό­ραξ κρέ­ας ἁρ­πά­σας ἐ­πί τι­νος δέν­δρου ἐ­κά­θι­σεν. Ἀ­λώ­πηξ δὲ θε­α­σα­μέ­νη αὐ­τὸν καὶ βου­λο­μέ­νη τοῦ κρέ­α­τος πε­ρι­γε­νέ­σθαι στᾶ­σα ἐ­πῄ­νει αὐ­τὸν ὡς εὐ­με­γέ­θη τε καὶ κα­λόν, λέ­γου­σα καὶ ὡς πρέ­πει αὐ­τῷ μά­λι­στα τῶν ὀρ­νέ­ων βα­σι­λεύ­ειν, καὶ τοῦ­το πάν­τως ἂν ἐ­γέ­νε­το, εἰ φω­νὴν ἔ­χειν. Ὁ δὲ πα­ρα­στῆ­σαι αὐ­τῇ θέ­λων ὅ­τι καὶ φω­νὴν ἔ­χει, ἀ­πο­βα­λὼν τὸ κρέ­ας με­γά­λα ἐ­κε­κρά­γει. Ἐ­κεί­νη δὲ προσ­δρα­μοῦ­σα καὶ τὸ κρέ­ας ἁρ­πά­σα­σα ἔ­φη· «Ὦ κό­ραξ, καὶ φρέ­νας εἰ εἶ­χες, οὐ­δὲν ἂν ἐ­δέ­η­σας εἰς τὸ πάν­των σε βα­σι­λεῦ­σαι.»Κό­ραξ καὶ ­λώ­πηξ

Κό­ραξ εἰς ἄ­κραν ὑ­ψη­λήν,
κλά­δου ἐ­κά­θε­το ἐ­λαί­ας,
μέ­λα­ναν εἶ­χεν τὴν μορ­φὴν
καὶ εἰς τὸ ράμ­φος εἶ­χεν κρέ­ας.
Εἰς τὰ χα­μό­κλα­δα κον­τὰ
ἀ­λώ­πηξ ἵ­στα­ται δο­λί­α,
τοὺς ρώ­θω­νας αὐ­τῆς κεν­τᾶ,
τοῦ κρέ­α­τος ἡ εὐ­ω­δί­α.
Τρέ­χει, προ­φτά­νει, πε­ριτ­τὸς ὁ κό­πος,
μά­την ἡ σπου­δή της
-Τί κρί­μα κι εἶ­ναι φτε­ρω­τός,
ὁ εὐ­τυ­χὴς ἰ­δι­ο­κτή­της!!
Κὰτ΄ ἄλ­λον τρό­πον με­λε­τᾶ
εἰς τὰ νε­ρά της νὰ τὸν φέ­ρει,
βλέ­πει ἐ­πά­νω, χαι­ρε­τᾶ
καὶ ταῦ­τα εὐ­γε­νῶς προ­φέ­ρει:
-Χαῖ­ρε πα­νέ­μορ­φον που­λί,
ποὺ σὰν ἐ­σὲ δὲν εἶ­ναι ἄλ­λο.
Τὶς ἔ­χει τό­σην ὀ­μορ­φιάν;
Τὶς πτέ­ρυ­γας ποι­κι­λο­τέ­ρας;
Ἂν εἶ­χες ὅ­μως καὶ φω­νήν;
Θὰ ἤ­σουν τῶν πτη­νῶν τὸ τέ­ρας!!
-Φω­νὴν δὲν ἔ­χω; νὰ χα­θεῖς, ἐν­τός του εἶ­πεν.
Κι εὐ­θέ­ως δύ­ο τρα­χέ­α­ ­κρά­αα, κρά­α­α­ ­ἐ­βγά­ζει
Καὶ  μ­πά­α­αφ, τὸ κρέ­ας κα­τα­γῆς
καὶ ­ ­χρά­α­απ, ἡ πο­νη­ρὰ τ΄ἁρ­πά­ζει.
Ἀ­κό­μα τρέ­χει εἰς τὸ βου­νὸν
καὶ ἀ­φοῦ ἔ­φα­γε τὸ κρέ­ας,
γε­λώ­σα λέ­γει εἰς τὸ πτη­νὸν
τὰς λέ­ξεις ταύ­τας τε­λευ­ταί­ας:
-Μά­θε, ὢ φίλ­τα­τον που­λί,
μά­θε, ὢ ἄν­θος τῶν κο­ρά­κων,
πὼ­ς ­τῶν εὐ­πί­στων ἡ φυ­λή,
τρέ­φει τὸ γέ­νος τῶν κο­λά­κων!!

(ἀπὸ τὸ www.hamomilaki.gr)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες