Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Ἱερὸς Λόχος


ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ
α’
Ἂς μὴ βρέ­ξῃ πο­τὲ
τὸ σύν­νε­φον, καὶ ὁ ἄ­νε­μος
σκλη­ρὸς ἂς μὴ σκορ­πί­σῃ
τὸ χῶ­μα τὸ μα­κά­ρι­ον
‘ποῦ σᾶς σκε­πά­ζει.

β’
Ἂς τὸ δρο­σί­σῃ  πάν­το­τε
με’ τ' ἀρ­γυ­ρᾶ της δά­κρυ­α
ἡ ρο­δόπε­πλος κό­ρη·
καὶ αὐ­τοῦ ἂς ξε­φυ­τρώ­νουν
αἰ­ώ­νι­α τ' ἄν­θη.

γ’
Ὦ  γνή­σι­α τῆς Ἑλ­λά­δος
τέ­κνα·  ψυ­χαί  ‘ποῦ  ἐ­πέ­σα­τε
εἰς τὸν ἀ­γῶ­να ἀν­δρεί­ως,
τάγ­μα ἐ­κλε­κτῶν Ἡ­ρώ­ων,
καύ­χη­μα νέ­ον·

δ’
Σᾶς ἅρ­πα­ξεν ἡ τύ­χη
τὴν νι­κη­τή­ρι­ον δάφ­νην,
καὶ ἀ­πὸ μυρ­τιὰ σᾶς ἔ­πλε­ξε
καὶ πέν­θι­μον κυ­πά­ρισ­σον
στέ­φα­νον ἄλ­λον.

ε’
Ἀλλ' ἂν τις ἀ­πε­θά­νῃ
διὰ  τὴν πα­τρί­δα, ἡ μύρ­τος
εἶ­ναι φύλ­λον ἀ­τί­μη­τον
καὶ κα­λὰ τὰ κλα­διὰ
τῆς κυ­πα­ρίσ­σου.

ς’
Ἀφ' οὗ εἰς τοῦ πρώ­του ἀν­θρώ­που
τοὺς ὀ­φθαλ­μοὺς ἡ πρό­νο­ος
φύ­σις τὸν φό­βον ἔ­χυ­σε,
καὶ τὰς χρυ­σᾶς ἐλ­πί­δας,
καὶ τὴν ἡ­μέ­ραν·

ζ’
Ἐ­πὶ τὸ μέ­γα πρό­σω­πον
τῆς γῆς πο­λυ­βο­τά­νου,
εὐ­θὺς τὸ οὐ­ρά­νι­ον  βλέμ­μα
βα­θυ­σκα­φῆ  ἐ­φα­νέ­ρω­σε
μνή­μα­τα μύ­ρι­α.

η’
Πολ­λὰ μὲν σκο­τει­νὰ·
φέγ­γει ἐπ' ὀ­λί­γα τ' ἄ­στρον
τὸ τῆς ἀ­θα­να­σί­ας·
τὴν ἐ­κλο­γὴν ἐ­λεύ­θε­ρον
δί­δει τὸ θεῖ­ον.

θ’
Ἕλ­λη­νες,  τῆς πα­τρί­δος
καὶ τῶν προ­γό­νων ἄ­ξι­οι·
Ἕλ­λη­νες σεῖς, πῶς ἤ­θε­λεν
ἀ­πὸ σᾶς προ­κρι­θεῖν
ἄ­δο­ξος τά­φος;

ι’
Ὁ  Γέρων φθονερός,
καὶ τῶν ἔρ­γων ἐ­χθρὸς
καὶ πά­σης μνή­μης ἔρ­χε­ται·
πε­ρι­τρέ­χει τὴν θά­λασ­σαν
καὶ τὴν γῆν ὅ­λην·

ια’
Ἀ­πὸ τὴν στά­μναν χύ­νει
τὰ ρεύ­μα­τα τῆς λή­θης ,
καὶ τὰ πάν­τα ἀ­φα­νί­ζει.
Χά­νον­ται οἱ πό­λεις, χά­νον­ται
βα­σί­λει­α,  κ' ἔ­θνη·

ιβ’
Ἀλλ' ὅ­τε πλη­σι­ά­σῃ
τὴν γῆν ὁ­ποῦ σᾶς ἔ­χει,
θέ­λει ἀλ­λά­ξειν τὸν δρό­μον του
ὁ Χρό­νος, τὸ θαυ­μά­σι­ον
χῶ­μα σε­βά­ζων.

ιγ’
Αὐ­τοῦ, ἀ­φ’οὗ  τὴν ἀρ­χαί­αν
πορ­φυ­ρί­δα καὶ σκῆ­πτρον,
δώ­σω­μεν τῆς Ἑλ­λά­δος,
θέ­λει φέ­ρειν τὰ τέ­κνα της
πᾶσα μη­τέ­ρα.

ιδ’
Καὶ δα­κρυ­χέ­ου­σα θέ­λει
τὴν ἱ­ε­ρὰν φι­λή­σειν
κό­νιν καὶ εἰ­πεῖν·  τὸν ἔν­δο­ξον
λό­χον, τέ­κνα, μι­μή­σα­τε,
λό­χον  Ἡ­ρώ­ων.

Ἀνδρέας Κάλβος

1 σχόλιο:

  1. Ἄνδρέας Κάλβος, ἄλλος ἕνας ξεχασμένος ποὺ ὅμως ἡ μελέτη του εἶναι ζωτικῆς σημασίας. Ὅταν γίνονται λάθη γυρίζουμε πίσω γιὰ νὰ βροῦμε τὴ συνέχεια..

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες