Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Οἱ παράγοντες ποὺ ἐπιδροῦν δυσμενῶς στὴν ὑγιὴ σύλληψη (Κώστας Καντᾶς)


Τοὺς παράγοντες ποὺ συντελοῦν στὴ διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τοῦ παιδιοῦ κατὰ τὴ σύλληψη καὶ ὅλη τὴν ἐμβρυϊκὴ ζωή του, τοὺς κατατάσσουμε σὲ δύο κατηγορίες:
 α) σ’ἐκείνους γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ γονεῖς δὲν εὐθύνονται καὶ
 β) σ’ἐκείνους οἱ ὁποῖοι καθορίζονται μὲ εὐθύνη τῶν γονέων· κατὰ τὴ στιγμιαία σύλληψη καὶ τὴ διάρκεια τῆς κύησης.
α) Παράγοντες μὴ εὐθύνης τῶν γονέων
Οἱ γονεῖς δὲν εὐθύνονται γιὰ τὰ γονίδια ποὺ θὰ συντρέξουν νὰ οἰκοδομηθεῖ ὁ νέος βιολογικὸς ὀργανισμός, ὅταν αὐτὰ ἔχουν προικοδοτηθεῖ ἀπὸ τοὺς γεννήτορές τους. Κατὰ τὶς ἀπόψεις ἐρευνητῶν ποὺ διίστανται εἶναι:
1) Ἡ σύμμειξή τους εἶναι τυχαία, 2) προσδιορίζονται ἀπὸ τὸν ὑπέρτατο νόμο τῆς κληρονομικότητας καὶ 3) ἐπεμβαίνει ἡ θεία βούληση καὶ ἑπομένως εἶναι ἔργο τοῦ ὑπερτάτου Ὄντος. Ἄρα οἱ γονεῖς εἶναι ἀνεύθυνοι, ἀφοῦ ἀπ’ τὰ δεδομένα τους τὰ προγονικά, τὰ σωματικά, τὰ ψυχικά, καὶ τὰ πνευματικὰ, θὰ προκύψουν τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ μεταδοθοῦν στὰ παιδιά τους καὶ ἑπομένως ὁ χαρακτήρας τους.
Γι’αὐτὰ τὰ γονιδιώματα εὐθύνονται ἡ φύση, οἱ προγεννήτορες, οἱ συνθῆκες τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, τὸ κλῖμα, ἡ οἰκονομία καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου.
Σὲ λαὸ ποὺ ζεῖ σὲ συνθῆκες πείνας πολυετοῦς, τὸ ἀνάστημά του συρρικνώνεται καὶ ἑπομένως οἱ γόνοι τους θὰ ἔχουν καχεκτικὰ σώματα καὶ ἀναστήματα μικρότερα. Σὲ ἐθνότητα ποὺ ὑποχρεώνεται νὰ ζήσει αἰῶνες σὲ σκοταδισμὸ πνευματικό, τὸ γονίδιο τῆς εὐφυΐας ὁπωσδήποτε θὰ ἔχει ἀτονήσει  καὶ ἑπομένως ἐλάχιστοι ἄνδρες ἤ γυναῖκες θὰ διακριθοῦν πνευματικά. Δὲν εὐθύνονται οἱ νέοι καὶ οἱ νέες ποὺ θὰ ζήσουν σὲ προβληματικὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ φορτωθοῦν μὲ ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ βέβαια μὲ τὰ βιολογικὰ, τῶν γονέων τους.
Τέτοια ψυχολογικὰ προβλήματα εἶναι: ἡ ἀντιδραστικὴ τάση, ἡ νευρικότητα, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀντικοινωνικότητα, οἱ φοβίες κτλ., ἐνῶ βιολογικὰ μεταβιβάζονται, οἱ ἀσθένειες τῆς καρδιᾶς, ὁ διαβήτης, οἱ μυωπίες, ἡ πίεση καὶ τὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια (ἀπὸ τὶς συνήθεις).
β) Παράγοντες τοῦ συζύγου ἤ τῆς συζύγου
Οἱ παράγοντες τοὺς ὁποίους παραγνωρίζουν οἱ μέλλοντες νὰ γίνουν γονεῖς γιὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν τους εἶναι πολλοὶ· καὶ συγκεκριμένα:
1) Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ συζύγου ἤ τῆς συζύγου
Ἀπὸ μιὰ οἰκογένεια ποὺ δὲν διακρίνεται γιὰ τὸν ὑψηλὸ δείκτη νοημοσύνης της, δὲν πρέπει νὰ προσδοκοῦμε πὼς τὰ παιδιά μας θὰ διακρίνονται γιὰ τὴν εὐφυΐα τους, ἀφοῦ οἱ πιθανότητες νὰ κληρονομήσουν τοὺς ἀμέσως προγόνους τους  εἶναι μεγαλύτερες, παρὰ ὁ νόμος τῆς κληρονομικότητας νὰ ἀνατρέξει στὸ παρελθὸν καὶ νὰ ἀνασύρει λανθάνοντα γονίδια εὐφυΐας. Στοὺς νέους καὶ τὶς νέες συνήθως, ὁδηγὸς ἐπιλογῆς εἶναι ἡ καρδιὰ, ποὺ πλημμυρίζει εὔκολα ἀπὸ ἀρώματα ἀγάπης καὶ ἡ ὁρμονικὴ παρόρμηση εἶναι ἰσχυρότατη, ἐνῶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἐθελοτυφλοῦν. Ἕνας ἤ μία ποὺ ἐνδιαφέρεται νὰ δημιουργήσει σωστὴ οἰκογένεια, πρέπει ἀπὸ τὴν οἰκογένεια ποὺ θὰ ἐπιλεγεῖ      σύντροφος νὰ ἐρευνηθοῦν τὰ ἐξῆς: ἐὰν εἶναι συγκροτημένη οἰκογένεια, ἡ πνευματική της κατάσταση, ἡ εἰκόνα της πρὸς τὸν ἔξω κόσμο, ἡ ὑπόληψη ποὺ τρέφει ὁ περίγυρος τῆς κοινωνίας γι’αὐτήν, ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας της, ἀφοῦ ὑπάρχουν καὶ ἀσθένειες κληρονομικές, οἱ δοσοληψίες της μὲ τὴν κοινωνία, ἡ συνεργατικότητα μὲ τὸν περίγυρο καὶ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας, ὁ χαρακτήρας τους, ἡ ἐργατικότητά τους (γιατὶ στὸν ἐργατικό, ἔστω κι ἄν εἶναι φτωχός, θὰ ξεχειλίζει ἡ οἰκογένειά του ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς). Ἐὰν  ἡ ἄνθηση τοῦ συναισθήματος στὴν καρδιὰ καὶ ἡ ὁρμονικὴ παρώθηση εἶναι οἱ μόνοι δεῖκτες ἐπιλογῆς  τοῦ   τῆς συζύγου, δὲν ὑπάρχουν πιθανότητες σοβαρὲς, οἱ προσδοκίες μας γιὰ σωστὴ οἰκογένεια νὰ πραγματοποιηθοῦν.
2. Εὐθύνονται οἱ γονεῖς, ἄν δὲν γίνει ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν τεκνοποίηση;
Κατ’ἀρχὴν ἡ τεκνοποίηση εἶναι χρέος πρὸς τὴν κοινωνία, τὴν ἐθνότητα ποὺ ἀνήκει κάθε ἄνθρωπος, χρέος πρὸς τοὺς δότες τῆς ζωῆς μας, καὶ ὕψιστη ἀνταπόδοση πρὸς τὴ φύση καὶ σ’ἐκεῖνον ποὺ ἐξουσιάζει τὰ πάντα. Πέραν τούτων εἶναι καὶ λόγοι ψυχικῆς ἱκανοποίησης καὶ πληρότητας, διότι ἡ μητρότητα καὶ ἡ πατρότητα, εἶναι συναισθήματα ποὺ πληρούμενα, αἰσθάνονται καὶ οἱ δυὸ γονεῖς ὡς πλήρεις ὀντότητες καὶ ἱκανοποιημένοι ὅτι ἐπετέλεσαν τὸ ἱερὸ χρέος τῆς ἐπιταγῆς τῆς φύσης καὶ τῆς διαιώνισης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.  Ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ κάθε ζωϊκὸς ὀργανισμός, ἔχει ἀπὸ τὴ φύση τὴν ἀνάγκη τῆς συντροφικότητας. Τὴν ὡραιότατη συντροφικότητα μᾶς τὴ χαρίζουν τὰ παιδιά, τὰ δικά μας ἀγαπημένα παιδιά. Ἄς ἀναλογιστοῦμε πὼς μέσα μας, ἀπὸ θεία πρόνοια ἔχουμε ἕνα θησαυρό, μιὰ ὕψιστη δυνατότητα νὰ τεκνοποιήσουμε καὶ εἶναι ὁ ἀκριβότερος θησαυρός, νὰ ἐμφανιστοῦν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τὸν Νοῦ στὸ σπιτικό μας, ματάκια γεμάτα φῶς ποὺ μᾶς χαμογελοῦν κι ἁπλώνουν τὰ χεράκια τους νὰ μᾶς ἀγκαλιάσουν, καὶ νὰ μᾶς πιάσουν ἀπ’ τὸ χέρι νὰ πορευτοῦν στὴν ὁμορφιά της καὶ στὸ μεγαλεῖο τῆς φύσης τοῦ πλανήτη μας. Μὴν ἀφήνετε αὐτὲς τὶς ψυχοῦλες ποὺ ἔχετε τὴ δυνατότητα νὰ τὶς φέρετε στὴ ζωή. Τὰ ὠάρια καὶ τὰ σπερματοζωάριά σας εἶναι ὅλα παιδιά σας, εἶναι μέρος ἀπὸ τὸ σῶμα σας καὶ ψυχοῦλες ἀπ’τὴν ψυχή σας. Ἡ προετοιμασία ποὺ πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστον ἑνὸς μηνός, ἔγκειται σὲ τοῦτο καὶ γιὰ τοὺς δυὸ γονεῖς:
Νὰ ἠρεμήσουμε καὶ στὴν καρδιά μας νὰ ἀνθεῖ ἡ ἀγάπη
Νὰ ἀποφεύγουμε ὁτιδήποτε μπορεῖ νὰ δημιουργήσει νευρικὴ ὑπερένταση
Νὰ φροντίζουμε μὲ τὸ χιοῦμορ μας νὰ ὑπάρχει γλυκιὰ εὐφορία στὸ σῶμα καὶ στὴν καρδιά μας.
Νὰ ἔχουμε ὕπνο τουλάχιστον οκτὼ ὥρες τὸ εἰκοσιτετράωρο.
Νὰ φροντίζουμε νὰ ξεκουραζόμαστε καὶ νὰ μὴν εἶναι καταπονημένο τὸ σῶμα μας.
Νὰ ἀποφεύγουμε τὰ οἰνοπνευματώδη ποτά, τῶν ὁποίων ἡ διεισδυτικότητα, ἄν γίνεται τακτικὴ πόση, εἶναι μεγάλη. Μπορεῖ νὰ φτάσει ἕως καὶ τὸ ὠάριο καὶ τὸ σπερματοζωάριο καὶ νὰ ἀλλοιώσει τὴν ὑγιῆ σύστασή τους.
Νὰ φροντίζουμε στὸ περιβάλλον τῆς κατοικίας μας νὰ εἶναι διάχυτη ἡ ἀτμόσφαιρα χαρᾶς καὶ τὸ γέλιο ν’ἀνθίζει στὰ χείλη μας.
Ἡ στιγμὴ τῆς δημιουργίας μιᾶς νέας ζωῆς εἶναι ἀγάπη, ἔρωτας συνένωσης, ἱερὴ θέαση καὶ ἄντληση ἀπὸ τὴν ἀνώτερη θειότητα τοῦ σύμπαντος, τῆς θείας δύναμής της. Εἶναι ἱεροτελεστία δημιουργίας ποὺ χρίεστε ὡς Μάνα καὶ ὡς Πατέρας, εἶναι στιγμὴ προσευχῆς, ἡ φύση νὰ ἐκτελέσει σωστὰ τὸ ἔργο της καὶ ἰκεσίας ἡ νέα ζωὴ νὰ πορευτεῖ στῆς χαρᾶς τὸ δρόμο καὶ νὰ διαγράψει φωτεινὴ διαδρομὴ δημιουργίας καὶ παραδείγματος.
3) Ἡ εὐθύνη τῶν γονέων ἄν δὲν τεκνοποιήσουν στὰ χρόνια τῆς νεότητάς τους.
Κάθε κύτταρο χάνει ὕστερα ἀπὸ 35 ὡς 40 χρόνια ζωῆς τὴν πρώτη σύστασή του καὶ ἑπομένως καὶ τὸ σπερματοζωάριο καὶ τὸ ὠάριο δὲν ἔχουν ὕστερα ἀπὸ 4 δεκαετίες ζωῆς τὴν ἴδια ἀκέραιη σύσταση. Ἄρα ἡ τεκνοποίηση ἐπιβάλλεται νὰ γίνει στὴν ἰδανικὴ ἡλικία τῶν 20 ἕως τὰ 30 χρόνια, στὴν ἡμιιδανικὴ τῶν 31 ἕως τὰ 35 καὶ ὡς ἔσχατο ὅριο στὰ 40 ἀμφοτέρων τῶν γονέων. Καὶ τοῦτο διότι ὅσο πιὸ νέοι εἶναι οἱ γονεῖς, τόσο πιὸ ζωηρὴ σύσταση ἔχει τὸ σπερματοζωάριο τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ ὠάριο τῆς γυναίκας καὶ ἑπομένως ὁ βιολογικὸς ὀργανισμὸς τοῦ κάθε παιδιοῦ θὰ ἔχει πιὸ ὑγιὴ σύσταση. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ ἐξαιρέσεις παιδιῶν ποὺ γεννήθηκαν ἀπὸ γονεῖς μεγαλύτερης ἡλικίας καὶ ἔχουν κόσμο ἄρτια οἰκοδομημένο. Ἡ πλειονότητα ὅμως τῶν παιδιῶν ποὺ συλλαμβάνονται σὲ μεγαλύτερες ἡλικίες, παρουσιάζουν σαθρὴ ὑγεία, δείκτη νοημοσύνης χαμηλό, καὶ ψυχικὸ κόσμο ἐπιρρεπὴ, ἰδιαίτερα ὅταν αἰσθανθοῦν τὴ ζωὴ πλήρως, καὶ ἀντιληφθοῦν πὼς οἱ γονεῖς τους εἶναι μεγάλης ἡλικίας, καὶ τὸ χειρότερο παρωχημένης. Τὰ παιδιὰ καὶ ἰδιαιτέρως οἱ ἔφηβοι μὲ μεγάλους γονεῖς, ἀπογοητεύονται, ντρέπονται, ἀντιδροῦν δι’ἀνυπακοῆς, διότι νομίζουν πὼς εἶναι κοσμογέλαστοι.
4. Εὐθύνονται οἱ γονεῖς, ἄν τὴν ὥρα τῆς σύλληψης εἶναι ἐκνευρισμένοι καὶ ψυχικὰ ταραγμένοι;
Ἄν μεταξὺ τοῦ ζεύγους ἔχει προηγηθεῖ ἕνας καυγὰς μὲ ἐπακόλουθο ἕνα σοβαρὸ ἐκνευρισμό, δὲν εἶναι ὥρα νὰ ἐκτελέσουμε τὸ χρέος μας πρὸς τὴ φύση καὶ τὴν ἀναπαραγωγὴ ποὺ μᾶς ἐπιτάσσει. Ὁ ἐκνευρισμὸς καὶ ὁ ταραγμένος ψυχικὸς κόσμος τῶν μελλόντων γονέων, ἐπηρεάζει τὸν ὅλο βιολογικὸ ὀργανισμό τους, περνᾶ τοξίνες ἀκόμη καὶ στὸ σπερματοζωάριο καὶ τὸ ὠάριο. Τὸ ἀποτέλεσμα; στὴ βιολογικὴ σύσταση τοῦ νέου ὀργανισμοῦ ποὺ θὰ προκύψει, κατὰ τὸ θεϊκὸ θαῦμα τῆς σύλληψης, νὰ ἔχει προγραφεῖ ἡ νευρικότητα, καὶ ὁ ψυχικὸς κόσμος τοῦ παιδιοῦ νὰ ἔχει κληρονομήσει δοτὴ διαταραχή, ἐπηρεάζοντας στοιχεῖα βασικὰ γιὰ τὴ συγκρότηση χαρακτήρα ἄρτιου καὶ δυναμικοῦ. Πίκρες καὶ στενοχώριες ποὺ πηγάζουν καὶ ἐκτὸς τῆς οἰκογενείας σας, ρίξτε τες στὸ μαῦρο πόντο τῆς λήθης. Μπροστὰ στὴν εὐτυχία τῶν παιδιῶν σας ποὺ ἔρχονται, καὶ τῆς γαλήνης της, τῆς προσωπικῆς σας καὶ τῆς οίκογένειάς σας, κάψτε τὴν ἀγανάκτησή σας,  καὶ τὰ συμφέροντά σας, ἄν θίγονται. Χαμογελᾶστε ἐμπρὸς στὴ νέα ψυχούλα ποὺ θὰ φέρετε στὸν κόσμο.  Ἡ εὐτυχία εἶναι ἀκριβότερη ἀπὸ κάθε συμφέρον ἐπαγγελματικό, οἰκονομικό, κληρονομικό κτλ. Ἠρεμῆστε νὰ ἔρθουν στὸ σπιτικό σας γλυκὲς φωνοῦλες ὑψίστης ἀξίας μελωδικές.
5. Εὐθύνονται οἱ γονεῖς ἄν ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο εἶναι σὲ ἐμπύρετη κατάσταση;
Ὅσο και ἄν φαίνεται παράδοξο, ἡ ἐμπύρετη κατάσταση τῶν γονέων μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴν ποιότητα τοῦ ἀνδρικοῦ σπέρματος καὶ τοῦ γυναικείου ὠαρίου. Εὐθύνονται ἀκόμα οἱ γονεῖς, ἄν ὕστερα ἀπὸ ἀσθένεια, δὲν ἐπῆλθε πλήρως ἡ ἀποθεραπεία τους, ἤ ἄν εἶναι πρόσφατη ἡ ἀσθένειά τους, ἐφόσον ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ φάρμακα καὶ μάλιστα ἠρεμιστικά, τὰ ὁποῖα διαπερνώντας σπερματοζωάρια καὶ ὠάρια, καταλήγουν τὰ τελευταῖα  στὴ συνένωσή τους, ἀσθενικὰ καὶ μειωμένης σφριγηλότητας.
6. Ἡ οἰνοποσία μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴν ὑγιὴ σύσταση σπέρματος καὶ ὠαρίου;
Ἀκόμα καὶ ἡ ὑπερβολικὴ οἰνοποσία τῆς ἴδιας μέρας ἤ ὁλίγων ὡρῶν πρὶν ἀπὸ τὴ σύλληψη, ἡ μέθη καὶ εἰδικὰ ἀπὸ βαρέα οἰνοπνευματώδη ποτά, ἐπηρεάζει ὁπωσδήποτε τὴν ὑγιὴ σύσταση τῶν γονικῶν στοιχείων, ποὺ θὰ συντρέξουν στὴν οἰκοδόμηση τοῦ νέου βιολογικοῦ ὀργανισμοῦ καὶ ἡ ἐπήρεια αὐτὴ θὰ ἔχει καὶ τὴ δυσμενὴ συνέπειά της στὸ σχηματισμὸ τοῦ χαρακτήρα τοῦ παιδιοῦ. Ἀκόμα καὶ οἱ τακτικοὶ πότες ἄσχετα ἄν δὲν ἔχουν καταλήξει ἀλκοολικοὶ ἀθεράπευτα, φέρνουν στὸν κόσμο παιδιὰ μὲ μειωμένη βιολογικὴ ἀντίσταση καὶ πρὸ παντὸς μὲ σαθρὸ ψυχικὸ κόσμο καὶ ἀδύναμη ψυχικὴ κατάσταση. Στὸ γερὸ βιολογικὸ ὀργανισμό, ἐλπίζουμε νὰ μπορέσουμε νὰ οἰκοδομήσουμε καὶ γερὸ χαρακτήρα, κεφάλαιο ὕψιστης ἀξίας γιὰ τὴν οἰκογένεια, τὴν κοινωνία καὶ τὴν πατρίδα κάθε ἀτόμου.
7. Ἡ ἐπίδραση τοῦ φόβου καὶ τῆς φοβίας κατὰ τὴ σύλληψη.
Ἐὰν πρὸ καὶ κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψης, τὸ ζευγάρι εὑρίσκεται ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ φόβου, γιὰ λόγους παράβασης κοινωνικῶν καθιερωμένων, καταδίωξής τους ἀπὸ ἀντιδροῦντες γονεῖς, συγγενεῖς ἤ καταδιωκτικὲς ἀρχές, γιὰ τὴ σχέση τους, ἀποδεικνύεται ἀπὸ ἔρευνες πὼς ἡ ταραγμένη ψυχολογικὴ κατάσταση, ἐπιδρᾶ στὸ ὅλο νευρικὸ σύστημα. Τὸ στρὲς τοῦ δημιουργηθέντος φόβου, κατὰ κληρονομικὴ ἱσχὺ θὰ περάσει στὸ βρέφος, ποὺ θὰ ἔρθει στὸν κόσμο καὶ κατὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ ψυχικοῦ του κόσμου καὶ τοῦ χαρακτήρα του, θὰ ἔχει τὴν κληρονομικὴ ἐπιβάρυνση. Ὁ φόβος εἶναι μιὰ ἐνστικτώδης ἀντίδραση κάθε ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ αὐτοσυντήρηση. Ὁ φόβος διαβαθμίζεται σὲ τρεῖς κατηγορίες: ὁ ἁπλὸς φόβος, ὁ μεσαίας μορφῆς φόβος καὶ ὁ τρομακτικός, ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἀκόμα καὶ νευρικὸ κλονισμό ἤ νέκρωση τοῦ ὀργανισμοῦ. Ὁ φόβος σὲ ὅλες του τὶς μορφὲς μπορεῖ νὰ εἶναι στιγμιαῖος ἤ ὁλιγόχρονος. Ἀντίθετα οἱ φοβίες εἶναι μόνιμες ψυχικὲς καταστάσεις ποὺ ἔχουν ἀρχὴ τὸν ἐνστικτώδη φόβο καὶ ἐξελίσσονται σὲ μόνιμες φοβίες ποὺ καταβασανίζουν τὶς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις. Ἔχουν μόνιμες πηγὲς ἐξωτερικῶν κινδύνων ἤ ἀπειλῆς, ὅπως τροφὲς ποὺ μπορεῖ νὰ δηλητηριάσουν, τὴ μόνιμη συναίσθηση πὼς παντοῦ ἐλλοχεύει σοβαρὸς κίνδυνος, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἄτομο νὰ κλείνεται στὸν ἑαυτό του, νὰ χάνει τὶς χαρὲς τῆς ζωῆς, καὶ νὰ στερεῖται ταξίδια ποὺ τονώνουν τὸν ψυχικό μας κόσμο καὶ πλεῖστες ἄλλες ἀπολαύσεις. Οἱ διακατεχόμενοι ἀπὸ φοβίες μόνιμες καὶ σοβαρῆς μορφῆς πρέπει νὰ ἔχουν ὑπόψη τους, πὼς αὐτὲς θὰ περάσουν ὡς γονικὲς παροχὲς στὰ παιδιά τους, γιατὶ καὶ κατὰ τὴ σύλληψη κυριαρχοῦν στὴν ψυχολογία·  καὶ αὐτὴ νοσηρὴ, ἐπηρεάζει καὶ τὸ βιολογικό τους ὀργανισμό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ δοθοῦν τὰ γονικὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ προκύψει ὁ νέος ὀργανισμός. Τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ γεννηθοῦν, ἔχουν ἀνασφαλὴ ψυχικὸ κόσμο καὶ κατὰ συνέπεια θὰ ἔχουν καὶ ἐπισφαλὴ χαρακτήρα.
8.Ἀνασφαλὴς ὁ χαρακτήρας τῶν παιδιῶν ἀπὸ βίαιη σύλληψη;
Τὰ παιδιὰ ποὺ συλλαμβάνονται ὅταν ἡ γυναίκα ὑφίσταται βιασμό, εὑρίσκεται σὲ βίαιη κατάσταση, σὲ τρομοκρατικὴ ἀπειλή, σίγουρα ἔχουν ἀσταθὴ ψυχικὸ κόσμο καὶ ὁπωσδήποτε καὶ χαρακτήρα τέτοιο. Μεγαλώνοντας θὰ χαρακτηρίζονται νευρασθενικὰ ἄτομα, ὑπερκινητικὰ καὶ χωρὶς σταθερὸ προσανατολισμό.
9. Ἡ συνεχὴς πνευματικὴ καταπόνηση μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴ σύσταση τοῦ σπέρματος καὶ τὸ ὠάριο;
Ἔρευνες ἔδειξαν, ὅτι σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ καταπονήθηκαν πνευματικὰ μακροχρόνια, γιὰ νὰ ἀνέβουν τὰ σκαλοπάτια τῆς ἐπιστήμης, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προσέγγιση τῆς λήξης τῆς 4ης δεκαετίας τῆς ζωῆς τους, ἤ τὴν ὑπέρβασή της, σὲ μεγάλο ποσοστὸ χάθηκε ἡ ποιότητα καὶ ἡ ἀκμὴ τοῦ σπερματοζωαρίου καὶ τοῦ ὠαρίου. Συνεπῶς, τὸ ὑλικὸ τῆς σύστασης τοῦ νέου ὀργανισμοῦ, εἶναι μειωμένης ποιότητας καὶ ἄρα ὁμοίως ἐπηρεασμένος θὰ  εἶναι καὶ ὁ ψυχικὸς καὶ πνευματικὸς κόσμος τοῦ παιδιοῦ. Βέβαια παρατηροῦνται καὶ ἐξαιρέσεις, ἀλλὰ ἡ πλειονότητα τῶν παιδιῶν ὑπάγεται στὸ ἀνωτέρω ἀποτέλεσμα. Πολλοὶ ἐνδιαφέρονται νὰ προκόψουν οἰκονομικά, νὰ διαπρέψουν ἐπαγγελματικά, νὰ προβληθοῦν καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν καλλιτεχνικὰ καὶ ὅταν ὁ χρόνος δείξει τὰ πρῶτα σημάδια του τὰ ἐκδικητικά, τότε ἀποφασίζουν νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια, ἀλλὰ ὁ ἀδυσώπητος χρόνος, ἔχει κλέψει τὴν ἰκμάδα τους. Εἶναι πράξη προκοπῆς, εἶναι πράξη ἡρωϊσμοῦ, πράξη ἀνάδειξης καὶ μεγίστης ἐπιτυχίας καὶ κατὰ συνέπεια εὐτυχίας, ἄν καταφέρει κανεὶς νὰ φέρει στὸν κόσμο ψυχοῦλες ποὺ οἱ φωνοῦλες τους ξεπερνοῦν τὶς μελωδικότερες συμφωνίες ποὺ δημιούργησαν διαπρεπεῖς μουσουργοί.
10. Ἐπιδράσεις ἀκτινοβολίας στὸ DNA τοῦ γονιδίου
Ὅπως εἶναι γνωστὸ, στὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἐμπεριέχονται 46 χρωμοσώματα. Τὰ 23 εἶναι τοῦ πατρικοῦ σπέρματος καὶ τὰ ἕτερα 23 ἀπὸ τὸ ὠάριο τῆς μητέρας. Δύο ἀπὸ αὐτὰ καθορίζουν τὸ φύλο. Ἐὰν γίνει συνένωση  τοῦ  x + x  δηλαδὴ δύο ὅμοια χρωμοσώματα, τότε προκύπτει θῆλυ γένος, ἄν ὅμως συνενωθοῦν ἕνα x + y  τὸ ὁποῖο y  προέρχεται ἀπὸ τὸ σπερματοζωάριο, τότε δημιουργεῖται ἄρρεν γένος. Τὰ 30.000 γονίδια ποὺ ἔχει κάθε ἀνθρώπινο κύτταρο καὶ ἑπομένως τὸ DNA του, ὁ γενετικὸς δηλαδὴ κωδικός του, μπορεῖ ἀπὸ συνεχεῖς ἀκτινοβολίες ποὺ ἐπενέργησαν στὸ ἀνθρώπινο σῶμα νὰ ὑποστεῖ μετάλλαξη, ἀλλοίωση, ἐξασθένηση, φθορά. Γονεῖς ποὺ ὑπέστησαν πολλὲς ἀκτινοβολίες, θὰ ἔχει βλαφθεῖ τὸ γονιδίωμά τους, μὲ ἀποτέλεσμα, ἐνῶ δὲν ὑπῆρχαν ἐπιβαρυντικὰ κληρονομικὰ στοιχεῖα, τώρα νὰ προικοδοτήσουν τὸ νέο ὀργανισμὸ μὲ σαθρὰ γονίδια καὶ κατὰ συνέπεια ὄχι μόνο ἀσταθῆ βιολογικὸ ὀργανισμὸ ἀλλὰ καὶ παρόμοιο γενετικὸ χαρακτήρα. Οἱ ἀκτινοβολίες ἐπενεργώντας βλαπτικὰ στὸ γενετικὸ κώδικα, στὸ DNA τῶν γονέων, εἶναι δυνατὸ ὄχι μόνο νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἐμφανισιακὴ διάπλαση τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ νὰ δημιουργήσουν καὶ προβλήματα ὑγείας του. π.χ. ἄν βλαφθεῖ ἔνα γονίδιο, νὰ προκύψει δρεπανοκυτταρικὴ ἀναιμία, ἄν βλαφθοῦν πολλὰ γονίδια ἄσθμα, διαβήτης κτλ. Προσέτι εἶναι δυνατόν, ἄν ἡ ἀκτινοβολία ἐπιδράσει στὸ γονίδιο ποὺ προκαθορίζει τὸ χαρακτήρα τοῦ παιδιοῦ, νὰ τὸ μεταλλάξει καὶ βέβαια πρὸς τὸ χειρότερο. Δυστυχῶς ἡ βιοχημεία καὶ ἡ τεχνικὴ πρόοδος ἐπαπειλοῦν τὸ γονίδιο τῶν νέων ποὺ ἔχουν καὶ θὰ ἔχουν ἐπιβλαβεῖς ἐπιδράσεις στὶς ἐπερχόμενες γενεές, διότι τὰ μεταλλαγμένα γονίδια θὰ περάσουν στὰ παιδιὰ κι ἐκεῖνα μὲ τὴ σειρά τους θὰ τὰ μεταδώσουν, ὅταν γίνουν γονεῖς στοὺς ἀπογόνους τους. Ἠλεκτροφόρα καλώδια, πομποί, κινητὰ τηλέφωνα, ἀκτινογραφικὰ μηχανήματα παντὸς εἴδους, ὅλα εἶναι ἐπιβαρυντικὰ μὲ τὴν ἀκτινοβολία τους.
11. Τὸ ψυχικὸ σὸκ καὶ κάθε στενοχώρια μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν τὸ γενετικὸ κώδικα;
Ὁποιοδήποτε σοβαρὸ  ψυχικὸ σὸκ, ἐπιδρᾶ στὴν ὅλη ὑγιεινὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ, ποὺ φθάνει ἀκόμα καὶ ὡς τὸ ἀνθρώπινο κύτταρο, ὡς ἐπιβλαβὴς πλέον χημικὴ  οὐσία καὶ ἐπηρεάζει τὴν ὅλη σύστασή του καὶ ἑπομένως τὸ ὅλο γονιδίωμά του. Μὲ ἄλλα λόγια κάθε μεγάλη στενοχώρια καὶ παρατεταμένη, εἶναι δηλητήριο γιὰ τὴ σύσταση τοῦ κυττάρου καὶ τοῦ γονιδιώματός του, καὶ ἄν τότε ὑπάρξει σύλληψη, εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ ὀργανισμὸς τοῦ παιδιοῦ θὰ ἔχει ὄχι μόνο βιολογικὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ ψυχολογικὰ καὶ μάλιστα σαφεῖς ἐπιδράσεις στὸ χαρακτήρα του. Κάθε ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἐπιτελέσει τὸν προορισμό του στὴν κοινωνία, ὄχι μόνο ὡς γονέας  ἀλλὰ καὶ στὴν ἐθνότητά του καὶ κατ’ ἐπέκταση στὸ ἀνθρώπινο γένος, πρέπει νὰ ἔχει ὑγεία ἀλλὰ καὶ χαρακτήρα ἀκέραιο, μὲ ἠθικὸ σθένος. Ἀνοῖξτε νέοι καὶ νέες ὅλα τὰ παράθυρα τῆς ψυχῆς σας καὶ ἄν μπαίνει κάτι ἐπιβλαβές, νὰ βγαίνει, νὰ χάνεται σὰν ἄνεμος καὶ μόνο ὁ ἥλιος τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἐλπίδας νὰ μεσουρανεῖ. Κάθε ὀργανισμὸς ὑγιαίνει μὲ τὴ χαρὰ καὶ συνθλίβεται μὲ τὴ θλίψη.
12. Οἱ χημικὲς οὐσίες εἶναι δυνατὸ νὰ ἀλλοιώσουν τὴ σύσταση τοῦ σπέρματος καὶ τοῦ ὠαρίου;
Νέοι καὶ νέες ποὺ εἰσπνέουν ἐπιβλαβεῖς χημικὲς οὐσίες, ποὺ ἔρχονται σ’ ἐπαφὴ μ’ αὐτὲς, ποὺ διαβιοῦν σὲ μολυσμένη ἀτμόσφαιρα, σίγουρα δηλητηριάζουν τὸν ὀργανισμό τους. Ἀπορροφᾶ σὰν σφουγγάρι τὶς δηλητηριώδεις οὐσίες ποὺ φθάνουν ὡς τὰ κύτταρα, οἱ ὁποῖες οὐσίες, τὰ διαποτίζουν καὶ ἀλλοιώνουν τὴ φυσιολογική τους σύσταση. Στὰ κύτταρα ὑπάρχουν τὰ γονίδια ποὺ ἑπόμενο εἶναι ὁ γενετικὸς κώδικάς τους, καὶ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς, νὰ ὑποστοῦν βλαπτικὴ ἐπίδραση. Ἄν αὐτὰ περάσουν στὸ νέο ὀργανισμό, ποὺ σίγουρα θὰ μεταβιβαστοῦν, τότε ἐμεῖς ἠθελημένα κληροδοτοῦμε ἄρρωστο γονιδίωμα (καὶ ἐδῶ ἔγκειται ἡ εὐθύνη τῶν γονέων). Πῶς ὅμως εἶναι ἐφικτὸ νὰ ἀποφεύγουμε τὶς χημικὲς οὐσίες ποὺ ὑποκρύπτουν ἀπειλή, ἀφοῦ μέγας ἐπίκουρος τῆς τεχνικῆς προόδου, εἶναι ἡ ἐξέλιξη τῆς χημείας ὡς ἐπιστήμης;  Ἡ ἀποφυγὴ τῶν χημικῶν οὐσιῶν, εἶναι σχεδὸν ἀκατόρθωτη, γι’ αὐτὸ τὸ προλέγω πὼς ἡ βιολογικὴ σύσταση τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ θὰ φθίνει καὶ μ’ αὐτὸν θὰ καταρρέει καὶ ἡ ψυχοσύνθεσή του. Μόνο ἀντίβαρο, ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἰατρικῆς, ποὺ μὲ τὴν ἐξέλιξή της, εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν μακροβιώσει, ἀλλὰ δὲν θὰ συγκρατήσει τὴν κατάρρευση τοῦ ψυχικοῦ του κόσμου. Νέοι καὶ νέες, σὲ σᾶς στηρίζεται ἡ αὐριανὴ κοινωνία. Ἀποφεύγετε ὅσο εἶναι δυνατὸν τοὺς κλειστοὺς χώρους, τρῶτε ὑγιεινά, πηγαίνετε κοντὰ στὴ φύση, στὸ βουνό, στὸ δάσος. Ἡ κραυγὴ τῆς ζωῆς εἶναι ἀγωνιώδης καὶ ἀπελπιστική: κάθε νέος καὶ νέα, προικοδοτεῖ βιολογικὰ καὶ ψυχολογικὰ καὶ προδιαγράφει χαρακτῆρες γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές.
13.  Ἡ παράνομη διαβίωση τοῦ νέου καὶ τῆς νέας ἐπιδρᾶ στὸ γενετικό τους κώδικα;
Ὅσοι ἐκ τῶν νέων παρασύρονται καὶ διαβιοῦν στὸ περιθώριο τοῦ νόμου, ἡ παρανομία διαταράσσει τὸν ψυχικό τους κόσμο, νεκρώνει τὸ συναισθηματισμό τους, καὶ βλασταίνουν τὰ ζωώδη ἔνστικτά τους. Ἐπειδὴ ἡ ψυχολογικὴ ἀνώμαλη κατάσταση, ἐπιδρᾶ στὸ βιολογικὸ ὀργανισμὸ τοῦ καθενός, εἶναι βέβαιο ὅτι κωδικοποιεῖται στὸ γενετικό τους κώδικα ἡ ταραγμένη ψυχική τους κατάσταση καὶ αὐτή, ἄν φτάνουν στὴν τεκνοποίηση, θὰ μεταβιβαστεῖ στοὺς ἀπογόνους τους. Εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον ἑκάστου νέου καὶ νέας, πρῶτα πρὸς τὴ σωματική τους ὑγεία καὶ δεύτερο πρὸς τὴν ψυχική τους κατάσταση, νὰ ζοῦν ἔννομη ζωὴ καὶ στὴ συνείδησή τους νὰ κυριαρχοῦν οἱ ἠθικὲς ἀξίες, γιατὶ ἡ εὐτυχία σὰν πρώτη πηγὴ, ἔχει τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο καὶ σὰν δεύτερη, τὸν τριγύρω μας ἀνθρώπινο κόσμο. Διατηρεῖστε τὴ συνείδησή σας καθαρή, κάντε την ἱερὰ βίβλο μοναδικῶν ἀξιῶν. Μείνετε μακριὰ ἀπὸ ἀρρωστημένες ἰδεολογίες, παρακρατικὲς ὀργανώσεις, παραθρησκευτικὲς μυστικιστικὲς θεωρίες καὶ ἀνατρεπτικοὺς στοχασμούς. Ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ ὡραιοποιήσετε τὴν κοινωνία μὲ τὸν ἀκέραιο χαρακτήρα σας καὶ τὴν ὑπέρτατη δύναμη τῆς ἠθικῆς σας συνείδησης.
14. Ἡ σύλληψη ἀπὸ ἀπιστία ἔχει ἐπιπτώσεις στὸ γενετικὸ κώδικα τῶν συνελθόντων;
Κάθε ἀπιστία δημιουργεῖ ἐνοχὴ καὶ ἡ ἐνοχὴ ψυχικὴ ἀναστάτωση, ἠθικὴ κρίση, φόβο ποὺ ἐπεκτείνεται σὲ φοβία. Εἰδικὰ στὰ ἄτομα μὲ ἀκέραιο ἱστὸ συνείδησης ἡ ἠθικὴ κρίση εἶναι αὐξημένη, ἡ ἐνοχὴ δημιουργεῖ τραγωδία στὴν ψυχὴ καὶ ἡ ὅλη ψυχικὴ κατάσταση ἐπηρεάζει τὸ βιολογικὸ ὀργανισμὸ, ποὺ δηλητηριάζει τὰ ἀνθρώπινα κύτταρα καὶ βέβαια τὸ περιεχόμενό τους, τὸ γενετικὸ κώδικά τους. Ἑπόμενο εἶναι τὰ 23 χρωματοσώματα τὰ ἀνδρικὰ καὶ τὰ 23 γυναικεῖα ποὺ θὰ συνθέσουν τὸ νέο πρὸς ἐπιβίωση ὀργανισμό, νὰ δεχτοῦν καὶ μειονοτικὰ γονίδια καὶ ἑπομένως δημιουργοῦνται μικρὲς ἤ μεγάλες προϋποθέσεις γιὰ ἀνασφαλὴ χαρακτήρα, προδιαγεγραμμένο ἄτολμο καὶ ἀνίσχυρο.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ κείμενο τοῦ Κ. Καντᾶ (παιδαγωγικὴ ψυχολογία, «τὸ ὄραμα γιὰ καλοὺς χαρακτῆρες» Πελασγός).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλῶ γράφετε μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες