Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣα. Πάντα καὶ ἀναπόφευκτα ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς ὑποτιμᾶ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἠλἰθιων ἀτόμων ποὺ κυκλοφοροῦν.
       β. Ἡ πιθανότητα νὰ εἶναι ἕνα συγκεκριμένο πρόσωπο ἠλίθιο εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο χαρακτηριστικὸ τοῦ ἴδιου προσώπου.
       γ. Ἕνα ἠλίθιο ἄτομο εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ προκαλεῖ ζημιὰ σὲ ἕνα ἄλλο πρόσωπο ἤ ὁμάδα προσώπων χωρὶς ταυτόχρονα νὰ ἐξασφαλίζει κάποιο πλεονέκτημα γιὰ τὸ ἴδιο· πολλὲς φορὲς μάλιστα, τὸ ἴδιο ὑφίσταται μιὰν ἀπώλεια.
       δ. Τὰ μὴ ἠλίθια ἄτομα ὑποτιμοῦν πάντα τὴ βλαπτικὴ ἐνέργεια τῶν ἠλιθίων ἀτόμων. Ἰδίως οἱ μὴ ἠλίθιοι ξεχνοῦν διαρκῶς ὅτι σὲ ὁποιαδήποτε στιγμὴ καὶ τόπο καὶ σὲ ὁποιαδήποτε περίσταση ἤ συναναστροφὴ καὶ / ἤ ὁ συγχρωτισμὸς μὲ ἠλίθια ἄτομα ἀποδεικνύεται ἀσφαλῶς ἕνα σοβαρότατο σφάλμα.
       ε. Τὸ ἠλίθιο ἄτομο εἶναι ὁ πιὸ ἐπικίνδυνος τύπος ἀνθρώπου ποὺ ὑπάρχει.
(Ὁ βλάκας εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνος ἀπὸ τὸν κακοποιό).

Carlo M. Cipolla. Πρωτότυπος τίτλος “ Allegro ma non Troppo”
Carlo M. Cipolla «Δοκίμιο περὶ ἀνθρώπινης βλακείας»

[Ἡ σημαντικὴ ἐργασία τοῦ Εὐάγγελου Λεμπέση: «Ἡ Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ»].


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες